Regulamin promocji „CERAMIKA FOREST, FUNNY KNIFE & FORK” (dalej: „Promocja”)

1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, kapitał zakładowy w wysokości 23.000.000,00 zł, (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „CERAMIKA FOREST, FUNNY KNIFE & FORK” i obowiązuje w salonie Homla w CH Wola Park w Warszawie (dalej: „Salon Homla”).

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Informacja o Promocji dostępna jest w Salonie Homla.

7. Promocja polega na tym, że przy zakupie dwóch produktów (lub wielokrotności par) z serii FOREST, FUNNY lub z serii KNIFE&FORK, cena każdego z produktów zostaje obniżona o 50% (dalej: „Produkt w obniżonej cenie”). Klient może łączyć produkty zarówno z serii FOREST, FUNNY jak również z serii KNIFE&FORK. Lista Produktów objętych Promocją wraz ze kodem EAN, wskazana jest w punkcie 8. Regulaminu. Warunkiem skorzystania z Promocji, jest poinformowanie o tym sprzedawcy przed wystawieniem przez niego dokumentu fiskalnego.

8. Lista Produktów objętych Promocją:

Ceramiczny kubek 350ml FOREST BIRD 5902869901670

Ceramiczny kubek FOREST ROE 5902869901687

Misa ceramiczna FOREST BIRD 5902869901717

Misa ceramiczna FOREST ROE 5902869901724

Ceramiczny talerz deserowy FOREST BIRD 5902869901656

Ceramiczny talerz deserowy FOREST ROE 5902869901663

Ceramiczna filiżanka ze spodkiem 220ml FOREST BIRD 5902869901694

Ceramiczna filiżanka ze spodkiem 220ml FOREST ROE 5902869901700

Kubek ceramiczny | 0,35 l | FUNNY PENGUIN | 901618 5902869901618

Ceramiczny kubek 350ml FUNNY HORSE 5902869901625

Ceramiczny kubek 350ml FUNNY BEAR 5902869901632

Ceramiczny kubek 350ml FUNNY REINDEER 5902869901649

Ceramiczny kubek 350ml KNIFE&FORK 5902869901571

Ceramiczny kubek 350 KNIFE&FORK 5902869901588

Kubek ceramiczny 350ml KNIFE&FORK 5902869901595

Kubek ceramiczny 350 KNIFE&FORK 5902869901601

Talerz obiadowy KNIFE&FORK 27 cm 5902869901557

9. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.

10. Promocja trwa od 19.04.2018 do 13.05.2018 roku w godzinach otwarcia Salonów stacjonarnych marki Homla lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi pierwsza.

11. Produkty nabyte zgodnie z postanowieniem pkt 7 nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

12. Produkty nabyte zgodnie z postanowieniem pkt 7 nie podlegają zwrotom ani wymianie.

13. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.

14. Promocje nie łączą się. Jeżeli w dniu promocji w Salonie Homla będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne – Klient musi zdecydować, z której chce skorzystać.

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.

16. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

17. Treść Regulaminu jest dostępna w Salonie Homla.

18. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 19.04.2018 roku.

19. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie w Salonie Homla, bądź w formie elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl

20. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

21. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

22. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o.o z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

23. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.

24. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

25. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.