Regulamin promocji

Dodatkowe -30% na sezonowo przecenione produkty

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, kapitał zakładowy w wysokości 39.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Dodatkowe -30% na sezonowo przecenione produkty” i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora, prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Promocji jak również regulamin Promocji dostępne są na stronie internetowej Organizatora.
 7. Promocja polega na tym, że przy zakupie 3 (trzech) przecenionych sezonowo produktów (dalej: „Produkty”), lub wielokrotności 3 (trzech) Produktów (tj. (6 (sześciu), 9 (dziewięciu) itd.), cena wszystkich 3 (trzech) Produktów (lub wielokrotności 3 (trzech) Produktów) zostanie automatycznie obniżona w koszyku zamówienia o 30% w stosunku do ceny obniżonej w związku z sezonową wyprzedażą. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup 3 (trzech) Produktów (lub wielokrotności 3 (trzech) Produktów) podczas jednej transakcji.
 8. Promocja trwa od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 8 sierpnia 2018 r., bądź do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, która okoliczność kończąca okres trwania Promocji nastąpi pierwsza.
 9. W przypadku zakończenia Promocji przed dniem 8 sierpnia 2018 r. w związku z wyczerpaniem zapasów, Organizator poinformuje o tym Klientów poprzez stosowną informację umieszczoną na witrynie E-sklepu.
 10. Promocja łączy się z sezonową obniżką cen oraz z akcją „Bony na zakupy online -10%”. Promocja nie łączy się z innymi akcjami i promocjami obowiązującym w tym samym czasie w E-sklepie.
 11. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 12. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 14. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 15. Treść Regulaminu jest dostępna jest pod adresem: https://homla.com.pl/regulamin-promocji-dodatkowe-30-procent-na-sale
 16. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 27 lipca 2018 roku.
 17. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie w Salonie Homla, bądź w formie Skargi, które mogą zostać również wysłane na adres: serwis.klienta@homla.com.pl .
 18. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
 21. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl
 22. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 23. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 24. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 25. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 26. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.