Regulamin promocji 1+1 na produkty bożonarodzeniowe (dalej: „Promocja”)

  1. Organizatorem Promocji jest Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323, przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel Marki Homla (dalej: „Marka Homla”).
  2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „1+1 na produkty bożonarodzeniowe”.
  3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w sklepie internetowym Marki Homla prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
  4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
  5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  6. Promocją objęte są produkty z kolekcji bożonarodzeniowej, w szczególności ozdoby świąteczne, których lista znajduje się pod adresem: https://homla.com.pl/xmas (dalej: „Produkty”).
  7. Promocja trwa od 3 stycznia 2019 r. do 21 stycznia 2019 r., lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej (dalej. „Czas trwania Promocji”).
  8. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w czasie trwania Promocji umieści w koszyku zamówienia co najmniej 2 (dwa) Produkty, uprawniony będzie do nabycia tańszego z 2 (dwóch) Produktów (lub jednego z najtańszych Produktów w takiej samej cenie) w promocyjnej cenie obniżonej w wysokości 1 grosza (słownie zero złotych 01/100), zaś cena droższego produktu zostanie obniżona o 1 grosz (słownie: zero złotych 01/100). W przypadku nabycia wielokrotności produktów, zasady Promocji są analogiczne tj. obniżeniu o 1 grosz ulegnie cena najdroższych produktów, zaś najtańsze Produkty Klient nabędzie w cenie 1 grosza, przy czym produkty najdroższe zostaną sparowane z produktami najtańszymi.
  9. Liczba Produktów znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna.

10.Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu na ich podstawie przez Uczestnika roszczeń.

11.Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Promocja łączy się natomiast z sezonową obniżką cen.

12.Regulamin obowiązuje od 3 stycznia 2019 r.

13.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

14.Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego Regulaminu.

15.Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.

16.Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

17.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

18.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

19.Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl

20.W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

21.Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.

22.Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

23.Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.

24.Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

25.Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.