Regulamin Konkursu #GOTOWINAWEEKEND

 

§ 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „#GOTOWINAWEEKEND” (dalej: „Konkurs”).

 

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Homla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 42.000.000,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Czas trwania konkursu obejmuje okres od 9 maja 2019 roku od godziny opublikowania przez Organizatora postu konkursowego w serwisie Instagram do 29 maja 2019 roku, do godziny 2359.

 

§ 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej serwisu społecznościowego https://www.facebook.com/hellohomla, na stronie internetowej Organizatora https://homla.com.pl/, jak również w stacjonarnych salonach Homla, których lista dostępna jest pod adresem: https://homla.com.pl/salony-stacjonarne.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com, dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com, http://www.pinterest.com http://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook jak również serwis Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób wymienionych w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
  1. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;
  2. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania konkursowego;
  3. posiada indywidualne konto w serwisie Instagram z ustawieniami profilu publicznego,
  4. obserwuje profil Organizatora w serwisie Instagram - https://www.instagram.com/hellohomla/.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, a w przypadku Laureatów doręczenie im nagrody. Usprawiedliwiony interes administratora nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych. Dane Laureatów konkursu mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu doręczenia nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane Zgłoszenia konkursowe na w serwisie Instagram nie będą usuwane przez Administratora, zaś w stosunku do Laureatów do czasu prawidłowego doręczenia nagrody, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych.
 7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

 

§ 7 ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 5 ust. 1, 2 Regulaminu wykonuje Zadanie konkursowe, które polega:
  1. na opublikowaniu na własnym profilu (z ustawieniami profilu publicznego) na koncie Instagram Fotografii konkursowej (dalej: „Fotografia”), która będzie obrazowała idealny, wiosenny weekend Uczestnika i dodanie oznaczeń: @hellohomla, @legrandbikes oraz hasztagów: #hellohomla, #gotowinaweekend, #legrand,
  2. zamieszczeniu w komentarzu do postu konkursowego opublikowanego na koncie Instagram Organizatora odpowiedzi w języku polskim na zadanie konkursowe: „Wskaż trzy osoby, z którymi chciałabyś / chciałbyś spędzić wiosenny weekend i kreatywnie uzasadnij, dlaczego”.
 2. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
 3. Zgłoszenie nie może zwierać oznaczeń marek konkurencyjnych w stosunku do marek Homla i LeGrand jak również treści reklamowych promujących inne marki niż Homla i LeGrand.
 4. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, propagujące spożywanie alkoholi, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Instagram, posługują się fikcyjnymi kontami Instagram, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
 6. Usunięcie postu ze Zgłoszeniem konkursowym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 7. Z uwagi na fakt, że każdego dnia przyznawane są nagrody dodatkowe, w Konkursie można brać udział wielokrotnie, przy czym nie częściej niż 1 (jeden) raz dziennie.

 

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, z prawem do sublicencji, na okres pięciu (5) lat od dnia wzięcia udziału w Konkursie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem charakteru sieci Internet.
 2. Licencja udzielona zostanie na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnienie Fotografii poprzez znaną w dacie zawarcia Umowy techniką tradycyjną lub elektroniczną.
  2. rozpowszechnianie, wprowadzanie Fotografii do obrotu w sieci Internet, w tym sieci komunikacji indywidualnej (m.in. serwisach internetowych typu www.youtube.com, serwisach społecznościowych typu www.facebook.com, www.instagram.com, www.pintrest.com), w tym również w formie mailingu oraz newsletteru,
  3. oddawanie Fotografii osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie z Fotografii lub ich kopii z ograniczeniami wynikającymi z niniejszej licencji,
  4. wykonywania autorskich praw zależnych do Zdjęć (w tym opracowań) bez zgody lub zezwolenia Wykonawcy.
  5. Udzielenie licencji następuje z momentem oznaczenia Fotografii następującymi hasztagami łącznie: #hellohomla, #legrand, #gotowinaweekend.
  6. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego i w przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią roszczeń względem Organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich tejże osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora do każdego postępowania toczącego się w związku z takim roszczeniem, a jeśli okaże się to niemożliwe, zobowiązuje się przystąpić od niego po stronie Organizatora.
  7. Wzięcie udziału w Konkursie za pośrednictwem serwisu Instagram jest równoznaczne z udzieleniem zgody na skorzystanie przez Organizatora z narzędzia umożliwiającego repost Fotografii na profilu Organizatora w serwisie Instagram.

 

§ 9 WIZERUNEK

 1. Uczestnicy, którzy w Zgłoszeniu konkursowym zdecydują się na zamieszczenie na Fotografii swojej podobizny („Wizerunek”) i oznaczą Fotografię łącznie hasztagami: #hellohomla, #legrand, #gotowinaweekend, biorąc udział w Konkursie udzielają Organizatorowi, na okres pięciu (5) lat zgody na rozpowszechnianie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem charakteru sieci Internet wizerunku uwiecznionego w Zgłoszeniu konkursowym.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego Wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnienie Wizerunku poprzez znaną w dacie zawarcia Umowy techniką tradycyjną lub elektroniczną.
  2. rozpowszechnianie, wprowadzanie Wizerunku do obrotu w sieci Internet, w tym sieci komunikacji indywidualnej (m.in. serwisach internetowych typu www.youtube.com, serwisach społecznościowych typu www.facebook.com, www.instagram.com, www.pintrest.com), w tym również w formie mailingu oraz newsletteru,
  3. oddawanie Wizerunku osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie z Wizerunku lub jego kopii,
  4. wykonywania autorskich praw zależnych do Zdjęć (w tym opracowań) bez zgody lub zezwolenia Uczestnika, na których uwieczniono Wizerunek Uczestnika. Zmiany dokonane przez Organizatora w żadnym wypadku nie mogą wpłynąć na takie zmiany w Wizerunku, które mogą zostać odebrane przez zewnętrznego odbiorcę jako zmiany karykaturalne. Zmiany te nie mogą też w żadnym wypadku naruszyć dóbr osobistych Uczestnika.
  5. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zostanie udzielona z momentem udostępnienia przez Uczestnika Fotografii wraz z hasztagami #hellohomla, #legrand, #gotowinaweekend w serwisie Instagram.

 

§ 10 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU

 1. W Konkursie przewidziano miejsce pierwsze (1) oraz drugie (2) spośród wszystkich Zgłoszeń jakie wzięły udział w Konkursie oraz:
  1. w dniach od 9-29 maja 2019 r. 21 (dwadzieścia jeden) nagród dodatkowych (bonów) spośród Zgłoszeń przesłanych każdego dnia w ww. przedziale czasowym – każdego dnia jedna nagroda dodatkowa,
  2. w dniach 10-28 maja 2019 r. 19 (dziewiętnaście) nagród dodatkowych (koszy piknikowych) spośród Zgłoszeń przesłanych każdego dnia w ww. przedziale czasowym – każdego dnia jedna nagroda dodatkowa.
  3. Dwóch (2) Laureatów całego Konkursu (miejsce pierwsze oraz drugie) jak również odpowiednio dwudziestu jeden (21) oraz dziewiętnastu (19) zwycięzców nagród dodatkowych (dalej: „Laureaci”) zostanie wyłonionych spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 5 ust.1, 2 Regulaminu. Laureaci zostaną wyłonieni spośród zgłoszeń umieszczonych w serwisie Instagram.
  4. Laureaci dwóch (2) nagród głównych (miejsce pierwsze oraz drugie) zostaną wyłonieni 31 maja 2019 roku przez trzyosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
  5. Laureaci nagród dodatkowych zostaną wyłonieni przez trzyosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora każdego następnego dnia w stosunku do dnia, za który przyznawana jest nagroda, tj. Laureaci nagród dodatkowych przyznanych za zgłoszenia przesłane 10 maja 2019 r., zostaną wyłonieni 11 maja 2019 r. itd.
  6. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności i oryginalności aranżacji fotografii, opisu konkursowego jak i zgodności z tematem Konkursu.
  7. O wyłonieniu Laureatów Konkursu, Organizator poinformuje każdorazowo w wiadomości prywatnej przesłanej do Laureata Konkursu.

 

§ 11 NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano

a)      dwie (2) nagrody za zajęcie miejsca pierwszego oraz drugiego w postaci rowerów miejskich marki LeGrand; miejsce pierwsze - rower Le Grand Virginia III o wartości 2700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100) i miejsce drugie - rower Le Grand William I o wartości 1300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). Termin przekazania nagrody ustalony zostanie z Laureatami w wiadomości prywatnej,

b)      dziewiętnaście (19) nagród dodatkowych przyznawanych w dniach od 11 do 29 maja 2019 r. w postaci koszy piknikowych Homla (każdy kosz o wartości 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Organizator wyśle kosze piknikowe nie później niż do 3 czerwca 2019 r.

c)      dwadzieścia jeden (21) nagród dodatkowych przyznawanych w dniach od 10 do 30 maja 2019 r. w unikalnych bonów rabatowych o wartości 100,00 zł (sto złotych 00/100) do wykorzystania w sklepie internetowym marki Homla działającym pod adresem: https://homla.com.pl/. Bon jest jednorazowy i uprawnia do zniżki w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) pod warunkiem dokonania zakupów za kwotę minimum 100,01 zł (sto złotych 01/100). Bon rabatowy można wykorzystać w terminie do 30 czerwca 2019 r. Organizator prześle bony nie później niż do 3 czerwca 2019 r. Bon rabatowy nie może zostać zrealizowany przy zakupach towarów przecenionych lub objętych innymi promocjami.

 1. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny jak również zamiany nagrody na inną lub inny produkt.
 2. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest skontaktowanie się Laureata z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wraz z podaniem poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy), w przypadku konieczności podania innych danych Organizator poinformuje o tym fakcie Laureata.
 3. W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem w ww. terminie, zostanie wyłoniony i ogłoszony kolejny Laureat spośród przesłanych w toku Konkursu Zgłoszeń.
 4. Oprócz nagród rzeczowych i bonów Organizator przyznaje również każdemu z Laureatów Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody.
 5. Organizator informuje, że wartość Nagrody zdobytej w Konkursie stanowi przychód Laureata, od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości rynkowej Nagrody. Laureat, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, aby Nagroda pieniężna została przez Organizatora zaliczona na poczet podatku dochodowego od wygranej.
 6. W terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, Organizator przekaże do właściwego urzędu skarbowego płatnika deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

 

§ 12 BONY DLA UCZESTNIKÓW

 1. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Konkursie i spełni wymagania określone w Regulaminie, otrzyma od Organizatora bon zniżkowy o wartości -20% na zakupy w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl obowiązujący na wszystkie produkty z wyłączeniem produktów przecenionych i objętych promocjami.
 2. Bon ważny będzie w terminie od 30 maja do 2 czerwca 2019 r. Z bonu można skorzystać wyłącznie jeden raz.
 3. Na Uczestnika przypadać będzie 1 (jeden) bon, oznacza to, że nawet w przypadku kilkukrotnego wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik otrzyma 1 (jeden) bon.
 4. Bon zostanie przekazany Uczestnikom za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram w terminie do każdego następnego dnia w stosunku do dnia, w którym zostało zamieszczone zgłoszenie konkursowe, co oznacza, że np. Uczestnicy, którzy wzięli udział w Konkursie 9 maja 2019 r. otrzymają bony 10 maja 2019 r.

 

§ 13 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Homla Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: marketing@homla.com.pl.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

§ 14 ZMIANY

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/helohomla, stronie internetowej Organizatora https://homla.com.pl/ jak również w salonach stacjonarnych marki Homla.