Regulamin promocji „25% rabatu na wybrane produkty tekstylne przy zakupie minimum dowolnych 2 szt.” (dalej: „Promocja”)

1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), kapitał zakładowy w wysokości 23.000.000,00 zł właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „25% rabatu na wybrane produkty tekstylne przy zakupie minimum dowolnych 2 szt”, obowiązuje w internetowym sklepie Marki prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl (dalej: „E-sklep”).

3. Promocja dedykowana jest dla wszystkich Klientów E-sklepu.

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Informacja o Promocji dostępna jest na stronie internetowej E-Sklepu oraz na profilu Marki prowadzonym pod adresem: www.facebook.com/hellohomla.

7. Promocją objęte są produkty, których lista znajduje się pod adresem: https://homla.com.pl/tekstylia-25-procent-taniej (dalej: „Produkty”).

8. Promocja polega na tym, że przy zakupie (dokonywanym w ramach jednej transakcji) minimum dwóch (2) Produktów spośród objętych Promocją, cena wszystkich nabywanych Produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona w koszyku zamówienia o 25% w stosunku do ceny pierwotnej.

9. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.

10. Promocja trwa od 27 kwietnia 2018 r. do odwołania.

11. Organizator poinformuje Klientów E-sklepu o odwołaniu obowiązywania Promocji na minimum jeden (1) dzień przed dniem zakończenia jej obowiązywania poprzez stosowną informację umieszczoną na stronie internetowej E-Sklepu.

12. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.

13. Promocje nie łączą się. Jeżeli w czasie trwania Promocji, w E-Sklepie będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne – Klient musi zdecydować, z której chce skorzystać. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, w której Uczestnik ma prawo skorzystać z darmowej dostawy, jeżeli wartość zamówienia przekracza 99,00 zł i dokonał przedpłaty (płatności internetowej).

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

15. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

16. Treść Regulaminu jest dostępna jest pod adresem https://regulamin-25-proc-rabatu-na-produkty-tekstylne

17. W zakresie nieuregulowanym zastosowaniem mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.homla.com.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

18. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 27 kwietnia 2018 roku.

19. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji należy zgłasza w formie elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.

20. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

21. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

22. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

23. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.

24. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

25. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.