Regulamin akcji „CENA WOW”

Regulamin akcji

„CENA WOW”/www.homla.com.pl

(dalej: „Akcja”)

1. Organizatorem Akcji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
2. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Akcja prowadzona jest pod nazwą „CENA WOW” i obowiązuje w sklepie internetowym oraz aplikacji Homla dostępnym pod adresem https://homla.com.pl/ (dalej: Sklep internetowy Homla”).
4. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Akcja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6. Informacja o Akcji dostępna jest na stronie internetowej https://homla.com.pl/pozostale-regulaminy.
7. Akcja polega na tym, że Organizator wybiera i oznacza niektóre produkty w stale atrakcyjnych cenach lableką „CENA WOW”. Dotyczy to produktów z asortymentu Organizatora, których stosunek ceny względem jakości jest bardzo dobry. Podczas okresu trwania Akcji, rodzaj asortymentu będzie ulegał zmianie.
8. Możliwość skorzystania przez Klienta z Akcji nie jest ograniczona ilościowo.
9. Organizator odwoła Akcję z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Sklepie internetowym Homla.
10. W stosunku do Produktów nabytych podczas Akcji w Sklepie internetowym Homla przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży internetowej Homla.
11. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2023, poz. 2759 ze późn. zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów oraz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
12. Akcja nie łączy się z promocjami i obniżkami cen w Sklepie internetowym Homla, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
13. Regulamin obowiązuje od dnia 29.05.2024.
14. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://homla.com.pl/pozostale-regulaminy.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
16. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
17. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób, w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
19. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
20. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
21. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
22. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
23. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
24. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Sklepu internetowego Homla.
25. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
26. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.