Reklamacje

Reklamacje w sklepie online

REKLAMACJE

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach K.c., w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres N2H sp. z o.o, Sochaczewska 96B, Hala nr 17, 05-870 Błonie-Wieś, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy HOMLA” lub poprzez przesłanie treści reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

d) rodzaj reklamowanego towaru,

e) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,

f) datę nabycia towaru,

g) żądanie Klienta,

h) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,

i) dowód zakupu towaru (może to być np.: kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).

Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamację może zostać zgłoszona przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://homla.com.pl/regulamin-polityka-prywatnosci-polityka-cookie . Formularz reklamacyjny stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwy towar na koszt Sprzedawcy pod adres: Homla sp. z o.o, Sochaczewska 96B, Hala nr 17, 05-870 Błonie-Wieś, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy HOMLA”. Po poinformowaniu Sprzedawcy o chęci reklamacji, Sprzedawca zamawia przesyłkę kurierską na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia reklamacji, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, mogą być składane na przykład:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],

b) w formie pisemnej przesyłając treść reklamacji na adres N2H sp. z o.o, ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.

8. Reklamacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, powinna zawierać w szczególności:

a) opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,

d) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Powyższa treść zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia reklamacji, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Reklamacje w salonach stacjonarnych

REKLAMACJE
 
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Nr 827) („Ustawa”), uprzejmie informujemy, że spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towarów zakupionych w Salonach HOMLA. Regulacje dotyczące naszej odpowiedzialności zawarte są w stosownych przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodek Cywilny (dalej: KC), w tym przede wszystkim w art. 556 KC i nast. Oraz przepisach Ustawy.

Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy zakupiony przez Ciebie towar posiada wady fizyczne lub prawne, możesz skorzystać z procedury reklamacyjnej, opisanej poniżej.

Reklamacja powinna zostać złożona w okresie 1 roku od dnia odnotowania wady towaru, nie później jednak niż 2 lata od dnia, w którym towar ten został wydany.

W celu dokonania reklamacji towaru nabytego w Salonie HOMLA należy:

  • dostarczyć do dowolnego Salonu HOMLA reklamowany towar w wybrany przez Ciebie sposób,
  • wypełnić formularz reklamacyjny, podając: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, nazwę lub numer reklamowanego towaru wraz z określeniem żądania reklamacyjnego, lub
  • złożyć inne pisemne oświadczenie o chęci dokonania reklamacji oraz złożyć swój czytelny podpis,
  • w miarę możliwości, wraz z reklamowanym towarem, przedstawić sprzedawcy w Salonie HOMLA dowód dokonania zakupu towaru (np. paragon, wydruk z karty płatniczej, innego rodzaju potwierdzenie nabycia towaru) - przedłożenie dowodu dokonania zakupu znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie reklamacji.


Reklamując towar nabyty w Salonie HOMLA możesz zażądać:

  • wymiany lub naprawy towaru,
  • obniżenia ceny towaru,
  • odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada towaru jest istotna.


W przypadku, gdy dokonanie wymiany lub naprawy towaru, okaże się dla nas niemożliwe do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, będzie wymagać z naszej strony poniesienia nadmiernych kosztów możemy odmówić uwzględnienia żądania reklamacyjnego lub zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji, tj. możemy zaoferować naprawę w zamian wymiany bądź odwrotnie.

Niezależnie od powyższych uprawnień, możesz dokonać zmiany wybranego wcześniej żądania i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób (naprawa, wymiana).

W przypadku żądania obniżenia ceny powinieneś pamiętać o wskazaniu kwoty, o jaką Twoim zdaniem należy obniżyć pierwotną cenę reklamowanego towaru.

Jeżeli chcesz skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży musisz pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy wada reklamowanego towaru jest istotna.

Wskazujemy jednocześnie, że jeżeli Twoim pierwszym żądaniem jest obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży, możemy zaproponować niezwłoczną wymianę lub naprawę towaru – jeśli takie rozwiązanie nie będzie wiązało się dla Ciebie z nadmiernymi niedogodnościami. Informacja o ewentualnej propozycji wymiany lub naprawy towaru zostanie Ci przekazana niezwłocznie. Jeśli nasza propozycja nie spełni Twoich oczekiwań, możesz zażądać jej zmiany (z: wymiany na naprawę, lub odwrotnie), chyba, że będzie ona niemożliwa dla nas do spełnienia lub nadmiernie kosztowna w porównaniu drugim z możliwych żądań.

Złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i w tym terminie zostaniesz poinformowany o decyzji reklamacyjnej w ustalony wcześniej sposób, tj.: w formie wiadomości pisemnej, e-mail lub SMS. Brak przesłania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje uznaniem złożonej reklamacji za uzasadnioną.

Zapewniamy, że z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby reklamacje uznane za zasadne zostały zrealizowane w rozsądnym czasie i bez nadmiernych dla niedogodności.

DANE PRZEDSIĘBIORCY:

Właścicielem marki HOMLA i sprzedawcą jest spółka:
N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000624595, NIP: 6572924116, nr REGON: 364766303

Dane kontaktowe:
Adres siedziby: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce,
Adres e-mail: [email protected]


SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM:
W przypadku konieczności nawiązania kontaktu np. w celu poinformowania Cię o dostępności danego towaru w Salonie HOMLA, kontakt taki nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przy wykorzystaniu telefonu (np. poprzez wiadomość SMS), po uprzednim, dobrowolnym przekazaniu przez Ciebie tych danych.Informujemy, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby dokonywanej reklamacji lub w toku zwrotu towaru jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji zakupionego towaru lub odpowiednio wyłącznie w celu realizacji zwrotu zakupionego towaru. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub odpowiednio zwrotu towaru.