Regulamin Konkursu

„Metamorfozy Homla”

 

§ 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Metamorfozy Homla” (dalej: „Konkurs”). Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w okresie od dnia 16.03.2018 roku od godziny 12:00 do dnia 29.03.2018 roku do godziny 23:59, wykonają zadanie konkursowe określone w § 7 Regulaminu (dalej: „Zadanie konkursowe”).

 

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Homla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 23.000.000,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 16.03.2018 roku od godziny 12:00 do dnia 29.03.2018 roku do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 03.04.2018 roku.

 

§ 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej serwisu społecznościowego facebook.com oraz na stronie https://homla.com.pl/metamorfozy-homla.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi  www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com (dalej: „Serwisy”), dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com, http://www.pinterest.com http://www.instagram.com. Informacje i dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami udostępnianymi Organizatorowi zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu, a nie Serwisom.

 

§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób wymienionych w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 2. Ponadto, Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:

a. zapoznała się i zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
b. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do  Zadania konkursowego;
c. wysłała wraz ze Zgłoszeniem oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Homla Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, miejscowości zamieszkania, ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie, w celu realizacji Konkursu, w tym – w przypadku wyłonienia mnie jako Laureata - opublikowanie mojego imienia i nazwiska w materiałach dotyczących Konkursu”.

d. Wysłała wraz ze Zgłoszeniem oświadczenie:

„Niniejszym oświadczam, iż jestem wyłącznym autorem hasła i fotografii (pracy konkursowej) przesłanych przeze mnie w związku z konkursem organizowanym przez Homla Sp. z o.o. pod nazwą „Metamorfozy HOMLA”.

        3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.  1182 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o.o. (al. Solidarności 36, 25-323 Kielce).  
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu i bez zgody Uczestników nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail, a w stosunku do Laureata – imienia, nazwiska, adresu mieszkania/domu, w stosunku, do którego zostanie przeprowadzona Metamorfoza (Nagroda), a także danych niezbędnych dla zaliczenia Nagrody na poczet podatku dochodowego od wygranej (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, właściwego urzędu skarbowego płatnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie.

 

§ 7 ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 5 ust. 1 Regulaminu ma prawo do wykonania Zadania konkursowego, które polega na wysłaniu zgłoszenia (dalej: „Zgłoszenie”) zawierającego 5 (słownie: pięć) fotografii wybranego pomieszczenia ze swojego mieszkania (dalej: „Fotografie”) jak również uzasadnienie – odpowiedź na pytanie konkursowe – „Dlaczego to właśnie Twoje wnętrze powinno wygrać?”, (dalej: „Uzasadnienie”). Fotografie powinny zostać przesłane w formie pliku jpg. Zgłoszenie powinno zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres: konkurs@homla.com.pl. Zgłoszenie oprócz Fotografii i Uzasadnienia musi zawierać także imię, nazwisko, miasto zamieszkania Uczestnika jak również oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt c i d Regulaminu.
 2. Każdy z Uczestników może wysłać wyłącznie jedno (1) Zgłoszenie, które weźmie udział w Konkursie.
 3. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne. W szczególności Zgłoszenie nie może zawierać wizerunków Uczestnika ani jakichkolwiek osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega, że w przypadku w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami e-mail, posługują się fikcyjnymi kontami e-mail, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.

 

§ 8 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU

 1. Laureat Konkursu (dalej: „Laureat”) zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 5 ust.1 Regulaminu.
 2. Laureat zostanie wyłoniony przez pięcioosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora w dniu 02.04.2018 roku.
 3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności, oryginalności Uzasadnienia oraz kryteriów wskazanych w § 7 Regulaminu.
 4. O wyłonieniu spośród Uczestników Konkursu, Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez wiadomość prywatną wysłaną z konta pocztowego: konkurs@homla.com.pl, do dnia 03.04.2018 roku. Organizator zastrzega, że w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu skontaktuje się tylko z Laureatem.

 

§ 9 NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę (dalej: „Nagroda”) dla jednego Laureata.
 2. Nagroda polega na przeprowadzeniu metamorfozy wnętrza Laureata, które to wnętrze zostało uwiecznione na Fotografii. Metamorfoza polegać będzie na zmianie wystroju wnętrza według projektu dekoratora wnętrz współpracującego z Organizatorem i z wykorzystaniem wybranych przez Organizatora produktów dostępnych w salonach Homla. Metamorfoza nie będzie obejmować prac wykończeniowych takich jak wymiana podłóg, malowanie ścian, sufitów. Wartość części Nagrody obejmująca projekt metamorfozy wnętrza Laureata wynosić będzie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), natomiast wartość części Nagrody rzeczowej obejmującej przekazane przez Organizatora produkty Homla wynosić będzie od 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) do 2200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) i zależeć będzie od wartości produktów Homla wykorzystanych przy metamorfozie wnętrza. Nagroda obejmuje również środki pieniężne w wysokości 11,11 % sumy wartości Nagrody obejmującej metamorfozę wnętrza Laureata (500,00 zł) i wartości produktów Homla wykorzystanych przy metamorfozie wnętrza (od 2000,00 zł do 2200,00 zł). Organizator informuje, że wartość Nagrody w Konkursie stanowi przychód dla Laureata, od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości rynkowej Nagrody. Laureat wyraża zgodę, aby środki pieniężne zostały przez Organizatora zaliczone na poczet podatku dochodowego od wygranej. W terminie do końca stycznia następującego po roku, w którym została wydana Nagroda, Organizator przekaże do właściwego urzędu skarbowego płatnika deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.
 3. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na przeprowadzenie metamorfozy wnętrza uwiecznionego na Fotografii. W tym celu Laureat zobowiązany jest współpracować z Organizatorem w przedmiocie ustalenia dnia i czasu potrzebnego na przeprowadzenia metamorfozy. Laureat zobowiązany jest wyrazić zgodę na obecność w mieszkaniu/domu pracowników Organizatora, ekipy filmowej, zatrudnionego przez Organizatora projektanta. Dodatkowo Laureat zobowiąże się wziąć czynny udział w powstaniu materiału filmowego jak również udzieli nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku, imienia i nazwiska na potrzeby kampanii „Metamorfozy Homla” prowadzonej przez Organizatora. Szczegóły otrzymania Nagrody regulować będzie odrębna Umowa zawarta pomiędzy Laureatem i Organizatorem. Wszelkie ustalenia związane z treścią umowy regulującej współpracę w zakresie otrzymania Nagrody, poczynione zostaną w drodze korespondencji mailowej.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest zwarcie między Laureatem i Organizatorem umowy dotyczącej przeprowadzenia metamorfozy wnętrza Laureata, o której mowa w § 9 ust. 4.
 6. Laureat powinien w terminie 2 (dwóch) dni od daty poinformowania go przez Organizatora o wygranej, skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres konkurs@homla.com.pl, w której Laureat powinien wskazać jedną z zaproponowanych mu przez Organizatora trzech dat, w której udostępni Organizatorowi swoje wnętrze w celu przeprowadzenia jego metamorfozy jak również będzie pozostawał do dyspozycji Organizatora na potrzeby nakręcenia materiału filmowego dotyczącego kampanii „Metamorfozy Homla”.
 7. Organizator w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Organizatora danych i oświadczeń, o których mowa w § 9 Regulaminu, prześle Laureatowi umowę dotyczącą udziału Laureata w kampanii „Metamorfozy Homla”, zawierającą oświadczenia Laureata w przedmiocie wyrażenia zgody na rozpowszechniania jego wizerunku, imienia i nazwiska w związku z realizacją Konkursu „Metamorfozy Homla”. Strony w drodze korespondencji mailowej ustalą termin podpisania umowy przez Laureata.
 8. W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem w ww. terminie jak również w przypadku niewskazania przez Laureata daty, w której możliwe byłoby przeprowadzenie metamorfozy, jak również niewyrażenia przez Laureata zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku, imienia i nazwiska, zostanie wyłoniony i ogłoszony kolejny Laureat spośród przesłanych w toku Konkursu Zgłoszeń.

 

§ 10 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone  pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Homla Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: konkurs@homla.com.pl.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze lub reklamacji bądź w drodze wiadomości mailowej według wyboru Uczestnika .