Regulamin Newslettera

Regulamin newsletter
sklepu www.homla.com.pl
(dalej: „Regulamin”)

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2. Usługa Newsletter świadczona jest przez spółkę HOMLA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000624595, NIP: 6572924116, nr REGON: 364766303 zwaną dalej „HOMLA”.
Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy:
HOMLA Sp. z o.o.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
2) adres poczty elektronicznej:
newsletter@homla.com.pl
3. Usługa Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz użytkowników, którzy wyrazili na nią zgodę w formie elektronicznej pod adresem https://homla.com.pl/regulamin-newslettera lub w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza dostępnego w salonach stacjonarnych marki HOMLA (dalej: „Użytkownik”) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS/medialnych, polegającą na przesyłaniu informacji, o których mowa w ust. 4 poniżej w formie listów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej lub widomości SMS/medialnych pod numer telefonu podany przez Użytkownika (dalej: „Newsletter”).
4. Newsletter zawiera informacje o ofercie marki HOMLA (dostępnej zarówno w sklepie internetowym www.homla.com.pl, jak i w salonach stacjonarnych), a także o nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych sklepów stacjonarnych marki HOMLA oraz inne wiadomości dotyczące HOMLA w tym opinie, materiały prasowe, artykuły, linki do stron zaprzyjaźnionych z HOMLA.
5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu wysyłki Newslettera. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika.
8. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest HOMLA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.
9. HOMLA przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). HOMLA, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
11. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
12. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter przesyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej newsletter@homla.com.pl lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce wiadomości Newsletter przesłanych w formie wiadomości e-mail.
13. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
14. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@homla.com.pl,
b) w formie pisemnej przesyłając treść reklamacji na adres HOMLA Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.
15. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez HOMLA. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, HOMLA zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
16. Podanie przez Uczestników składających reklamacje danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny osoby składającej reklamację jest dobrowolne, jednak konieczne dla umożliwienia jej rozpatrzenia.
17. HOMLA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
18. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.homla.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.homla.com.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
19. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
20. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.homla.com.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2017 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.