Regulamin promocji

PORCELANA 20% taniej – przy zakupie minimum 6 sztuk

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), kapitał zakładowy w wysokości 23.000.000,00 zł właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja dedykowana jest dla wszystkich Klientów E-sklepu.
 3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 4. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Informacja o Promocji dostępna jest na stronie internetowej E-Sklepu oraz na profilu Marki prowadzonym pod adresem: www.facebook.com/hellohomla.
 6. Promocja polega na tym, że przy zakupie minimum 6 (sześciu) sztuk porcelanowych produktów objętych Promocją, cena wszystkich produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o 20% w stosunku do ceny pierwotnej. Promocją objęte są produkty, których lista znajduje się pod adresem: https://homla.com.pl/porcelana-promo (dalej: „Produkty”). Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup minimum 6 sztuk dowolnych Produktów objętych Promocją podczas jednej transakcji.
 7. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 8. Promocja trwa od 9 do 11 marca 2018 roku bądź do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, która okoliczność kończąca okres trwania Promocji nastąpi pierwsza.
 9. W przypadku zakończenia Promocji przed dniem 11 marca 2018 roku, w związku z wyczerpaniem zapasów, Organizator poinformuje o tym Klientów poprzez stosowną informację umieszczoną na stronie internetowej E-Sklepu.
 10. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.
 11. Promocje nie łączą się. Jeżeli w czasie trwania Promocji, w E-Sklepie będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne – Klient musi zdecydować, z której chce skorzystać. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, w której Uczestnik ma prawo skorzystać z darmowej dostawy, jeżeli wartość zamówienia przekracza 99,00 zł i dokonał przedpłaty (płatności internetowej).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 13. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 14. Treść Regulaminu jest dostępna jest pod adresem: https://homla.com.pl/regulamin-promocji-porcelana-20-procent-taniej.
 15. W zakresie nieuregulowanym zastosowaniem mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.homla.com.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 16. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 9 marca 2018 roku.
 17. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji należy zgłasza w formie elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.
 18. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.
 19. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.
 20. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.  922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o.o z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.
 21. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.
 22. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 23. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.
 24. Promocja prowadzona jest pod nazwą „PORCELANA 20% taniej – przy zakupie minimum 6 sztuk”, obowiązuje w internetowym sklepie Marki prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl (dalej: „E-sklep”).