REGULAMIN KONKURSU

„ODMIANA W SKANDYNAWSKIM STYLU”

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Odmiana w skandynawskim stylu” (dalej zwanego „Konkursem") Homla spółka z organizowaną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000624595, numer NIP 6572924116, kapitał zakładowy w całości wpłacony 23.000.000,00 zł (dalej zwana „Organizatorem").
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://homla.com.pl/regulamin-konkursu-odmiana-w-skandynawskim-stylu.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i przyrzekającego nagrody oraz inne osoby współpracujące przy organizacji lub przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
 6.  Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:

 

3x stolik Scandi o wartości 149 zł brutto każdy (https://homla.com.pl/metalowy-stolik-scandi-bialy.html)

 

 1. Łączna wartość nagród to 447 zł brutto.
 2. Przyrzekającym nagrody jest Homla sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.
 3. Organizator powoła trzyosobową jury (zwaną dalej "jury") w skład, którego wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Jury zobowiązane będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Jury, decyzje Jury zapadają większością głosów.

 

 • § 2 ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

 1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego Instagram. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 30 stycznia 2018 r.  na stronie internetowej https://www.instagram.com/hellohomla/.
 2. Konkurs będzie trwał w dniach od 30 stycznia 2018 r. do dnia 05 lutego 2018 r.
 3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone za pośrednictwem Instagram dnia 06 lutego 2018 r

 

 • § 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

 1. Zgłoszenie do konkursu („Zgłoszenie”) polegać będzie na:
  1. Publikacja przez Uczestnika zdjęcia swojego skandynawskiego wnętrza na osobistym profilu na Instagramie,
  2. Polubieniu przez Uczestnika profilu Homla,
  3. Oznaczeniu Homla na zdjęciu i w treści posta umieszczeniu hashtag #homlascandi.

 

 1. Spośród wszystkich Zgłoszeń Jury wybierze 3 (słownie: trzy) prace konkursowe, które uzna za najlepsze. Przy wyborze Jury będzie się kierować swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność prac konkursowych. Decyzje Jury są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 2. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz i może być laureatem tylko jednej nagrody.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na zadanie konkursowe zgłoszonej przez niego do Konkursu i, że odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych
  i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że, w przypadku, jeżeli stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe lub licencje, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie
  z ust. 5 poniżej.
 4. Z uwagi, iż zadanie konkursowe stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej „Utworem”), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatora w tym we wszelkich dostępnych środkach przekazu, np. poprzez umieszczanie utworu m.in. na stronie Homla, na Facebook, i innych miejscach w sieci (w tym YouTube, Pinterest i Instagram) bez względu na nośnik, na jakim będą wydawane, oraz na umieszczanie/udostępnianie jej w aplikacjach i programach informatycznych (np. komunikatory, programy pocztowe).
 5. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź na zadanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
 6. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora
 7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

§ 4 PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

 1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w § 3 Regulaminu do dnia 06 lutego 2018 r.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości w serwisie internetowym Instagram przesłanej przez Organizatora w dniu 06 lutego 2018 r. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia
  i nazwiska, numeru telefonu lub adresu mailowego i adresu zamieszkania poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora zawierającej wyżej wymienione dane. Laureat powinien odesłać wiadomość zwrotną z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 5 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.
 3. W przypadku nieprzekazania przez laureata, zgodnie z ust. 2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
 4. Przyrzekający nagrody oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 447 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego.
 5. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, zgodnie z ust. 2, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia upływu terminu nadsyłania danych osobowych przez laureatów.
 6. W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę laureata i podjęcia przez laureata nagrody w terminie 7 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
 7. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

 

 

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej
  w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej, na adres Organizatora: [x], z dopiskiem o treści: "Reklamacja - konkurs "Odmiana w skandynawskim stylu".
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury. Jury będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią
  w reklamacji.