REGULAMIN AKCJI

STYLOWE ZAKUPY“ – wiosna 2018

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin dotyczy akcji zakupowej prowadzonej pod nazwą: „„STYLOWE ZAKUPY“ – wiosna 2018” (dalej: „Akcja zakupowa”) i jest regulaminem Partnera Akcji zakupowej (zgodnie z §2 ust. 2).

 

§ 2 ORGANIZATOR ORAZ PARTNER KONKURSU

 1. Organizatorem Akcji zakupowej jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON: 142734203, NIP: 5272644323 (dalej: „Organizator”).
 2. Partnerem Akcji zakupowej jest spółka HOMLA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Partner”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka HOMLA”).

 

§ 3 CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI ZAKUPOWEJ

 1. Czas trwania Akcji zakupowej obejmuje okres od dnia 5 kwietnia 2018 roku do dnia 7 kwietnia 2018 roku w Salonach Homla oraz 5 kwietnia do 10 kwietnia 2018 roku w Sklepie internetowym.
 2. Akcja zakupowa będzie prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Miejsce prowadzenia Akcji zakupowej – salony wchodzące w skład sieci handlowej marki HOMLA (dalej: „Salony Homla”) oraz sklep internetowy marki HOMLA prowadzony pod adresem: www.homla.com.pl (dalej: „Sklep internetowy”) .

 

§ 4 PODSTAWY I ZASADY PROWADZENIA AKCJI ZAKUPOWEJ

 1. Partner udostępnia Regulamin w sieci Internet, pod adresem: https://homla.com.pl/regulamin-akcji-stylowe-zakupy-wiosna-2018
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od dnia 5 kwietnia 2018 roku (dalej: „Czas trwania Akcji”).
 3. Akcja zakupowa polega na tym, że Organizator w 04/2018 wydaniu wydawanego przez siebie miesięcznika TWÓJ STYL oraz w 07/2018 wydaniu wydawanego przez siebie miesięcznika SHOW zamieści kupony rabatowe, stanowiące odcinek uprawniający do dokonania w Salonie Homla zakupów ze zniżką wynoszącą 20% wartości zakupów (dalej: „Kupony rabatowe”) oraz hasła rabatowe (twojstyl2018, show2018) uprawniające do dokonania zakupów Sklepie internetowym ze zniżką wynoszącą 20% wartości zakupów („Hasło rabatowe”), zaś Klient korzystający z Kuponów rabatowych będzie uprawniony do dokonania zakupów za cenę obniżoną – zgodnie z treścią.
 4. Adresy Salonów Homla znajdują się pod adresem https://homla.com.pl/salony-stacjonarne.
 5. W zakresie nieobjętym treścią Regulaminu zastosowanie mają regulaminy przygotowane przez Organizatora i odnoszące się do Kuponów rabatowych umieszczonych w miesięcznikach TWÓJ STYL oraz SHOW.

§ 5 UCZESTNICTWO W AKCJI ZAKUPOWEJ

 1. Uczestnikiem Akcji zakupowej (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w Czasie trwania Akcji przyjdzie do Salonów Homla i dokona zakupów z wykorzystaniem Kuponów rabatowych lub dokona zakupów w Sklepie online z wykorzystaniem Hasła rabatowego.
 2. Przystąpienie do Akcji Zakupowej następuje w momencie wykorzystania Kuponu rabatowego lub Hasła rabatowego uprawniających do uzyskania zniżki.
 3. Jeden Kupon rabatowy może zostać wykorzystany jednokrotnie (tj. wyłącznie w ramach dokonania jednych zakupów w Salonie Homla) przez Uczestnika.
 4. W celu skorzystania z Kuponu rabatowego w ramach zakupów w Sklepie Homla Uczestnik – przed momentem dokonania zakupu – poinformuje Sprzedawcę o chęci wykorzystania Kuponu rabatowego oraz przekaże go Sprzedawcy w celu realizacji.
 5. W celu skorzystania z Hasła rabatowego w ramach zakupów w Sklepie internetowym Uczestnik wprowadzi je w odpowiednie, wskazane przez Partnera miejsce, w trakcie finalizowania zakupów.
 6. Kupony rabatowe oraz Hasła rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 7. Akcja zakupowa, nie łączy się z innymi promocjami oraz przecenami produktów oferowanymi w tym samym terminie w Salonach Homla lub w Sklepie internetowym.
 8. Produkty zakupione w ramach Akcji zakupowej w Salonach Homla nie podlegają zwrotom (wynikającym z uprawnienia przyznanego w drodze Regulaminu zwrotów w sklepach stacjonarnych).
 9. Produkty zakupione w ramach Akcji zakupowej w Sklepie internetowym podlegają ogólnym zasadom zwrotów wynikającym z przepisów prawa oraz Regulaminu Sklepu internetowego.

 

§ 6 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji zakupowej przez Partnera, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone na adres ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków lub w formie wiadomości e-mail na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.  922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o.o z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.
 6. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 7. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, i adresu korespondencyjnego (bądź e-mail) jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.