REGULAMIN

AKCJA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTU – FOTEL MOSS

 

§ 1 [Definicje]

Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań, mają one następujące znaczenie:

Akcja Sprzedaży Premiowej Przedsprzedaż Produktu – Fotel Moss (Akcja) - czasowa oferta specjalna o nazwie „Fotel Moss” organizowana przez Organizatora, skierowana do Uczestników Akcji;

Organizator Akcji (Organizator) – Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116;

Produkt objęty Akcją (dalej także: Produkt) – fotel Moss, w kolorach turkusowym, szarym, czarnym oraz ciemnozielonym, dostępne pod adresem https://homla.com.pl/fotele-welurowe;

Konsumenci - osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorcy - osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 646), osoby prawne lub inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Uczestnik Akcji (dalej też: Uczestnik) - Konsument oraz Przedsiębiorca który:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną (dotyczy Konsumentów);

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie: https://homla.com.pl/regulamin-przedsprzedazy-fotel-moss-499-zl i zaakceptował jego postanowienia;

Kanał Sprzedaży – sklep internetowy Homla prowadzony pod adresem www.homla.p (dalej: Sklep internetowy);

Czas trwania Akcji – czas w jakim Uczestnik Akcji może podjąć działania, w wyniku których dokona zakupu Produktu w okresie objętym Akcją tj. od dnia 12 września 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku lub do wyczerpania zapasów Produktu objętego Akcją w Sklepie internetowym; wskazany powyżej Czas trwania Akcji jest maksymalnym okresem trwania przedsprzedaży Produktu objętego Akcją;

Reklamacja – mailowa informacja Uczestnika Akcji dotycząca Akcji;

Regulamin – niniejszy regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej „PRZEDSPRZEDAŻ FOTEL MOSS”;

Regulamin Sklepu internetowego – regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.homla.pl, dostępny pod adresem: https://homla.com.pl/regulamin-sklepu-internetowego-homla.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2 [Ogólne warunki skorzystania z Akcji]

 1. Z Akcji mogą skorzystać Uczestnik Akcji - Konsumenci oraz Przedsiębiorcy, którzy:
  A. są pełnoletnimi osobami fizycznymi (dotyczy Konsumentów);
  B. posiada dostęp do Internetu, oprogramowanie służące do przeglądania zasobów Internetu pozwalające na skorzystanie ze Sklepu internetowego;
  C. zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie: https://homla.com.pl/regulamin-przedsprzedazy-fotel-moss-499-zl i zaakceptowali jego postanowienia.
 2. Warunkiem skorzystania z Akcji przez Uczestnika Akcji jest spełnienie wszystkich przesłanek określonych w ust.1 lit. a, b ,c powyżej łącznie.
 3. Akcja jest kierowana przez Organizatora do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.

 

§3 [Szczegóły Akcji]

 

 1. Uczestnik Akcji w Czasie trwania Akcji (tj. od 12 do 30 września 2018 roku) jest uprawniony do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym na Produkt (dalej: Zamówienie) i do nabycia go w cenie niższej o 300,00 (słownie: trzysta) złotych (dalej: Rabat) tj. w cenie 499,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych (dalej: Cena rabatowa) od ceny regularnej, w której Produkt będzie sprzedawany po Czasie trwania Akcji tj. w cenie 799,00 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych (dalej: Cena regularna).
 2. Każdy Uczestnik Akcji może nabyć w ramach Akcji maksymalnie 6 (sześć) Produktów w Cenie rabatowej.
 3. Rabat nie podlega podlegają wymianie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 4. Po złożeniu przez Uczestnika Akcji Zamówienia – na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Uczestnika Akcji – niezwłocznie otrzyma on wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie Zamówienia przez Organizatora – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Uczestnika Akcji; jest ona jedynie informacją, że Organizator Zamówienie otrzymał.
 5. 5.     Po otrzymaniu Zamówienia Organizator weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. Jeżeli Organizator przyjmie Zamówienie Uczestnika do realizacji, Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Uczestnikowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej.
 7. Z zastrzeżeniem postanowienia §4 ust. 2 poniżej Akcja nie może być łączona z innymi promocjami i akcjami organizowanymi przez Organizatora lub podmioty działające na zlecenie Organizatora.
 8. Ilość Produktów objętych Akcją jest ograniczona. W przypadku wyprzedania wszystkich Produktów dostępnych
 9. Akcja trwa od 12 września do 30 września 2018 roku bądź do wyczerpania ilości (wyczerpania ich zapasów) Produktów objętych Akcją, w zależności od tego, która okoliczność kończąca Czas trwania Akcji nastąpi pierwsza. Organizator poinformuje o wyczerpaniu zapasów Produktu.
 10. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. tekst jedn. 2017 poz. 683)Uczestnik Akcji jest uprawniony do odstąpienia od Umowy zakupu Produktu również przed otrzymaniem Produktu.
 11. W przypadku Konsumentów wartość Rabatu, stanowiącego nagrodę w Akcji, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).
 12. W przypadku Przedsiębiorców wartość Rabatu, stanowiącego nagrodę w Akcji, stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

§4 [Dostawa Produktu]

 1. Organizator Akcji wskazuje, iż dostawa Produktu w ramach Zamówienia złożonego przez Uczestnika i potwierdzonego przez Organizatora odbywać się będzie po dniu 10 października 2018 roku na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu internetowego.
 2. Akcja łączy się z darmową dostawą produktów oferowaną w Sklepie internetowym przy zakupach powyżej 99,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych.

 

§5 [Skargi i reklamacje]

 1. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji mogą zostać wysłane na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes Administratora).
 5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego (bądź adresu e-mail) jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 8. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 10. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia ich Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.
 11. Ewentualne reklamacje Produktów będą rozpatrywane na zasadach wskazanych w treści Regulaminu Sklepu internetowego.

 

§6 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 12 września 2018 roku.
 2. Przystępując do zakupu Produktu objętego Akcją Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego.