REGULAMIN AKCJI

„BONY NA ZAKUPY ONLINE -10%”

(dalej: „Regulamin”)

 

I. ORGANIZATOR

 

Organizatorem akcji jest Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.

 

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI

 

 1. Akcja prowadzona jest pod nazwą „BONY NA ZAKUPY ONLINE -10%” (dalej: „Akcja”) i rozpoczyna się w dniu 12 lipca 2018 r. i trwa do dnia 31 sierpnia 2018 r. (dalej: „Czas trwania Akcji”) i obowiązuje w stacjonarnych salonach Homla wchodzących w skład sieci handlowej Organizatora (dalej: „Salony Homla/Salon Homla”) oraz w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl (dalej: „Sklep Internetowy”). Akcja w Salonie Homla w Galerii Rzeszów będzie trwała od dnia 19 lipca 2018 r.
 2. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.o grach i zakładach wzajemnych.
 4. Akcja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

 

 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Akcji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
 2. W ramach Akcji Organizator przygotował do wydania 40 000 (czterdzieści tysięcy) bonów. Ilości bonów przewidziane dla każdego z Salonów Homla określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Bony nie są wydawane za zakupy dokonane w Sklepie Internetowym
 3. Uczestnik, który w okresie od dniach 12 lipca do 11 sierpnia 2018 r. dokona zakupu towarów oferowanych w Salonach Homla, jest uprawniony do otrzymania kodu uprawniającego do 10% zniżki na zakupy w Sklepie internetowym, na zasadach określonych w Regulaminie (dalej: „Bon”), pod warunkiem, że ilość Bonów dedykowana do Salonu Homla nie uległa wyczerpaniu przed dniem 11 sierpnia 2018 r. (ilości dedykowane poszczególnym Salonom Homla wymienione są w Załączniku nr 1 do Regulaminu).
 4. Uczestnik może wziąć udział w Akcji wielokrotnie, tzn. że Uczestnik może otrzymać i wykorzystać więcej niż jeden Bon, z zastrzeżeniem że Bony nie sumują się, tzn. przy jednorazowym zakupie Uczestnik może otrzymać i zrealizować tylko jeden Bon.
 5. Akcje łączą się, tzn. że jeżeli w Czasie trwania Akcji w Salonie Homla będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne, Uczestnik może je połączyć, tzn. dokonując zakupu związanego z inną promocją/akcją promocyjną w Salonie Homla Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania Bonu (przy zrealizowaniu pozostałych warunków Regulaminu).
 6. Bon może zostać zrealizowany przy zakupie towarów oferowanych w Sklepie internetowym w cenie obniżonej tzw. „towarów promocyjnych” jak również w połączeniu z inną akcją promocyjną obowiązującą w Sklepie Internetowym
 7. Uczestnik może zrealizować Bon w dniach od 12 lipca do 31 sierpnia 2018 roku, wyłącznie w Sklepie Internetowym.
 8. Bon realizowany jest przez Uczestnika poprzez wpisanie w Sklepie internetowym, w zakładce koszyk, w polu „MAM KUPON RABATOWY” kodu umieszczonego na Bonie. Bon można realizować wielokrotnie.
 9. Uczestnik przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Udział w Akcji jest dobrowolny.
 11. Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 12. Produkty nabyte w Salonach Homla w ramach Akcji (co do których Uczestnik otrzymał Bon), podlegają ogólnym zasadom zwrotów w Salonach Homla.
 13. Produkty nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Bonu podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. Postanowienia Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI

 

 1. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji przez Organizatora, mogą zostać złożone w Salonie Homla, wysłane na adres ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków lub przesłane w formie wiadomości e-mail na adres: marketing@homla.com.pl.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
 5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: marketing@homla.com.pl
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Homla w oparciu o umowę współpracy związaną z obrotem towarami w salonach Homla w celach obsługi zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 10. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna w Salonach HOMLA.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Akcji.