REGULAMIN PROMOCJI

"HOMLA FOR FRIENDS"

(dalej: „Regulamin”)

I. ORGANIZATOR

Organizatorem promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 23.000.000,00 zł, (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.

Adres do korespondencji: Homla Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja prowadzona jest pod nazwą „HOMLA FOR FRIENDS” (dalej: „Promocja”) i rozpoczyna się w dniu 16 lutego 2018 r. i trwa do 18 lutego 2018 r. (dalej: „Czas trwania Promocji”).

2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych we wszystkich Salonach Homla (lista salonów dostępna pod adresem: https://homla.com.pl/salony-stacjonarne ), jak również obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora, prowadzonym pod adresem https://homla.com.pl (dalej: „E-sklep”).

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

4. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

2. Promocja polega na tym, że Organizator udostępnia swoim pracownikom lub wybranym osobom fizycznym (dalej: „Partner”), kupony rabatowe dołączone do korespondencji mailowej, uprawniające do naliczenia jednorazowej zniżki w wysokości 30% (trzydzieści procent), naliczanej od ceny pierwotnej, na produkty dostępne w Salonach Homla i E-sklepie, (dalej: „Kupon rabatowy”). Partner uprawniony jest do udostępnienia swoim znajomym Kuponu rabatowego. Partner w sposób dobrowolny decyduje czy, oraz jakiemu kręgowi znajomych udostępnia wiadomość z załączonym Kuponem rabatowym.

3. Osoba fizyczna, która otrzymała Kupon rabatowy od Partnera bądź innej osoby, jest uprawniona do udostępnienia Kuponu rabatowego swoim znajomym, bez konieczności wzięcia udziału w Promocji.

4. Osoba fizyczna która otrzymała Kupon rabatowy i zamierza skorzystać z Promocji jest Uczestnikiem. Dla skorzystania z Promocji nie jest konieczne udostępnienie Kuponu rabatowego innym osobom.

5. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik w Czasie trwania Promocji może skorzystać z Kuponu Rabatowego wielokrotnie.

7. By skorzystać z Promocji w Salonie Homla, Uczestnik przed wygenerowaniem dokumentu fiskalnego potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży, zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci wzięcia udziału w Promocji, oraz wedle swego wyboru, bądź okazać wydruk załącznika wiadomości mailowej zawierający Kupon rabatowy (z wyraźnym kodek kreskowym), bądź okazać Kupon rabatowy na ekranie swojego urządzenia mobilnego, w sposób umożliwiający sczytanie kodu kreskowego.

8. By skorzystać z Promocji w E-sklepie, należy podczas dokonywania zakupów wprowadzić w wyznaczonym miejscu (znajdującym się w panelu „Koszyk), kod rabatowy: „FRIENDS”.

9. Promocje nie łączą się ze sobą. Jeżeli w czasie trwania Promocji w Salonie Homla lub E-sklepie będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne, Uczestnik musi zdecydować, z której promocji chce skorzystać. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, w której Uczestnik ma prawo skorzystać z darmowej dostawy, jeżeli wartość zamówienia w E-sklepie przekracza 99,00 zł i zostanie dokonana przedpłata (płatności internetowej).

10. Kupon rabatowy nie może zostać zrealizowany przy zakupie towarów oferowanych w Salonie Homla lub E-sklepie w cenie obniżonej tzw. „towarów promocyjnych”.

11. Udział w Promocji jest dobrowolny.

12. Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

13. Produkty nabyte przez Uczestnika w przy wykorzystaniu Kodu rabatowego podlegają obowiązującym w Salonie Homla warunkom zwrotów jak dla produktów nieobjętych akcją promocyjną. Produkty nabyte przez Uczestnika przy wykorzystaniu Kodu rabatowego w E-sklepie podlegają ogólnym warunkom zwrotu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://homla.com.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

14. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem [•]

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PROMOCJI

1. Reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem, mogą być złożone w jeden z następujących sposobów:

a) pisemnie w Salonie Homla,

b) w formie elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.

2. Składający reklamację powinien przede wszystkim wskazać podstawę złożenia reklamacji oraz wskazać preferowany sposób przekazania informacji o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji w formie wskazanej przez zgłaszającego.

5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o.o z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacji.

7. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

8. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

2. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników w celach związanych z Promocją ani w żadnym innym, z wyjątkiem postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w punkcie IV Regulaminu.

3. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Promocji.