REGULAMIN AKCJI

WEEKEND ZNIŻEK Z MIESIĘCZNIKAMI AVANTI, WYSOKIE OBCASY, LOGO

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin dotyczy akcji zakupowej prowadzonej pod nazwą: „Weekend zniżek z miesięcznikami AVANTI, WYSOKIE OBCASY, LOGO” (dalej: „Akcja zakupowa”) i jest regulaminem Partnera Akcji zakupowej (zgodnie z §2 ust. 2).

 

§ 2 ORGANIZATOR ORAZ PARTNER KONKURSU

 1. Organizatorem Akcji zakupowej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 (dalej: „Organizator”).
 2. Partnerem Konkursu jest spółka HOMLA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Partner”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka HOMLA”).

 

§ 3 CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI ZAKUPOWEJ

 1. Czas trwania Akcji zakupowej obejmuje okres od dnia 29 do 31 marca 2019 roku.
 2. Akcja zakupowa będzie prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Miejsce prowadzenia Akcji zakupowej – salony wchodzące w skład sieci handlowej marki HOMLA (dalej: „Salony Homla”) oraz sklep internetowy marki HOMLA prowadzony pod adresem: www.homla.com.pl (dalej: „Sklep internetowy”) .

 

§ 4 PODSTAWY I ZASADY PROWADZENIA AKCJI ZAKUPOWEJ

 1. Partner udostępnia Regulamin w sieci internet, pod adresem: https://homla.com.pl/regulamin-promocji-weekend-znizek-avanti-logo oraz w Salonach Homla.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od dnia 29 do 31 marca 2019 roku (dalej: „Czas trwania Akcji”).
 3. Akcja zakupowa polega na tym, że Organizator w 03/2019 wydaniu miesięcznika AVANTI, w 13/2019 wydaniu tygodnika „Wysokie Obcasy” oraz w 03/2019 wydaniu miesięcznika LOGO zamieści kupon rabatowy, stanowiący odcinek uprawniający nabycia produktów ze zniżką wynoszącą 20%, naliczaną od ceny pierwszej (dalej: „Kupony rabatowe”) oraz hasło rabatowe uprawniające do nabycia produktów w Sklepie internetowym ze zniżką wynoszącą 20%, naliczaną od ceny pierwszej („Hasło rabatowe”), zaś Klient korzystający z Kuponów rabatowych lub Hasła rabatowego będzie uprawniony do nabycia produktów za cenę obniżoną o 20% (w odniesieniu do ceny pierwszej produktów dostępnych w Sklepach Homla lub w Sklepie internetowym).
 4. W Sklepie internetowym zniżka, o której mowa w ust. 3 powyżej dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się pod adresem: https://homla.com.pl/weekend-znizek.
 5. Akcja zakupowa dotyczy wyłącznie produktów oferowanych do sprzedaży w cenie pierwszej tj. z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Akcja zakupowa, nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami oraz przecenami produktów oferowanymi w tym samym terminie w Salonach Homla lub w Sklepie internetowym – oznacza to, że w przypadku jednoczesnego obowiązywania w Salonach Homla lub w Sklepie internetowym innego rodzaju promocji, obniżek, przecen Klient nie może nabyć produktów podlegających powyższym promocjom, obniżkom, przecenom z wykorzystaniem zniżki wynikającej z Kuponu rabatowego lub Hasła rabatowego.
 6. Akcja zakupowa łączy się z promocją  dostępną w Sklepie internetowym, polegającą na  darmowej dostawie zakupów o wartości przynajmniej 99,00 złotych – zgodnie z zasadami określonymi na Stronie internetowej.
 7. Adresy Salonów Homla znajdują się pod adresem https://homla.com.pl/salony-stacjonarne.
 8. W zakresie nieobjętym treścią Regulaminu zastosowanie mają regulaminy przygotowane przez Organizatora i odnoszące się do Kuponów rabatowych umieszczonych w miesięcznikach AVANTI oraz LOGO i tygodniku WYSOKIE OBCASY.

 

§ 5 UCZESTNICTWO W AKCJI ZAKUPOWEJ

 1. Uczestnikiem Akcji zakupowej (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w Czasie trwania Akcji przyjdzie do Salonów Homla i dokona zakupów z wykorzystaniem Kuponów rabatowych lub dokona zakupów w Sklepie online  z wykorzystaniem Hasła rabatowego.
 2. Przystąpienie do Akcji Zakupowej następuje w momencie wykorzystania Kuponu rabatowego lub Hasła rabatowego uprawniających do uzyskania zniżki.
 3. Jeden Kupon rabatowy może zostać wykorzystany jednokrotnie (tj. wyłącznie w ramach dokonania jednych zakupów w Salonie Homla) przez Uczestnika.
 4. W celu skorzystania z Kuponu rabatowego w ramach zakupów w Sklepie Homla Uczestnik – przed momentem dokonania zakupu – poinformuje Sprzedawcę o chęci wykorzystania Kuponu rabatowego oraz przekaże go Sprzedawcy w celu realizacji.
 5. W celu skorzystania z Hasła rabatowego w ramach zakupów w Sklepie internetowym Uczestnik wprowadzi je w odpowiednie, wskazane przez Partnera miejsce, w trakcie finalizowania zakupów.
 6. Kupony rabatowe oraz Hasła rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 7. Produkty zakupione w ramach Akcji zakupowej w Salonach Homla nie podlegają zwrotom – co nie oznacza braku możliwości skorzystania przez Uczestników z ich uprawnień przewidzianych przepisami prawa.
 8. Produkty zakupione w ramach Akcji zakupowej w Sklepie internetowym podlegają ogólnym zasadom zwrotów wynikającym z przepisów prawa oraz Regulaminu Sklepu internetowego.

 

§ 6 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji zakupowej przez Partnera, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone w Salonie Homla, wysłane na adres ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków lub przesłane w formie wiadomości e-mail na adres: marketing@homla.com.pl. Parter nie odpowiada za prowadzenie Akcji zakupowej przez innych najemców Organizatora.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Partner informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
 5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: marketing@homla.com.pl
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Homla w oparciu o umowę cywilnoprawną związaną z obrotem towarami w salonach Homla.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 10. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Partnerowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie