REGULAMIN PROMOCJI
"VOUCHER 100 PLN"
(dalej: „Regulamin”)

I. ORGANIZATOR

Organizatorem promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, kapitał zakładowy w wysokości 23.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja prowadzona jest pod nazwą „VOUCHER 100 PLN” (dalej: „Promocja”) i rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 roku i trwa do dnia 22 kwietnia 2018 roku w godzinach pracy salonów stacjonarnych (dalej: „Czas trwania Promocji”) wchodzących w skład sieci handlowej Organizatora (dalej: „Salony Homla/Salon Homla”) oraz w sklepie internetowym, prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl (dalej: „Sklep Internetowy”). 

2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych we wszystkich Salonach Homla oraz zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. 

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. 

4. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik, który w okresie od dnia 1 marca do dnia 25 marca 2018 roku dokona zakupu towarów oferowanych w Salonie Homla lub w Sklepie Internetowym jednorazowo na kwotę powyżej 100,00 (słownie: sto i 00/100) złotych (dalej: „Zakup promocyjny”), jest uprawniony do otrzymania vouchera o wartości 100,00 (słownie: sto i 00/100) złotych, do zrealizowania przy zakupach w Salonie Homla na zasadach określonych w Regulaminie (dalej: „Voucher”),

3. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji, tzn. że Uczestnik może otrzymać i wykorzystać więcej niż jeden Voucher, z zastrzeżeniem że Vouchery nie sumują się, tzn. przy jednorazowym zakupie Uczestnik może otrzymać i zrealizować tylko jeden Voucher oraz z zastrzeżeniem, że Uczestnik każdorazowo spełni wszystkie warunki Regulaminu. 

4. Promocje łączą się, tzn. że jeżeli w Czasie trwania Promocji w Salonie Homla lub w Sklepie Internetowym będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne – Klient może je połączyć, tzn. dokonując zakupu związanego z inną promocją/akcją promocyjną Klient będzie uprawniony do otrzymania Vouchera (przy zrealizowaniu pozostałych warunków Regulaminu), 

5. Uczestnik może zrealizować Voucher w dniach od 3 kwietnia do 22 kwietnia 2018 roku, w dowolnym Salonie Homla. Voucherów nie można realizować w Sklepie Internetowym.

6. Uczestnik może zrealizować Voucher wyłącznie przy dokonaniu zakupów za kwotę powyżej 200,00 (słownie: dwieście i 00/100) złotych.

7. Voucher może zostać zrealizowany również przy zakupie towarów oferowanych w Salonie Homla w cenie obniżonej tzw. „towarów promocyjnych”.

8. Voucher może zostać zrealizowany przez Uczestnika w Salonie Homla, przy kasie w Salonie Homla, przed wygenerowaniem dokumentu fiskalnego, w ten sposób, że Uczestnik w celu zrealizowania Vouchera przekaże Voucher Sprzedawcy w Salonie Homla. Sprzedawca w celu zrealizowania Vouchera przez Uczestnika zatrzyma Voucher jako dowód uczestnictwa w Promocji.

9. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

10. Udział w Promocji jest dobrowolny.

11. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

12. Produkty nabyte przez Uczestnika w ramach Zakupu promocyjnego w Salonie Homla oraz przy wykorzystaniu Vouchera nie podlegają obowiązującym w Salonie Homla warunkom zwrotów, mogą natomiast zostać wymienione na inne produkty w cenie odpowiadającej cenie wymienianych produktów – jeżeli produkty, na które Uczestnik będzie chciał wymienić wcześniej zakupione produkty (dalej: „Wymienione artykuły”) będą droższe niż wcześniej zakupione produkty Uczestnik dopłaci różnicę w wybranej formie – przy użyciu gotówki bądź karty płatniczej. Wartość Wymienionych artykułów nie może być niższa niż wartość Zakupionych artykułów. 

13. Postanowienia Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PROMOCJI

1. Reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem, mogą być złożone w jeden z następujących sposobów:

a) pisemnie w Salonie Homla, 

b) w formie elektronicznej na adres: reklamacje@homla.com.pl.

2. Składający reklamację powinien przede wszystkim wskazać podstawę złożenia reklamacji oraz wskazać preferowany sposób przekazania informacji o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak też wskazać dane konieczne do przekazania tej informacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

e) Składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji w wybranej przez siebie formie.

4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.

6. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

7. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.

3. Treść Regulaminu jest dostępna w Salonach HOMLA.

4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu trwania Promocji.