Regulamin promocji „Kolekcja Wielkanocna 1+1 gratis” (dalej: „Promocja”)

1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, kapitał zakładowy w wysokości 23.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.

2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Kolekcja Wielkanocna 1+1 gratis” i obowiązuje we wszystkich salonach stacjonarnych marki Homla (dalej: „Salon/Salony Homla”).

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Informacja o Promocji jak również regulamin Promocji dostępne są w salonach stacjonarnych marki Homla.

7. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w czasie trwania Promocji dokona zakupu dwóch produktów (lub wielokrotności par) z asortymentu: produkty z kolekcji wielkanocnej (specyfikacji produktów z kolekcji wielkanocnej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) (dalej: „Produkty”), uprawniony będzie – na swój wniosek zgłoszony sprzedawcy przed wystawieniem dokumentu fiskalnego dokumentującego nabycie Produktów – do nabycia tańszego z dwóch Produktów (lub jednego z Produktów w takiej samej cenie) w promocyjnej cenie obniżonej w wysokości 1 grosza (słownie zero złotych 01/100) (dalej: „Produkt w cenie obniżonej”).

8. Promocja trwa od 20 marca 2018 r. od godz. 17:00 do dnia 22 marca 2018 r. (do godziny zamknięcia Salonu zgodnie z godzinami otwarcia centrum handlowego) bądź do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, która okoliczność kończąca okres trwania Promocji nastąpi pierwsza.

9. W przypadku zakończenia Promocji przed dniem 22 marca 2018 r. w związku z wyczerpaniem zapasów, Organizator poinformuje o tym Klientów poprzez stosowną informację umieszczoną w Salonach Homla.

10. Promocją nie łączy się z innymi promocjami z wyjątkiem akcji: „Voucher 100 PLN”.

11. Produkty nabyte zgodnie z postanowieniem pkt 7 nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

12. Produkty nabyte zgodnie z postanowieniem pkt 7 nie podlegają zwrotom ani wymianom.

13. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

15. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

16. Treść Regulaminu jest dostępna w Salonach Homla.

17. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 20 marca 2018 roku.

18. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie w Salonie Homla, bądź w formie elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.

19. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

20. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

21. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

22. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.

23. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

24. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.