Zwroty i reklamacje w sklepie online

ZWROTY


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

d) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez: a) pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@homla.com.pl;

b) pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres Homla Sp. z o.o., adres do doręczeń:

Homla sp. z o.o,
PASS 20R,
Budynek 11,
05-870 Błonie,

z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy HOMLA”,

c) pismo wysłane pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym towarem na adres:

Homla sp. z o.o,
PASS 20R,
Budynek 11,
05-870 Błonie,

z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy HOMLA”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca wnosi o odesłanie lub przekazanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres Homla sp. z o.o, PASS 20R, Budynek 11, 05-870 Błonie, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy HOMLA”. Sprzedawca informuje, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


REKLAMACJE


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach K.c., w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Homla sp. z o.o, PASS 20R, Budynek 11, 05-870 Błonie, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy HOMLA” lub poprzez przesłanie treści reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@homla.com.pl.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

d) rodzaj reklamowanego towaru,

e) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,

f) datę nabycia towaru,

g) żądanie Klienta,

h) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,

i) dowód zakupu towaru (może to być np.: kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).

Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamację może zostać zgłoszona przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://homla.com.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci . Formularz reklamacyjny stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwy towar na koszt Sprzedawcy pod adres: Homla sp. z o.o, PASS 20R, Budynek 11, 05-870 Błonie, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy HOMLA”. Po poinformowaniu Sprzedawcy o chęci reklamacji, Sprzedawca zamawia przesyłkę kurierską na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia reklamacji, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, mogą być składane na przykład:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter@homla.com.pl,

b) w formie pisemnej przesyłając treść reklamacji na adres Homla sp. z o.o, ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.

8. Reklamacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, powinna zawierać w szczególności:

a) opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,

d) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Powyższa treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia reklamacji, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Zwroty i reklamacje w salonach stacjonarnych

ZWROTY
Jeśli po zakupie towaru w Salonie HOMLA będziesz chciał dokonać jego zwrotu, możesz to zrobić w Salonie HOMLA w terminie 7 dni kalendarzowych od daty nabycia towaru.

Abyś mógł skorzystać z powyższego uprawnienia zwracany towar musi spełniać poniższe warunki:
 • być zakupiony w dowolnym Salonie HOMLA należącym do sieci stacjonarnych punktów sprzedaży HOMLA na terenie Polski (lista salonów dostępna jest pod adresem www.homla.com.pl) – wskazujemy, że towary zakupione w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl nie mogą być zwracane w stacjonarnym Salonie HOMLA;
 • nie może nosić śladów użytkowania, być czysty i nieuszkodzony;
 • posiadać wszystkie oryginalnie przymocowane stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które został przez nas zaopatrzony;
 • posiadać oryginalne opakowanie w stanie nienaruszonym (jeżeli został nabyty w takim opakowaniu);
 • nie być zakupiony w ramach akcji promocyjnej, która wyklucza możliwość zwrotu towaru (informacja na temat możliwości zwrotu podana jest każdorazowo w regulaminie danej akcji promocyjnej);
 • nie być zakupiony w ramach przecen produktów;
 • nie należeć do grupy artykułów spożywczych ani meblowych.

Uiszczona cena towaru zostanie zwrócona w taki sam sposób, w jaki dokonana została płatność, tj.
 • w przypadku płatności gotówką otrzymasz zwrot gotówki,
 • w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot nastąpi poprzez uznanie na tę samą kartę płatniczą – w przypadku, w którym nie dysponujesz tą samą kartą, przy pomocy której dokonałeś zapłaty za towar, wartość towaru zostanie Ci zwrócona poprzez zwrot gotówki.
Powyższa procedura nie dotyczy zwrotów towarów dokonywanych w wykonaniu uprawnień wynikających z wad towarów, które będą rozpatrywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku prawa konsumenta.

Powyższa procedura nie dotyczy również zwrotów towarów zakupionych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.homla.com.pl.

Szczegółowe zasady zwrotu znajdują się w Regulaminie zwrotu towarów nabytych w Salonach stacjonarnych marki HOMLA dostępnym w Salonach HOMLA lub na stronie internetowej: www.homla.com.pl.

REKLAMACJE
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Nr 827) („Ustawa”), uprzejmie informujemy, że spółka HOMLA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towarów zakupionych w Salonach HOMLA. Regulacje dotyczące naszej odpowiedzialności zawarte są w stosownych przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodek Cywilny (dalej: KC), w tym przede wszystkim w art. 556 KC i nast. Oraz przepisach Ustawy.

Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy zakupiony przez Ciebie towar posiada wady fizyczne lub prawne, możesz skorzystać z procedury reklamacyjnej, opisanej poniżej.

Reklamacja powinna zostać złożona w okresie 1 roku od dnia odnotowania wady towaru, nie później jednak niż 2 lata od dnia, w którym towar ten został wydany.

W celu dokonania reklamacji towaru nabytego w Salonie HOMLA należy:
 • dostarczyć do dowolnego Salonu HOMLA reklamowany towar w wybrany przez Ciebie sposób,
 • wypełnić formularz reklamacyjny, podając: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, nazwę lub numer reklamowanego towaru wraz z określeniem żądania reklamacyjnego, lub
 • złożyć inne pisemne oświadczenie o chęci dokonania reklamacji oraz złożyć swój czytelny podpis,
 • w miarę możliwości, wraz z reklamowanym towarem, przedstawić sprzedawcy w Salonie HOMLA dowód dokonania zakupu towaru (np. paragon, wydruk z karty płatniczej, innego rodzaju potwierdzenie nabycia towaru) - przedłożenie dowodu dokonania zakupu znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie reklamacji.


Reklamując towar nabyty w Salonie HOMLA możesz zażądać:
 • wymiany lub naprawy towaru,
 • obniżenia ceny towaru,
 • odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada towaru jest istotna.


W przypadku, gdy dokonanie wymiany lub naprawy towaru, okaże się dla nas niemożliwe do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, będzie wymagać z naszej strony poniesienia nadmiernych kosztów możemy odmówić uwzględnienia żądania reklamacyjnego lub zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji, tj. możemy zaoferować naprawę w zamian wymiany bądź odwrotnie.

Niezależnie od powyższych uprawnień, możesz dokonać zmiany wybranego wcześniej żądania i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób (naprawa, wymiana).

W przypadku żądania obniżenia ceny powinieneś pamiętać o wskazaniu kwoty, o jaką Twoim zdaniem należy obniżyć pierwotną cenę reklamowanego towaru.

Jeżeli chcesz skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży musisz pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy wada reklamowanego towaru jest istotna.

Wskazujemy jednocześnie, że jeżeli Twoim pierwszym żądaniem jest obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży, możemy zaproponować niezwłoczną wymianę lub naprawę towaru – jeśli takie rozwiązanie nie będzie wiązało się dla Ciebie z nadmiernymi niedogodnościami. Informacja o ewentualnej propozycji wymiany lub naprawy towaru zostanie Ci przekazana niezwłocznie. Jeśli nasza propozycja nie spełni Twoich oczekiwań, możesz zażądać jej zmiany (z: wymiany na naprawę, lub odwrotnie), chyba, że będzie ona niemożliwa dla nas do spełnienia lub nadmiernie kosztowna w porównaniu drugim z możliwych żądań.

Złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i w tym terminie zostaniesz poinformowany o decyzji reklamacyjnej w ustalony wcześniej sposób, tj.: w formie wiadomości pisemnej, e-mail lub SMS. Brak przesłania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje uznaniem złożonej reklamacji za uzasadnioną.

Zapewniamy, że z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby reklamacje uznane za zasadne zostały zrealizowane w rozsądnym czasie i bez nadmiernych dla niedogodności.

DANE PRZEDSIĘBIORCY:

Właścicielem marki HOMLA i sprzedawcą jest spółka:
HOMLA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000624595, NIP: 6572924116, nr REGON: 364766303

Dane kontaktowe:
Adres siedziby: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce,
Numer telefonu: +48 (41) 312 39 33
Adres e-mail: sklep@homla.com.pl


SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM:
W przypadku konieczności nawiązania kontaktu np. w celu poinformowania Cię o dostępności danego towaru w Salonie HOMLA, kontakt taki nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przy wykorzystaniu telefonu (np. poprzez wiadomość SMS), po uprzednim, dobrowolnym przekazaniu przez Ciebie tych danych.Informujemy, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby dokonywanej reklamacji lub w toku zwrotu towaru jest HOMLA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji zakupionego towaru lub odpowiednio wyłącznie w celu realizacji zwrotu zakupionego towaru. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub odpowiednio zwrotu towaru.