REGULAMIN AKCJI

STYLOWE ZAKUPY“

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

         Niniejszy regulamin dotyczy akcji zakupowej prowadzonej pod nazwą: „STYLOWE ZAKUPY” (dalej: „Akcja zakupowa”) i jest regulaminem Partnera Akcji zakupowej

         (zgodnie z §2 ust. 2).

 

§ 2 ORGANIZATOR ORAZ PARTNER KONKURSU

 1. Organizatorem Akcji zakupowej jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON: 142734203, NIP: 5272644323 (dalej: „Organizator”).
 2. Partnerem Akcji zakupowej jest spółka HOMLA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Partner”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka HOMLA”).

 

§ 3 CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI ZAKUPOWEJ

 1. Akcja zakupowa będzie prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Miejsce prowadzenia Akcji zakupowej – salony wchodzące w skład sieci handlowej marki HOMLA – adresy salonów znajdują się na pod adresem:  https://homla.com.pl/salony-stacjonarne (dalej: „Salony Homla”) oraz sklep internetowy marki HOMLA prowadzony pod adresem: www.homla.com.pl (dalej: „Sklep internetowy”).
 3. Czas Akcji:
 4. dla Salonów Homla: od 12 do 14 kwietnia 2019 roku,
 5. dla Sklepu Internetowego: od 12 kwietnia 2019 roku godz. 8.00 do 17 kwietnia godz. 8.00 2019 roku (dalej: „Czas trwania Akcji”).

 

§ 4 PODSTAWY I ZASADY PROWADZENIA AKCJI ZAKUPOWEJ

 1. Partner udostępnia Regulamin w Salonach Homla oraz w sieci Internet, pod adresem: https://homla.com.pl/regulamin-stylowe-zakupy-wiosna-2019.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od dnia 12 kwietnia 2019 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 4. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego Regulaminu.
 5. Akcja zakupowa polega na tym, że Organizator w 4/2019 wydaniu wydawanego przez siebie miesięcznika TWÓJ STYL oraz w 7/2019 wydaniu wydawanego przez siebie miesięcznika SHOW zamieści kupony rabatowe, stanowiące odcinek uprawniający do dokonania w Salonie Homla zakupów ze zniżką wynoszącą 20% wartości zakupów (dalej: „Kupony rabatowe”) oraz hasła rabatowe (podane w treści Kuponu rabatowego) uprawniające do dokonania zakupów Sklepie internetowym ze zniżką wynoszącą 20% wartości zakupów („Hasło rabatowe”), zaś Klient korzystający z Kuponów rabatowych i Hasła rabatowego będzie uprawniony do dokonania zakupów za cenę obniżoną – zgodnie z treścią.
 6. Adresy Salonów Homla znajdują się pod adresem https://homla.com.pl/salony-stacjonarne.
 7. W zakresie nieobjętym treścią Regulaminu zastosowanie mają regulaminy przygotowane przez Organizatora i odnoszące się do Kuponów rabatowych umieszczonych w miesięcznikach TWÓJ STYL oraz SHOW.

§ 5 UCZESTNICTWO W AKCJI ZAKUPOWEJ

 1. Uczestnikiem Akcji zakupowej (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w Czasie trwania Akcji przyjdzie do Salonów Homla i dokona zakupów z wykorzystaniem Kuponów rabatowych lub dokona zakupów w Sklepie online z wykorzystaniem Hasła rabatowego.
 2. Przystąpienie do Akcji Zakupowej następuje w momencie wykorzystania Kuponu rabatowego lub Hasła rabatowego uprawniających do uzyskania zniżki.
 3. Jeden Kupon rabatowy może zostać wykorzystany jednokrotnie (tj. wyłącznie w ramach dokonania jednych zakupów w Salonie Homla) przez Uczestnika.
 4. W celu skorzystania z Kuponu rabatowego w ramach zakupów w Sklepie Homla Uczestnik – przed momentem dokonania zakupu – poinformuje Sprzedawcę o chęci wykorzystania Kuponu rabatowego oraz przekaże go Sprzedawcy w celu realizacji.
 5. W celu skorzystania z Hasła rabatowego w ramach zakupów w Sklepie internetowym Uczestnik wprowadzi je w odpowiednie, wskazane przez Partnera miejsce, w trakcie finalizowania zakupów.
 6. Kupony rabatowe oraz Hasła rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 7. Akcja zakupowa, nie łączy się z jakimikolwiek innymi promocjami oraz przecenami produktów oferowanymi w tym samym terminie w Salonach Homla lub w Sklepie internetowym.
 8. Produkty zakupione w ramach Akcji zakupowej w Salonach Homla nie podlegają zwrotom (wynikającym z uprawnienia przyznanego w drodze Regulaminu zwrotów w sklepach stacjonarnych).
 9. Produkty zakupione w ramach Akcji zakupowej w Sklepie internetowym podlegają ogólnym zasadom zwrotów wynikającym z przepisów prawa oraz Regulaminu Sklepu internetowego.

 

§ 6 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: serwis.klienta@homla.com.pl.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 8. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 10. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.