Regulamin promocji

Akcja promocyjna na KUBKI SINNES: 19.99 zł przy zakupie 3 szt.

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, kapitał zakładowy w wysokości 33.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Akcja promocyjna na KUBKI SINNES: 19.99 zł przy zakupie 3 szt.”, obowiązuje w internetowym sklepie Marki prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl (dalej: „E-sklep”).
 3. Promocja dedykowana jest dla wszystkich Klientów E-sklepu.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Promocji dostępna jest na stronie internetowej E-Sklepu oraz na profilu Marki prowadzonym pod adresem: www.facebook.com/hellohomla.
 7. Promocja polega na tym, że przy zakupie minimum trzech (3) kubków z serii SINNES (lista znajduje się pod adresem: https://homla.com.pl/zlote-kubki-sinnes) (dalej: „Produkty”), cena każdego z Produktów podlega obniżce do kwoty 19,99 złotych (cena pierwotna to: 24,99 złotych) (dalej: „Produkty w cenie obniżonej”), a ponadto Klient uzyskuje uprawnienie do darmowej dostawy całości zamówienia, w ramach którego zakupił Produkty w  cenie obniżonej
 8. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 9. Promocja trwa od 28 maja do 28 czerwca 2018 roku, bądź do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, która okoliczność kończąca okres trwania Promocji nastąpi wcześniej.
 10. W przypadku zakończenia Promocji przed dniem 28 czerwca 2018 roku, w związku z wyczerpaniem zapasów, Organizator poinformuje o tym Klientów poprzez stosowną informację umieszczoną na stronie internetowej E-Sklepu.
 11. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.
 12. Promocje nie łączą się. Jeżeli w czasie trwania Promocji, w E-Sklepie będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne – Klient musi zdecydować, z której chce skorzystać.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.
 14. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 15. Treść Regulaminu jest dostępna jest pod adresem https://homla.com.pl/regulamin-promocji-kubki-sinnes-za-19-99
 16. W zakresie nieuregulowanym zastosowaniem mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.homla.com.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 28 maja 2018 roku.
 18. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji należy zgłasza w formie elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.
 19. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.
 20. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.
 21. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.  922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o.o z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.
 22. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.
 23. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 24. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.