Regulamin promocji

„KRZESŁO TULUM W ZESTAWIE MINIMUM 4SZT ZA 89.99 zł”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „KRZESŁO TULUM W ZESTAWIE MINIMUM 4SZT ZA 89.99 zł, i obowiązuje w internetowym sklepie Marki prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl (dalej: „E-sklep”).
 3. Promocja dedykowana jest dla wszystkich Klientów E-sklepu.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Promocji dostępna jest na stronie internetowej E-Sklepu.
 7. Promocja polega na tym, że przy zakupie minimum 4 (czterech) takich samych produktów objętych Promocją, których lista znajduje się pod adresem: https://homla.com.pl/krzesla-w-skandynawskim-stylu (dalej: „Produkty”), Klient uprawniony jest do otrzymania zniżki na każdy z Produktów w wysokości 10 %. Za takie same produkty uważa się produkty oznaczone takim samym kodem EAN (różnym wersjom kolorystycznym przypisane są różne kody EAN). Zniżka naliczy się automatycznie w koszyku zakupów na skutek czego cena każdego z Produktów zostanie automatycznie obniżona o 10% w stosunku do ceny pierwotnej. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup minimum 4 (czterech) takich samych Produktów podczas jednej transakcji.
 8. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 9. Promocja trwa dnia 11 lipca 2018 r. od godz. 8,00 o odwołania. O planowanym zakończeniu Promocji, Organizator powiadomi z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem
 10. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów, jak również skorzystania z uprawnień przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującym w E-sklepie, z wyjątkiem bonu wydawanego w sklepach stacjonarnych uprawniającego do otrzymania zniżki w E-sklepie wynoszącej 10%. W przypadku chęci wykorzystania bonu w niniejszej Promocji, zniżka wynikająca z bonu naliczana będzie od ceny obniżonej w związku ze skorzystaniem z niniejszej Promocji. Szczegóły realizacji bonu określa regulamin promocji „Bony 10%”
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 13. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 14. W zakresie nieuregulowanym zastosowaniem mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.homla.com.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 15. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 11 lipca 2018 roku.
 16. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: sklep@homla.com.pl.
 17. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 19. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
 20. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@homla.com.pl
 21. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 22. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 23. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 24. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.
 25. Treść Regulaminu jest dostępna jest pod adresem https://homla.com.pl/regulamin-promocji-krzesla-tulum-za-89-99