REGULAMIN PROMOCJI

„DARMOWA DOSTAWA od 199 zł

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Darmowa dostawa”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
 7. Promocja trwa od dnia 21.06.2022 roku (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na minimum jeden (1) dzień przed jej zakończeniem poprzez informację na stronie E-sklep. Dla oceny czy zamówienie zostało złożone w Czasie trwania Promocji ma znaczenie data i godzina wysłania zamówienia na serwer E-sklepu.
 8. Promocja polega na tym, że każdy klient E-sklepu, który w Czasie trwania Promocji złoży zamówienie na produkty dostępne w E-sklepie o wartości minimum 199,00 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100) złotych (brutto) (dotyczy wartości zamówionych produktów, bez kosztów dostawy) („Zamówienie”) uprawniony będzie do uzyskania automatycznie naliczanego rabatu na koszty dostawy produktów nabywanych w ramach Zamówienia, w wysokości 100% kosztów dostawy.
 9. Organizator wskazuje, że w Czasie trwania Promocji, może czasowo (na podstawie odrębnych regulaminów promocji) obniżać minimalną wartość zamówienia, od której zależy możliwość uzyskania rabatu, o którym mowa w pkt 8 powyżej – będzie to odrębna, czasowa Promocja i w czasie, w którym będzie ona obowiązywać, nie będzie obowiązywać niniejsza Promocja – z uwagi na mniej korzystne warunki przyznawania rabatu, o którym mowa w pkt 8 powyżej.
 10. Promocja łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz wyprzedażą w E-sklepie, z zastrzeżeniem, że aby skorzystać z Promocji to pomimo promocji, rabatów oraz wyprzedaży muszą zostać spełnione przesłanki określone w pkt 8 powyżej.
 11. Jeżeli w wyniku częściowego lub całościowego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ramach E-sklepu (tj. dokonania tzw. zwrotu produktów zakupionych przy skorzystaniu z Promocji) wartość zamówienia spadnie poniżej kwoty 149,00 złotych, Organizator uprawniony jest do obciążenia klienta kosztami dostawy, zgodnie z cennikiem dostawy.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 13. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 14. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected]
 15. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 17. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
 18. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 19. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 20. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 21. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 22. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.