Regulamin promocji

TEKSTYLIA– druga rzecz 50% taniej”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „TEKSTYLIA – druga rzecz 50% taniej i obowiązuje w sklepie internetowym Marki Homla prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „Sklep internetowy.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w dniach od 4 października od. godz. 10 00 do dnia 15 października 2018 roku do godz. 8 00 (lub do momentu wyczerpania zapasów) zakupi 2 (dwa) pełnowartościowe produkty z asortymentu: tekstylia, otrzyma rabat na tańszy z dwóch produktów lub na jeden z dwóch produktów w takiej samej cenie w wysokości 50%, naliczany od ceny regularnej. Lista produktów objętych promocją dostępna jest pod adresem: https://homla.com.pl/tekstylia-50proc-na-drugi-produkt. W przypadku nabycia nieparzystej liczby produktów, rabat naliczony zostanie od ceny najtańszego z produktów lub jednego z produktów w takiej samej cenie; najtańszy produkt zostanie sparowany w zestawie z produktem najbliższym cenowo. Promocja nie obejmuje wkładów do poduszek dekoracyjnych.
 7. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 8. Promocja trwa od dnia 4 października od godz. 10 00 do dnia 15 października 2018 roku do godz. 8 00 lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi pierwsza.
 9. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cen w Sklepie internetowym, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej. Promocja nie łączy się również z wyprzedażą sezonową.
 11. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 4 października 2018 roku.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 14. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 15. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.
 16. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 18. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 19. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl
 20. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 21. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 22. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 23. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.
 24. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 25. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.