Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sprzedaży internetowej HOMLA

§ 1.
Definicje

1. Wszystkie określenia pisane w niniejszym Regulaminie dużą literą mają znaczenie nadane im poniżej. Poprzez poniższe terminy należy rozumieć:
1.1. Aplikacja – należące do Sprzedawcy i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej, w ramach której z wykorzystaniem Konta Klient może korzystać z Usług i nabywać Produkty;
1.2. Automat do odbioru przesyłek - urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek zgodnie z zasadami ustalonymi przez operatora, będącego podmiotem niezależnym od Sprzedawcy;
1.3. Cena pierwsza – Cena nie obejmująca Promocji;
1.4. Czas realizacji Zamówienia – oznacza liczbę dni roboczych lub godzin, w trakcie których Sprzedawca skompletuje Zamówienie, którego przedmiotem są Produkty, powierzy te Produkty przewoźnikowi oraz dostarczy je za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;
1.5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920 ze zm.);
1.6. Homla Smart Club – stały program lojalnościowy organizowany przez Sprzedawcę, którego zasady określa Regulamin i którego celem jest promocja i reklama Sprzedawcy, w tym zwiększanie jego popularności, zachęcanie do zakupu Produktów i korzystania z Usług;
1.7. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Produktów, Usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;
1.8. Karta – posiadająca postać wirtualną lub papierową karta o indywidualnym kodzie i numerze, wydawana nieodpłatnie przez Sprzedawcę podczas Rejestracji do Aplikacji, która w razie spełnienia warunków określonych w Regulaminie potwierdza przystąpienie Klienta do Homla Smart Club; Klienci Aplikacji wraz z rejestracją w Aplikacji stają się posiadaczami karty Homla Smart Club;
1.9. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu internetowego, w tym osoba składająca Zamówienie;
1.10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.);
1.11. Konto – indywidualne, wirtualne miejsce, w którym Klient po Zalogowaniu może skorzystać z Usług lub nabyć Produkty Sprzedawcy;
1.12. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też Klient będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową i zawierający Umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Sprzedawca zastrzega, że część postanowień Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost wskazane w jego treści;
1.13. Login – unikalny dla każdego Klienta adres poczty elektronicznej, podawany w toku Rejestracji oraz wykorzystywany każdorazowo do Logowania w Serwisie internetowym;
1.14. Logowanie – każdorazowe otrzymywanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę w toku Rejestracji Konta, umożliwiającego korzystanie z Serwisu internetowego, w tym w ramach Aplikacji lub Sklepu internetowego; Sprzedawca umożliwia logowanie z wykorzystaniem platform Facebook, Google oraz Apple;
1.15. Newsletter – nieodpłatna Usługa polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych przez Homla na rzecz Klienta, który wyraził na to zgodę;
1.16. Polityka prywatności – dokument określający zasady oraz podstawy przetwarzania danych osobowych oraz wynikające stąd prawa Klienta, dostępny na stronie:  https://homla.com.pl/polityka-prywatnosci; 
1.17. Promocje – szczególne warunki sprzedaży Produktów lub Usług Sprzedawcy, ustalone przez Sprzedawcę w określonym czasie (np. zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny), uregulowane w ramach odrębnych zasad/regulaminów promocji. Promocje lub inne szczególne oferty nie podlegają łączeniu z innymi akcjami promocyjnymi, ofertami cenowymi, produktowymi prowadzonymi przez Sprzedawcę, chyba że inaczej wyraźnie wynika z regulaminu danej Promocji, innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej;
1.18. Przerwa Techniczna – czasowe wyłączenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu w całości lub w części, związane z awarią Serwisu, w tym serwerów Serwisu lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Serwisu, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub części Usług;
1.19. Punkty – wartości liczbowe przyznane przez Sprzedawcę Klientom w Homla Smart Club w zamian za nabywanie Produktów lub Usług Sprzedawcy; Sprzedawca może przyznać Punkty w razie spełnienia przez Klienta Homla Smart Club innych warunków, niż nabycie Produktów i Usług Sprzedawcy (Punkty specjalne). Wszystkie Punkty i Punkty specjalne zgromadzone przez Klienta w Homla Smart Club stanowią Pulę Punktów;
1.20. Produkt/Produkty – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym za pośrednictwem Aplikacji lub Sklepu internetowego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem;
1.21. Rabat – korzyść przyznawana Klientowi w Homla Smart Club w zamian za Punkty, polegająca na obniżce ceny regularnej;
1.22. U.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.);
1.23. Regulamin – niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu u.ś.u.d.e.;
1.24. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Klienta;
1.25. Salon stacjonarny/Salony stacjonarne – znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w oznaczonych lokalizacjach geograficznych sklepy, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna Produktów;
1.26. Serwis  internetowy/Serwis – platforma Sprzedawcy, na której dostępne są Usługi, w tym Sklep internetowy oraz Aplikacja Homla;
1.27. Sklep internetowy – sklep Sprzedawcy prowadzony w ramach Serwisu internetowego przez Sprzedawcę oraz prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty, dostępny pod adresem www.homla.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.28. Sprzedawca/Spółka/Homla – N2H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000624595, NIP: 6572924116, REGON: 364766303;
1.29. Strona – Sprzedawca bądź Klient będący stroną Umowy lub Umowy sprzedaży;
1.30. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu/ów lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy lub Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub rodzaj Usługi;
1.31. Umowa – umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi skorzystania z Usług udostępnianych przez Spółkę drogą elektroniczną;
1.32. Umowa sprzedaży – umowa, której przedmiotem jest odpłatne nabycie przez Klienta od Sprzedawcy Produktów oznaczonych co do gatunku;
1.33. U.p.k. – ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
1.34. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, którym dysponuje Klient, spełniające minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie, za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu;
1.35. Usługa – działanie Homla będące świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu u.ś.u.d.e. na rzecz Klienta;


§ 2.
Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa:
1.1. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez  Homla;
1.2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego, Aplikacji oraz innych Usług udostępnianych przez Homla drogą elektroniczną, w tym prawa i obowiązki Homla oraz osób korzystających z tych Usług; 
1.3. Zasady dokonywania zakupów Produktów w Sklepie internetowym, z wykorzystaniem Homla  Smart Club oraz Aplikacji Homla.

2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, postanowienia w nim zawarte dotyczą wszystkich Usług świadczonych w Serwisie. Postanowienia zawarte w paragrafach oznaczonych nazwą Usługi, np.: Sklep internetowy, Homla Smart Club, Aplikacja dotyczą odpowiednio i rozłącznie Sklepu internetowego, Homla Smart Club albo Aplikacji.

3. Postanowienia dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy oraz przepisy dotyczące reklamacji stosuje się odpowiednio do Usług świadczonych przez Homla drogą elektroniczną w zakresie, w jakim korzystają z nich Konsumenci.

4. Postanowienia Regulaminu są obowiązujące w zakresie, w jakim nie wynika inaczej z obowiązujących przepisów prawa bez względu na to, czy postanowienia prawa są w tym zakresie korzystniejsze dla Konsumenta.


§ 3.
Informacje ogólne

1. W celu skorzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisu, dla zapewnienia pełnej funkcjonalności, powinny zostać spełnione następujące, minimalne wymagania techniczne:
1.1. Homla Smart Club/Newsletter/Sklep internetowy:
a. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. Dostęp do poczty elektronicznej;
c. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej lub Opera w wersji 12.0 lub wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej lub Safari w wersji 5.0 lub wyższej;
d. Ważne/aktywne: adres e – mail i/lub numer telefonu (w zależności od wymogów formularza rejestracyjnego);
e. W przypadku Homla Smart Club zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
f. klawiatura lub urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych.

1.2. dodatkowo dla Aplikacji:
g. Oprogramowanie iOS w wersji: 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 lub
h. Oprogramowanie Android w wersji: 7.0, 7.1, 8.0, 8.1, 9.0, 10.0, 11.0;
i. Dostęp do "App Store", "Sklep Play" lub równoważny w celu pobrania Aplikacji.

2. Sprzedawca oświadcza, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych przez Klienta Sprzedawca podejmuje szereg środków, w tym o charakterze technicznym i organizacyjnym, służących zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez Internet, w szczególności Sprzedawca stosuje protokół SSL (SecureSocketLayer). Szczegółowa informacja na temat stosowanej ochrony danych zawarta jest w Polityce prywatności.

3. Wszelkie treści zamieszczane przez Sprzedawcę w Serwisie, a dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że inaczej w takiej informacji wyraźnie zastrzeżono.

4. Klient korzystający z Usług w ramach Serwisu jest zobowiązany do:
4.1. Podania podczas Rejestracji wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich oznaczonych jako konieczne danych;
4.2. Niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o każdej zmianie danych podanych podczas Rejestracji;
4.3. Zachowania w poufności danych do Logowania oraz przypisanych indywidualnie przez Sprzedawcę do Klienta danych, w szczególności takich jak numer Karty Homla Smart Club, w tym nie przekazywania jakiejkolwiek osobie trzeciej takich danych jak dane do Logowania i numer Karty Homla Smart Club w celu skorzystania z korzyści przypisanych Klientowi;
4.4. Korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz Spółki;
4.5. Korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów korzystających z Usług w ramach Serwisu;
4.6. Korzystania z Usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, przyjętymi zwyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
4.7. Nie dostarczania i nie przekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
4.8. Nie korzystania z Serwisu w celach komercyjnych;
4.9. Nie podejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;
4.10. Nie modyfikowania treści przekazywanych w ramach Serwisu oraz niewykorzystywania ich w sposób nieuprawniony;
4.11. Nie podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).

5. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta podanego przez Klienta w toku Rejestracji. Sprzedawca kieruje komunikację do Klienta w inny sposób w przypadkach, gdy taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub treści Regulaminu.


§ 4.
Rejestracja i Logowanie

1. Z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu, dla rozpoczęcia korzystania z wybranych lub wszystkich Usług Sprzedawcy wymagana jest Rejestracja oraz następnie Logowanie przy każdorazowej chęci skorzystania z Serwisu.

2. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna.

3. W celu dokonania Rejestracji Konta wymagane jest od Klienta:
3.1. Wypełnienie dedykowanego dla danej Usługi formularza rejestracyjnego;
3.2. Zapoznanie się z treści Regulaminu oraz Polityki prywatności i zaakceptowanie ich treści.
3.3. W przypadku Rejestracji w Aplikacji – wyrażenie zgody na komunikację SMS/MMS lub e-mail.

4. W celu zakończenia Rejestracji konieczne jest po wykonaniu czynności wskazanych w § 4 ust. 3 Regulaminu potwierdzenie Rejestracji poprzez:
4.1. W przypadku Rejestracji w Sklepie internetowym: kliknięcie „Utwórz Konto”;
4.2. W przypadku Rejestracji w Aplikacji: kliknięcie „Załóż konto”;
4.3. W przypadku Usługi Newsletter: kliknięcie „Zapisz”.

Klikając w przycisk wskazany w punktach 4.1-4.3 Klient potwierdza, że ma ukończone co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia pozostałe warunki wymagane dla korzystania z Serwisu.

5. Z momentem potwierdzenia Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Aplikacji w zakresie obejmującym Sklep internetowy w trybie „Gość” co oznacza, że nabycie Produktów Sprzedawcy nie wymaga dokonania Rejestracji Konta.


§ 5.
Informacje o Produktach

1. Produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, bez wad, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

2. Strony produktowe zawierają opisy, zdjęcia, a w przypadku wybranych Produktów również informacje o materiale oraz zasady użytkowania. Zdjęcia niektórych Produktów mogą nieznacznie odbiegać od zewnętrznego wyglądu Produktu, które to różnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień ekranu Klienta, warunków oświetlenia, innych parametrów technicznych Urządzenia. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Serwisie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Serwisie, wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie to pozostanie bez wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

4. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.


§ 6.
Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie prezentowanym w Serwisie, w tym w Aplikacji oraz Sklepie internetowym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem dedykowanego do tego formularza.

2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu i skuteczne złożenie Zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy Klientów zarejestrowanych w Sklepie internetowym lub Aplikacji. W tym przypadku Klienci dokonują akceptacji Regulaminu przy pierwszej rejestracji. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu i skuteczne złożenie Zamówienia.

3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Klient może edytować dane i dokonać ich zmiany przy składaniu Zamówienia, przy czym nie dotyczy to takich danych jak adres e – mail.

4. W celu złożenia Zamówienia należy skompletować Zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności, wypełnić formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez, naciśnięcie na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” w Aplikacji lub „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie internetowym.

5. Sprzedający wyjaśnia, że Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Wybór Produktu (zgodnie z jego opisem, ceną oraz dodatkowymi cechami) dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” po uprzednim ewentualnym uzupełnieniu wariantu Produktu, jeżeli jest on oferowany w różnych wariantach (np. kolorystycznych, rozmiarowych). Po naciśnięciu na przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności oraz wypełnia formularz Zamówienia.

6. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, w formularzu Zamówienia należy wskazać każdorazowo:
a. imię i nazwisko oraz adres Klienta;
b. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
c. dane odbiorcy;
d. sposób dostawy;
e. sposób płatności;
f. adres, na który ma być dostarczony Produkt, jeśli zamówiony Produkt ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta;
g. adres wybranego Automatu do odbioru przesyłek, jeśli Klient wybierze dostawę do takiego urządzenia (o ile dostawa do Automatu do odbioru przesyłek jest możliwa – z uwagi na wielkość paczki zawierającej zamówione Produkty).

8. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru i sposobu dostarczenia, sposobu płatności, danych podanych w formularzu Zamówienia.

9. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza Zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

10. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.

11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient – na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub w Koncie – niezwłocznie otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał.

12. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

13. Jeżeli Sprzedawca rozpocznie proces weryfikacji możliwości przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji, Klient może otrzymać drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca rozpoczął weryfikację możliwości zrealizowania Zamówienia. Informacja ta nie jest obligatoryjna, Sprzedawca może zrezygnować z jej przesyłania.

14. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zamówienie (tj. przyjmuje ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia), Klient otrzyma drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia wraz z fakturą przesłaną w formie elektronicznej– z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

15. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej. Klienci korzystający z Aplikacji mają możliwość podglądu Zamówień w dedykowanej do tego zakładce w Aplikacji.

16. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz Aplikacji jest nieodpłatne, przy czym w przypadku zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego realizowanych w trybie „Gościa”, Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia. W przypadku korzystania z Aplikacji lub Sklepu internetowego w charakterze zalogowanego Klienta, Usługa ulega zakończeniu w razie złożenia przez Klienta żądania usunięcia Konta za pośrednictwem Serwisu (poprzez skorzystanie z funkcjonalności udostępnionej w Aplikacji/Sklepie internetowym).


§ 7.
Ceny Produktów i sposób uiszczenia Ceny

1. Ceny Produktów prezentowanych w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Produktu pod adres wskazany przez Klienta.

2. Koszty dostawy Produktu są każdorazowo podawane w trakcie składania Zamówienia i uwzględnianie w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia. W szczególności cena taka może różnić się od ceny nadrukowanej na Produkcie dostarczonym Klientowi.

4. Cena Produktu podana w Serwisie może różnić się od ceny obowiązującej w sklepach stacjonarnych. W przypadku, gdy Klient chciałby nabyć Produkt w sklepie stacjonarnym, zaleca się uprzednio upewnić się, po jakiej cenie dany Produkt oferowany jest w wybranym Salonie stacjonarnym.

5. Ceny Produktów prezentowanych w Serwisie mogą ulec zmianie, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

6. Klient przy składaniu Zamówienia w Serwisie akceptuje sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia Produktu spośród dostępnych form, tj.:
a) Płatność za pobraniem;
b) Szybka płatność online za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Autopay, w tym:
c) BLIK;
d) ApplePay;
e) GooglePay;
f) Karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
g) Dotyczy Sklepu internetowego: za pośrednictwem oferowanych przez PayPo Sp. z o.o. kredytów konsumenckich przeznaczonych dla Klientów będących Konsumentami, których celem będzie sfinansowanie zakupu, przy czym umowę o kredyt konsumencki zawiera wyłącznie PayPo Sp. z o.o. (jako kredytodawca) oraz Klient (jako kredytobiorca). Formularz wniosku kredytowego jest dostępny poprzez łącze znajdujące się w Serwisie, w karcie zakupu, z którego to łącza następuje przekierowanie do serwisu PayPo i składany wyłącznie za pośrednictwem serwisu PayPo. Zasady i warunki oraz procedura kredytowa jest ustalana wyłącznie przez PayPo, a Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówieniu po uzyskaniu potwierdzenia z PayPo o zawarciu umowy o kredyt konsumencki.

7. Klient nie może łączyć różnych form płatności wskazanych w ust. 6 powyżej.

8. Termin dostawy jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

9. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność, o której mowa w ust. 6 lit. b) powyżej, ma obowiązek uiścić kwotę określoną w Zamówieniu w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji. Po przekroczeniu tego terminu, Sprzedawca jest uprawniony anulować Zamówienie, o czym poinformuje Klienta drogą elektroniczną.

10. W przypadku konieczności zwrotu środków pieniężnych na rzecz Klienta, który dokonał płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego, zwrot ten zostanie dokonany na ten sam rachunek bankowy, chyba że inaczej wynika z obowiązujących przepisów prawa.


§ 8.
Realizacja, sposób, koszty dostarczenia Zamówienia

1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu dostarczane są w dni robocze do miejsca określonego przez Klienta w treści Zamówienia. Klient jest obowiązany podać miejsce dostawy w sposób precyzyjny.

3. Produkty są dostarczane, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania Zamówienia, w następujący sposób:
a) Za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b) O ile to możliwe, z uwagi na wielkość paczki zawierającej Produkty – poprzez Automaty do odbioru przesyłek– w takim przypadku Produkty są dostarczane do Automatu do odbioru przesyłek, wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia.

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, indywidualne ustalenia Klienta z firmą kurierską, dotyczące doręczenia przesyłki, a w szczególności takie jak polecenia pozostawienia przesyłki pod domem pod nieobecność Klienta lub przekazania przesyłki jakiejkolwiek osobie trzecie na zlecenie Klienta.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. W pozostałym zakresie, w tym w szczególności wobec przedsiębiorców wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za wady oraz niezgodność Towaru z Umową sprzedaży w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

7. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę w formie elektronicznej (format pdf.) , poprzez przesłanie jej na adres e – mail podany przez Klienta. Ewentualne korekty będą doręczane w analogiczny sposób. Klient akceptując Regulamin Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

8. Klient jest uprawniony do zmiany sposobu otrzymywania faktur z elektronicznego na papierowy, co jest jednoznaczne ze zmianą sposobu doręczania ewentualnych korekt. Faktura w formie papierowej zostanie doręczona Klientowi na adres podany przez Klienta przy Rejestracji w Serwisie na żądanie zgłoszone w formie:
a. papierowej, na adres: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków;
b. elektronicznej, na adres: [email protected]. 


§ 9.
Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

1. Zakupy dokonywane za pośrednictwem Aplikacji lub Sklepu internetowego skutkują zawarciem Umowy sprzedaży na odległość. Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszej sekcji lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Pouczenie o prawa odstąpienia od Umowy, zawierające szczegółowe informacje, są zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy obejmującej wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w całości lub w części informując Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, w tym poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym Towarem, na adres podany w niniejszej sekcji, punkt 6, z dopiskiem: „Zwrot – sklep internetowy Homla”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak forma ta nie jest obowiązkowa.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczającym jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, w tej sytuacji oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres:  N2H sp. z o.o., Sochaczewska 96B, Hala nr 17, 05-870 Błonie-Wieś, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy HOMLA”.

7. Konsument korzystający z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. O sposobie zwrotu Towaru decyduje Konsument, przy czym Konsument powinien zabezpieczyć Towar przed uszkodzeniem w transporcie co najmniej w takim samym stopniu, w jakim Towar został mu dostarczony pierwotnie przez Sprzedawcę.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty pierwotnego dostarczenia Towaru do Konsumenta, przy czym nie dotyczy to kosztów wskazanych w niniejszej sekcji, w punkcie 7. Jeżeli jednak Konsument dokonując zakupu wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wykraczających poza ten najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobów płatności wykorzystanych przez Konsumenta przy zakupie Towaru, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu płatności.

10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania od niego Towaru lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


§ 10.
Reklamacje

1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową sprzedaży. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie do jego zgodności z Umową sprzedaży na podstawie przepisów rozdziału 5a U.p.k.

2. Reklamacja może zostać złożona:
a. Na piśmie, na adres: N2H Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 96 B, Hala nr 17, 05-870 Błonie-Wieś, z dopiskiem: „Reklamacja – sklep internetowy HOMLA” lub
b. W formie elektronicznej, na adres: [email protected].

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
a. Imię i nazwisko;
b. Adres do korespondencji;
c. Adres poczty elektronicznej (adres e – mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej;
d. Rodzaj reklamowanego Towaru;
e. Dokładny opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży oraz datę jej stwierdzenia;
f. Dokumentację fotograficzną prezentującą niezgodność Towaru z Umową;
g. Datę nabycia Towaru;
h. Żądanie Klienta;
i. Preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji;
j. Dowód zakupu Towaru (np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).

4. Reklamacja może zostać zgłoszona przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularz, jak również podane wyżej informacje dotyczące treści reklamacji stanowią zalecenie i nie wpływają na skuteczność złożenia reklamacji w sposób określony przez Konsumenta, o ile taka treść pozwala na rozpatrzenie reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konsument może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, o ile są one konieczne dla ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy.

5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Konsument korzystający z przysługujących mu uprawnień określonych w niniejszej sekcji jest proszony o dostarczenie wadliwego Towaru na koszt Sprzedawcy na adres: N2H Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 96 B, Hala nr 17, 05-870 Błonie-Wieś, z dopiskiem: „Reklamacja – sklep internetowy HOMLA”, po uprzednim, wyraźnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

7. Do reklamacji odnoszących się do Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, odpowiednie zastosowanie mają przepisy niniejszej sekcji oraz odpowiednie przepisy prawa.

8. Reklamacje dotyczące Usług, w tym dotyczące funkcjonowania Usługi Newsletter, Aplikacji oraz Homla Smart Club można zgłaszać:
a. Na piśmie, na adres: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, z dopiskiem „Usługi elektroniczne – Serwis Homla”;
b. W formie elektronicznej, na adres: [email protected]. 


§ 11.
 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, z których skorzystanie jest w pełni dobrowolne.

2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
3.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Stronami.
3.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Stronami, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3.4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: https://commission.europa.eu/ Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


§ 12.
Homla Smart Club

Zasady ogólne:
1. Sprzedawca umożliwia zarejestrowanym Klientom Aplikacji udział w programie lojalnościowym Homla Smart Club.

2. Celem Homla Smart Club jest promocja Sprzedawcy, w tym poprzez dopasowywanie do indywidualnych potrzeb Klientów, np. poprzez analizę tego, jakie Produkty Sprzedawcy kupują oraz poprzez przyznawanie Klientom Homla Smart Club Punktów, Punktów specjalnych uprawniających do otrzymywania Rabatu oraz Promocji.

3. Program lojalnościowy Homla Smart Club jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a uczestnictwo w nim jest nieodpłatne i dobrowolne.

4. W związku z uczestnictwem w Programie lojalnościowym Homla Smart Club, Sprzedawca:
a. Analizuje aspekty dotyczące preferencji Klientów Homla Smart Club w celu kierowania do nich zindywidualizowanych ofert i Promocji;
b. Organizuje Promocje oraz oferuje Punkty specjalne.

5. Każdy zalogowany Klient korzystający z Aplikacji jest jednocześnie członkiem Programu lojalnościowego Homla Smart Club. Po zainstalowaniu Aplikacji i zarejestrowaniu się przez Klienta zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Serwisu, Klient otrzymuje dostęp do wirtualnej Karty, posiadającej unikatowy kod kreskowy, przypisany wyłącznie temu Klientowi. Karta ta jest dostępna w zakładce: „Profil” i w celu gromadzenia korzyści Homla Smart Club, powinna być okazana przed rozpoczęciem zakupów w Salonach stacjonarnych Sprzedawcy. W przypadku zakupów w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem Aplikacji, Punkty i korzyści są naliczane automatycznie, bez konieczności podejmowania przez Klienta dodatkowych czynności.

6. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie lojalnościowym Homla Smart Club odbywa się poprzez usunięcie konta w Aplikacji, co jest możliwe w dedykowanej do tego zakładce Aplikacji – „Profil”/Ustawienia. Usunięcie konta w Aplikacji jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Homla Smart Club i powoduje utratę wszystkich korzyści i Punktów, w tym Punktów specjalnych zgromadzonych dotychczas przez Klienta, a korzyści te i Punkty nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

7. Uprawnienia Klienta korzystającego z Homla Smart Club nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią.

8. Sprzedawca nie wydaje papierowych duplikatów Karty Homla Smart Club.

9. Zarejestrowany w Aplikacji Klient może posiadać tylko jedną Kartę. Oznacza to, że do jednego adresu e – mail może być przypisana tylko jedna Karta.

Przyznawanie Punktów:
10. Klient otrzymuje Punkty na Kartę Homla Smart Club za transakcję dokonaną w Sklepach stacjonarnych Homla oraz w Aplikacji i Sklepie internetowy, na poniższych zasadach z tym zastrzeżeniem, że szczególne regulaminy Promocji mogą wprowadzać odmienne zasady przyznawania Punktów:
a. 1 (jeden) Punkt zostanie przyznany za każde pełne 10,00 (dziesięć 00/100) złotych wydane na zakupy Homla w ramach jednej transakcji potwierdzonej paragonem fiskalnym lub fakturą/Punkty nie naliczają się za dostawę;
b. Punkty nie są naliczane przy transakcjach realizowanych za wcześniej zgromadzone Punkty.
c. Punkty nie są naliczane przy zakupie karty podarunkowej Sklepu Homla;
d. W przypadku dokonywania zakupów w Salonie stacjonarnym Homla, przyznanie Punktów jest możliwe pod warunkiem okazania przy rozpoczęciu zakupów Homla Smart Club. Skorzystanie z Homla Smart Club jest prawem, a nie obowiązkiem Klienta, zaś sprzedawca nie ma obowiązku przypominać o możliwości skorzystania z Homla Smart Club przy zakupach w Sklepie stacjonarnym Homla. Wobec tego, późniejsza niż przy rozpoczęciu zakupów w Salonie stacjonarnym rejestracja Punktów za zakup, w szczególności na podstawie okazania faktury lub paragonu jest niemożliwa, a Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy;
e. Późniejsza rejestracja punktów w przypadku, o którym mowa w lit. e powyżej jest możliwa wyłącznie w razie awarii sprzętu Sprzedawcy w Salonie stacjonarnym Homla, uniemożliwiająca rejestrację Punktów. W takim przypadku podstawą rejestracji Punktów może być wyłącznie paragon fiskalny lub faktura z adnotacją Sprzedawcy o awarii sprzętu i zgłoszenie tego faktu wraz z tak opisanym paragonem fiskalnym/fakturą na adres e – mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dokonania zakupów;
f. W związku z przysługującym ustawowym prawem do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, a także mając na uwadze przysługujące Klientowi prawo zwrotu Produktu nabytego w Salonie stacjonarnym w terminie wynikającym z odrębnego Regulaminu, Punkty z danej transakcji zarejestrowane na Karcie stają się aktywne do wykorzystania po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni. W przypadku skorzystania przez Klienta z wyżej wymienionych praw, Punkty naliczone przy zakupie podlegającemu zwrotowi, ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu;
g. Informacje o Punktach zgromadzonych na Koncie są dostępne w Aplikacji, w zakładce „Profil”;
h. Punkty zgromadzone na Koncie, w przypadku ich niewykorzystania, wygasają po upływie 365 (trzystu sześćdziesięciu pięciu) dni od ich zarejestrowania na Koncie.
i. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części Punktów naliczonych lub wykorzystanych niezgodnie z Regulaminem.

Wymiana Punktów na Rabat:
11. Klient otrzymuje Rabat w wysokości 5,00 (pięć i 00/100) złotych za każde 10 (dziesięć) Punktów/Punktów specjalnych zebranych na Koncie.

12. Rabat łączy się z ofertami specjalnymi lub innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen oferowanymi w Homla.

13. Aby wymienić Punkty na Rabat, Klient przed dokonaniem zakupu w Salonie stacjonarnym Homla powinien o tym powiadomić Sprzedawcę. Postanowienia ust. 10 lit. e stosuje się odpowiednio. W przypadku zakupów za pośrednictwem Aplikacji lub Sklepu internetowego, przed dokonaniem zakupu Klient może zdecydować, czy chce skorzystać z posiadanych Punktów poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w formularzu. Po oznaczeniu pola, pojawia się informacja o ilości możliwych do wykorzystania punktów i adekwatnej punktom kwocie obniżki w PLN. Kwota koszyka aktualizuje się automatycznie uwzględniając obniżkę. Nie jest możliwe wykorzystanie rabatu w przypadku dokonywania zakupów w trybie „Gość” nawet, jeśli Klient posiada zgromadzone Punkty na Karcie.

14. Sprzedawca zastrzega, że Rabat może być wykorzystany do uiszczenia należności z tytułu zakupu do maksymalnie 50 % wartości nabywanych Produktów w ramach jednej transakcji przy uwzględnieniu Cen Pierwszych tych Produktów. Przykładowo, w przypadku w którym Uczestnik uzyskał Rabat o wartości 20 złotych, zaś w ramach jednej transakcji dokonuje zakupów na kwotę 30 złotych, w ramach tej transakcji może wykorzystać Rabat do wartości maksymalnie 15 złotych, zaś na Koncie pozostanie do wykorzystania Rabat o wartości 5 złotych, które może wykorzystać przy dokonywaniu kolejnej transakcji (z uwzględnieniem zasad Regulaminu), przy czym jeżeli Produkt nabywany w ramach transakcji objęty jest ofertą specjalną lub inną promocją rabat naliczany jest od Ceny Pierwszej tj. bez promocji.

15. Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu odpowiednia liczba Punktów, zostanie odjęta z Konta. W przypadku zakupu towarów na zamówienie, punkty wymienione na Rabat zostaną odjęte z Konta w momencie zapłaty zaliczki.

16. Uczestnik, który odstąpi od umowy sprzedaży na podstawie „Regulaminu zwrotu towarów nabytych w Salonach stacjonarnych marki Homla” lub w związku z realizacją uprawnień w związku z wadliwością towaru wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (rękojmia/zgodność z umową), w ramach której skorzystał z Rabatu, tzn. zwróci towar zakupiony z Rabatem, odzyskuje prawa do ponownego naliczenia Punktów będących podstawą udzielenia Rabatu. Punkty zostaną zarejestrowane na koncie w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego od dnia dokonania zwrotu towaru lub w termie 1 dnia roboczego od dnia dokonania przez Sprzedawcę zwrotu środków za wadliwy towar. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych wadliwością towaru wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (rękojmia/zgodność z umową).

17. Punkty/Rabat nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

18. Rabat naliczany jest na kolejno rejestrowane w ramach transakcji Produkty w ten sposób, że cena kolejnych Produktów w ramach tej jednej transakcji jest obniżana proporcjonalnie o wartość Rabatu, maksymalnie aż do wykorzystania całości Rabatu z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa w ust. 14 powyżej, oraz z zastrzeżeniem, że cena nie może być w żadnym wypadku niższa niż 1,00 (jeden i 00/100) złoty.


§ 14.
Aplikacja

1. Sprzedawca umożliwia Klientom przystąpienie do Aplikacji Homla. Dzięki przystąpieniu do Aplikacji, Klient ma prawo do skorzystania z dodatkowych korzyści, komunikowanych przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca informuje, że jednym z celów Aplikacji jest analizowanie indywidualnych preferencji Klienta na podstawie dokonanych zakupów oraz przeglądanych treści za pośrednictwem Aplikacji. Wobec powyższego Sprzedawca zastrzega, że niektóre korzyści mogą być komunikowane indywidualnie danemu Klientowi korzystającemu z Aplikacji i dedykowane wyłącznie danemu Klientowi, w oparciu o zaobserwowane preferencje. W związku z tym treści oraz korzyści komunikowane Klientowi za pośrednictwem Aplikacji mogą być świadczone wyłącznie temu Klientowi i nie mogą być przenoszone na inne osoby, chyba że inaczej wynika z ich treści.

3. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że z korzyści, o których informuje Sprzedawca, można skorzystać w przypadku dokonania zakupów za pośrednictwem Aplikacji, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści szczegółowych zasad promocji, bądź komunikacji kierowanej do Klienta.


§ 15.
Newsletter

1. Przedmiotem Usługi Newsletter jest okresowe (w terminach ustalonych przez Homla) przesyłanie przez Homla w formie listów elektronicznych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji, w tym Informacji handlowej, zawierającej w szczególności ofertę marki Homla (dostępnej zarówno w Serwisie internetowym jak i w Salonach stacjonarnych), a także o nowych kolekcjach, niektórych aktualnych promocjach oraz może zawierać inne wiadomości dotyczące marki Homla oraz marek współpracujących, w tym opinie, materiały prasowe, artykuły, informacje o działaniach marki Homla i marek współpracujących, itd.

2. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Klienta. Wyrażenie zgody następuje poprzez udostępnienie swojego adresu e – mail lub numeru telefonu w odpowiednim polu w Serwisie internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie „Zapisz” (moment rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera).

3. Usługa newsletter świadczona jest od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera przez czas nieoznaczony (nie wcześniej jednak niż moment, w którym Homla udostępni Usługę Newsletter i nie dłużej niż do momentu zakończenia Usługi Newsletter przez Homla).

4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z dalszego świadczenia Usługi Newsletter. Rezygnacja odbywa się poprzez wysłanie żądania w tym zakresie na adres: [email protected] lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Użytkownika w formie wiadomości e – mail lub SMS/MMS.


§ 16.
Opinie

1. 1. Homla oświadcza, że w celu zapewnienia Klientom dostępu do wiarygodnych i rzetelnych opinii na temat Produktu współpracuje z dostawcami usług polegających na zbieraniu opinii od Klientów dokonujących zakupu Produktów w Sklepie internetowym. Zasady zbierania i weryfikowania tych opinii zostały opisane w § 161 Regulaminu oraz w Polityce prywatności. Homla zaznacza jednak, że w Serwisie mogą być publikowane opinie przez Klientów, którzy nabyli Produkt w sklepach stacjonarnych Homla i w tym zakresie Homla obecnie nie jest w stanie zweryfikować, czy takie opinie zostały zamieszczone przez osoby, które faktycznie Produkt nabyły lub tego Produktu używały. W celu zapewnienia przejrzystości opinii publikowanych w Serwisie, Homla każdorazowo informuje, które z opinii zostały zweryfikowane pod tym kątem, zamieszczając przy opinii odpowiednie oznaczenie graficzne lub słowno-graficzne. Opiniami zweryfikowanymi są więc opinie Klientów korzystających ze Sklepu internetowego, które dokonały zakupu jako zalogowany Klient i wystawiły opinię dotyczącą zakupionego Produktu, a także opinie wystawione za pośrednictwem dostawców usług, o których mowa w zdaniu pierwszym. W odniesieniu do tych Klientów Homla weryfikuje, czy osoba, która wystawiła opinię faktycznie zakupiła ten Produkt w Sklepie internetowym. Homla nie weryfikuje jednak, czy Klient wystawiający opinię faktycznie korzystał z Produktu, którego dotyczy opinia.

2. Klient zamieszczający opinię odpowiada za treść opinii oraz jej zgodność ze stanem faktycznym i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem opinii jest ocena Produktu, jego właściwości oraz zgodności z ofertą Sprzedawcy. Opinia może prezentować zdjęcie Produktu, wykonane przez Klienta. Homla zastrzega sobie prawo zablokowania opinii, która nie dotyczy Produktu, w tym przede wszystkim jego właściwości oraz cech, a także opinii, które są sprzeczne z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami, bądź zawierają treści wulgarne, obelżywe czy nieprzyzwoite. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

3. . Zamieszczając opinię Klient udziela jednocześnie Homla niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z tej opinii w całości lub w części, w celach promocyjnych i marketingowych, na następujących polach eksploatacji: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie egzemplarzy opinii dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu w pamięci komputera; b. Wprowadzenie do obrotu; c. Rozpowszechnianie opinii w inny sposób niż poprzez wprowadzenie do obrotu, w tym poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Klient będący autorem opinii zgadza się, że jego opinie będą publikowane anonimowo lub ze skrótowym wskazaniem jego autorstwa, np. przy użyciu imienia i pierwszej litery nazwiska, bądź pseudonimu.

5.Usunięcie Konta w Aplikacji lub Sklepie internetowym nie powoduje usunięcia opinii zamieszczonych przez Klienta i opinie te mogą być nadal prezentowane zgodnie z warunkami licencji, na co Klient wyraża zgodę.

6.Homla oświadcza, że nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

5. Usunięcie Konta w Aplikacji lub Sklepie internetowym nie powoduje usunięcia opinii zamieszczonych przez Klienta i opinie te mogą być nadal prezentowane zgodnie z warunkami licencji, na co Klient wyraża zgodę.

6. Homla oświadcza, że nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


§ 161
Współpraca z pomiotami zewnętrznymi w procesie opiniowania Produktów

1. Każdy Klient Sklepu internetowego, w tym Klient dokonujący zakupów w trybie „Gość” ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie internetowym.

2. Sprzedawca, po dokonaniu zakupu w Sklepie internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia e – mail dostawcy zewnętrznemu świadczącemu usługi w zakresie zbierania opinii. W tym zakresie Homla współpracuje z TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z procesem opiniowania, w tym podstawy prawne przetwarzania danych Klientów zostały określone w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.homla.com.pl. W związku z przekazaniem danych, TrustMate S.A. wysyła do Klienta wiadomość e – mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie. Formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może jeden raz ponowić wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia, o której mowa w § 161 Regulaminu może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io. Opinia wystawiona przez Klienta, a pozyskana przez Sprzedawcę za pośrednictwem TrustMate S.A. może być przez Klienta usunięta lub zmodyfikowana. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z TrustMate S.A. poprzez przesłanie żądania na adres: [email protected]

§ 17.
Dane osobowe i Polityka prywatności

1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://homla.com.pl/polityka-prywatnosci. 

2. Regulamin ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych jedynie uzupełniająco, chyba że inaczej wynika z Polityki prywatności.


§ 18.
Prawa autorskie i wartości niematerialne

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępnianych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu korzystania z korzyści, jakie daje Serwis, na terenie całego świata przez czas trwania Umowy. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.


§ 19.
 Zakończenie korzystania z Usług. 
Odpowiedzialność Homla 

1. Czas trwania świadczenia Usług jest nieokreślony.

2. Klient ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia żadnych opłat zakończyć korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie poprzez użycie funkcji „Usuń konto Użytkownika” lub równoważnej. Chęć rezygnacji z Usługi można również zgłosić za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (telefonicznie, mailowo lub listownie), podając adres e – mail, używany aktualnie przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu.

3. Wobec faktu, że każdy Klient korzystający jako zalogowany użytkownik z Aplikacji, jest jednocześnie zalogowanym użytkownikiem Sklepu internetowego oraz Klientem Homla Smart Club, usunięcie Konta w Aplikacji będzie skutkowało automatycznym zablokowaniem i usunięciem Konta. W takiej sytuacji Klient będzie mógł korzystać ze Sklepu internetowego wyłącznie jako Gość, chyba że dokona ponownie Rejestracji w Sklepie internetowym. Usunięcie danych z Serwisu w zakresie dotyczącym Homla Smart Club będzie równoznaczne z utratą wszystkich Punktów, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żaden ekwiwalent, w tym ekwiwalent pieniężny.

4. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia świadczenia Usług z zachowaniem 7 -dniowego okresu, z ważnych przyczyn, którymi są (katalog zamknięty):
a) korzystanie z Usług przez Klienta w sposób sprzeczny z prawem lub zapisami Regulaminu;
b) zaprzestania świadczenia przez Sprzedawcę Usług lub danej Usługi;
c) korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z jej celami, określonymi w Regulaminie;
d) podane nieprawdziwych danych Klienta, które są wymagane do założenia Konta.

5. Skutkiem wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę, jak również rozwiązania Umowy za zgodą obu Stron będzie zablokowanie i usunięcie Konta.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest kształtowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Sprzedawca nie odpowiada za:
a) czasowy brak dostępu do Usług, spowodowany Przerwą Techniczną;
b) brak lub ograniczony dostęp do sieci bezprzewodowej, w tym w Salonach stacjonarnych;
c) nieodpowiednią jakość połączenia, działanie szkodliwego oprogramowania na Urządzeniu, uszkodzenia lub wady urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, systemów operacyjnych, awarie sieci telekomunikacyjnych lub przerwy w dostawie prądu, przerwanie połączenia w trakcie korzystania z Serwisu;
d) awarie urządzeń skanujących przy kasie w przypadku chęci skorzystania z elektronicznej Karty Homla Smart Club;
e) wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Serwisu i poszczególnych Usług;
f) szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta danych do Logowania osobom trzecim;
g) zmiany ustawień w Urządzeniu lub w jego oprogramowaniu, zaistniałą w wyniku nieprawidłowego korzystania z Serwisu;
h) szkody wyrządzone przez osoby trzecie, wskutek udostępnienia im przez Klienta Urządzenia lub w przypadku utraty karty SIM lub Urządzenia.


§ 21.
Postanowienia przejściowe

1. Klienci, którzy dotychczas korzystali z Homla Smart Club, z dniem wejścia w życie Regulaminu uzyskują automatycznie dostęp do posiadanej karty Homla Smart Club po zarejestrowaniu się do Aplikacji. Klienci, którzy po wejściu w życie Regulaminu chcieliby zrezygnować z Homla Smart Club mogą to zrobić poprzez wysłanie żądania na adres [email protected].

2. Klienci Sklepu internetowego, którzy dotychczas korzystali z niego jako osoby zalogowane, z dniem wejścia w życie Regulaminu uzyskują automatycznie dostęp do Aplikacji przy wykorzystaniu danych do logowania, używanych w Sklepie internetowym, pod warunkiem uzupełnienia danych koniecznych dla zarejestrowania się w Aplikacji.


§ 22.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie w następujących przypadkach (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług przez Sprzedawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Stron lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b) zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana zakresu świadczenia Usług, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności, uprawnień lub Usług objętych Regulaminem;
d) Zmiana danych organizacyjnych Sprzedawcy (w zakresie niezbędnym do aktualizacji danych).

2. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Serwisu, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed wejściem w życie tych zmian. Sprzedawca jest uprawniony również poinformować o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji mailowej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, w Sprzedawca informuje, że każdorazowo prze dokonaniem zakupów w Serwisie Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu. Odmowa wyrażenia zgody na zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług i rozwiązaniem w całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe zapisy nie naruszają prawa Klienta do rezygnacji z dalszego świadczenia Usług w każdym czasie i bez podawania powodów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu dla przyznanych uprawnień nabytych przez Klienta przed zmianą Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, u.ś.u.d.e oraz u.p.k.

6. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze Umowy na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami miałoby zastosowanie w przypadku braku wyboru.

7. Z dniem wejścia w życie Regulaminu przestają obowiązywać: Regulamin Programu lojalnościowego Homla Smart Club oraz Regulamin sklepu internetowego.

8. Regulamin jest dostępny pod adresem:  https://homla.com.pl/regulamin-sklepu.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Załącznik nr 1 –  Pouczenie o odstąpieniu od umowy 
Załącznik nr 2 –  Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
Załącznik nr 3 –  Formularz reklamacji 


Pliki do pobrania

Aktualny regulamin serwisu internetowego obowiązujący od 25.04.2024 r.

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 23.03.2023 r. do 24.04.2024 r.

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 01.01.2023 r. do 21.03.2023 r.

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 13.10.2021 r. do 31.12.2022 r.