Regulamin promocji

„KUCHNIA i JADALNIA– druga, tańsza rzecz 50% taniej”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „KUCHNIA i JADALNIA– druga, tańsza rzecz 50% taniej” i obowiązuje w salonach stacjonarnych marki Homla, (dalej: „Salony Homla”). Lista Salonów Homla dostępna jest pod adresem: https://homla.com.pl/salony-stacjonarne.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są w Salonach Homla.
 7. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który od 1 kwietnia 2019 r. do odwołania zakupi co najmniej 2 (dwa) pełnowartościowe produkty (lub wielokrotność par) z asortymentu dedykowanego dla kuchni i jadalni tj. naczynia do serwowania, szkło, sztućce, tekstylia do jadalni, zastawy stołowe, AGD małe, akcesoria barowe, akcesoria do kawy i herbaty, akcesoria kuchenne, artykuły spożywcze, formy do zapiekania, gotowanie, smażenie, JOSEPH&JOSEPH, noże i bloki, przechowywanie w kuchni, słoiki i butelki, tekstylia do kuchni , tekstylia do jadalni, produkty z EASTER z kuchni i jadalni dalej: „Produkty”), otrzyma rabat na tańszy z dwóch Produktów lub na jeden z dwóch Produktów w takiej samej cenie w wysokości 50%, naliczany od ceny regularnej. W przypadku nabycia nieparzystej liczby Produktów, rabat naliczony zostanie od ceny najtańszego z Produktów lub jednego z Produktów w takiej samej cenie.
 8. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 9. Promocja trwa od 1 kwietnia 2019 roku do odwołania.
 10. Organizator poinformuje Klienta o odwołaniu Promocji na trzy (3) dni przed jej zakończeniem.
 11. Produkty nie podlegają zwrotom i wymianom.
 12. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.
 13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cen w Salonach Homla, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej. Promocja nie łączy się również z wyprzedażą sezonową.
 14. Treść Regulaminu jest dostępna w Salonach Homla.
 15. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 1 kwietnia 2019 r.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 17. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 18. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.
 19. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 21. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 22. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl
 23. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 24. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 25. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 26. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.
 27. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 28. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.