Regulamin promocji „Kubek Your Moments” (dalej: „Promocja”)

1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

Promocja prowadzona jest pod nazwą „Kubek Your Moments” i jest akcją marketingową dla kampanii „otwarciowej” salonu stacjonarnego działającego pod marką Homla znajdującego się w Centrum Handlowym Galeria Kazimierz w Krakowie (dalej: „Salon Homla”).

3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Promocja obejmuje produkt: kubek „Kubek Your Moments” (dalej: „Produkt”).

Kubek YOUR MOMENTS 260ml biały 5902869901748

Kubek YOUR MOMENTS 260ml różowy 5902869901755

Kubek YOUR MOMENTS 260ml niebieski 5902869901762

Kubek YOUR MOMENTS 260ml szary 5902869901779

7. Informacja o promocji dostępna jest w Salonie Homla.

8. Promocja trwa od 21 marca 2018 roku do wyczerpania zapasów.

9. W przypadku wyczerpania zapasów Produktów wchodzących w skład kolekcji podlegającej Promocji, Organizator uprawniony jest do zakończenia Promocji przed okresem wskazanym w ust. 8 powyżej poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonie Homla.

Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w dniach od 28.04.2018 roku do momentu wyczerpania zapasów jest uprawniony do zakupu Produktu w cenie promocyjnej 0,99 (słownie: zero i 99/100) złotych tj. niższej niż regularna cena sprzedaży Produktu w Salonie Homla (dalej: „Cena promocyjna”), która wynosi: 9,99 (słownie: dziewięć i 99/100) (dalej: „Cena regularna”).

11. Klient może zakupić maksymalne 4 (słownie: cztery) Produkty w Cenie promocyjnej. W przypadku zakupu większej ilości Produktów niż wskazana w zd. poprzednim pozostałe Produkty Klient może nabyć w Cenie regularnej.

12. Promocja podlega ogólnie obowiązującym w Salonie Homla warunkom zwrotów.

13. Promocje nie łączą się. Jeżeli w dniu promocji w salonie będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne na Produkt – Klient musi dokonać wyboru, z której promocji chce skorzystać.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie w Salonie Homla, bądźw drodze wiadomości e-mail, przesyłanej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.

15. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

16. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

17. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o.o z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

18. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.

19. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

20. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.