Regulamin Konkursu
Homla & NorthFish: Święta ze Smakiem
(„Regulamin”)

§ 1 NAZWA KONKURSU
Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Homla & NorthFish: Święta ze Smakiem” (dalej: „Konkurs”).

§ 2 ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Współorganizatorami konkursu oraz fundatorami nagród są:

a. N2H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 71.000.300,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA oraz

b. North Food Polska Spółka akcyjna, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000289192, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 12.045.000,00 zł, opłacony w całości, NIP: 9591505646 łącznie zwani dalej „Organizatorem”.

2. Podmioty wskazane w § 2 ust. 1 są przyrzekającym w rozumieniu przepisów art. 919 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z uwzględnieniem zapisów § 5 (Nagrody).

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU. MIEJSCE PROWADZENIA KONKURSU
1. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 10 listopada 2022 roku do 30 listopada 2022 roku, do godziny 23:59 („Czas trwania Konkursu”). Czas trwania Konkursu jest jednocześnie Czasem, w jakim dokonuje się zgłoszenia udziału w Konkursie.
2. Organizator jest uprawniony do wydłużenia Czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem kont prowadzonych przez Organizatora na Facebook oraz Instagram oraz na stronie internetowej www.homla.com.pl, jak również – w miarę możliwości – w wybranych sklepach stacjonarnych Homla oraz w wybranych restauracjach NorthFish.

§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. PRZEBIEG KONKURSU. ZADANIE KONKURSOWE
1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w Czasie trwania Konkursu łącznie:

1) dokonają zakupu w dowolnym Sklepie stacjonarnym Homla lub w sklepie internetowym www.homla.com.pl za kwotę wynoszącą jednorazowo co najmniej 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) lub zakupu w dowolnej restauracji NorthFish za kwotę wynoszącą jednorazowo co najmniej 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych);

2) Wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z klauzulą zamieszczoną w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażą zgodę na wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną, na podany adres e-mail zgodnie z klauzulą zamieszczoną w formularzu rejestracyjnym;

3) Dokonają rejestracji prawidłowego numeru paragonu potwierdzającego zakup, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Regulaminu na stronie www.swietazesmakiem.com.pl oraz podadzą prawdziwe i prawidłowe dane, wskazane w formularzu rejestracji;

4) na warunkach wynikających z Regulaminu wykonają zadanie konkursowe opisane w Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 zdanie pierwsze poprzez żądanie złożenia dodatkowych oświadczeń w formie pisemnej. Rejestracja w Konkursie jest jednoznaczna z oświadczeniem, że Uczestnik jest osobą pełnoletnią.

3. Organizator wykluczy z Konkursu uczestników, którzy nie spełniają warunków określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, a także w przypadku, gdy treści zamieszczone w wykonaniu zadania konkursowego stanowią: 1) naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw osobistych, jak również dóbr osobistych;
2) naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu; 3) zawierają treści wulgarne, nieobyczajne, powszechnie uznane za obelżywe lub stanowią czyn karalny w rozumieniu przepisów prawa karnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Z Konkursu zostanie wykluczony Uczestnik, który po dokonaniu rejestracji paragonu dokona zwrotu towaru/towarów objętych tym paragonem, co spowoduje, że wartość paragonu podlegającego rejestracji ulegnie skorygowaniu do wartości niższej niż 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), chyba że ten Uczestnik dokonał rejestracji więcej niż jednego paragonu spełniającego warunek, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy danymi podlegającymi rejestracji, a w szczególności pomiędzy datą zakupu a numerem paragonu, Organizator nie jest zobowiązany do wyjaśniania powyższych rozbieżności z osobą dokonującą rejestracji. Uczestnicy dokonujący zgłoszeń zawierających błędy lub nieścisłości będą podlegali wykluczeniu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy podmiotów wskazanych w § 2 Regulaminu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj.: zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu na każdym jego etapie, bez konieczności podania przyczyny.

8. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową. Do zadań komisji konkursowej należy organizacja Konkursu, wybór zwycięzcy oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Organizator samodzielnie ustala szczegółowe zadania komisji konkursowej oraz jej skład, przy czym w skład komisji wchodzą 3 osoby. Organizator nie ujawnia danych osobowych komisji konkursowej.

9. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie za pośrednictwem formularza konkursowego, dostępnego na stronie: www.swietazesmakiem.com.pl we wskazanym tam przez Organizatora miejscu odpowiedzi na pytanie: „Na co masz smaka w te Święta?” (dalej: „Pytanie konkursowe”). Odpowiedź nie może zawierać więcej niż 300 znaków liczonych ze spacjami.

10. Dopuszcza się dokonanie rejestracji i udzielenie odpowiedzi na Pytanie konkursowe więcej niż jeden raz pod warunkiem, że na potrzeby rejestracji zostanie wskazany przez daną osobę inny paragon, spełniający warunki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, niż paragon/paragony zarejestrowane uprzednio. Dopuszcza się rejestracji przez Uczestnika paragonów dokumentujących zakupy dokonane zarówno w restauracjach NorthFish jak również w Salonach stacjonarnych Homla lub sklepie internetowym Homla pod warunkiem, że każdy z tych paragonów będzie spełniał warunki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

11. Komisja konkursowa niezwłocznie po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu dokona wyboru zwycięzcy.

12. Przy wyborze zwycięzcy Komisja Konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:
1) Zgodność z tematem udzielonej przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie;
2) Oryginalność udzielonej przez Uczestnika odpowiedzi;
3) Kreatywność Uczestnika w udzieleniu odpowiedzi na Pytanie konkursowe;
4) Walory artystyczne odpowiedzi udzielonej na Pytanie konkursowe.

13. Uczestnik poprzez udzielenie odpowiedzi na Pytanie konkursowe wyraża nieodwołalną i bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora udzielonej odpowiedzi na pytanie przez tego Uczestnika, w prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej. W razie wątpliwości poczytuje się, że treść taka może zostać wykorzystana z uwzględnieniem zasad określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie.

14. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują żadne świadczenia ani odpłatności poza wyraźnie wskazanymi w treści Regulaminu.

15. O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi bezpośrednio Uczestników nie później niż w terminie do 18 grudnia 2022 r.

§ 5 NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano 1 (jedną) nagrodę główną dla 1 (jednego) uczestnika, w postaci: Voucher o wartości 10.000 PLN + wartość należnego podatku na zakup tygodniowej wycieczki do Norwegii dla dwóch osób dorosłych z renomowanym biurem podróży, do wykorzystania przez okres 2 lat od 3 zakończenia Czasu trwania Konkursu.

2. Szczegółowe zasady wykorzystania Vouchera, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu wynikają z warunków ustalonych przez Partnera Konkursu, które zostaną przedstawione zwycięzcy w momencie, o którym mowa w § 5 ust. 11 Regulaminu.

3. Dodatkowo Organizator przewidział nagrody dodatkowe dla pozostałych Uczestników w postaci: - 50 (pięćdziesięciu) Kart Podarunkowych do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Homla i na www.homla.com.pl w okresie 12 miesięcy od Dnia aktywacji Karty Podarunkowej, o wartości 200 PLN oraz - 200 (dwustu) bonów do wykorzystania w restauracjach NorthFish w okresie 12 miesięcy od momentu ich aktywacji, o wartości 50 PLN.

4. Wartości podane w § 5 ust. 3 Regulaminu wyrażone są w kwotach brutto, co oznacza, że wartości te zawierają również kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 % wartości nagrody (o ile będzie on należny).

5. Organizator informuje, że wartość nagrody w Konkursie, wskazanej w § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 Regulaminu stanowi przychód dla osoby, której przyznano taką nagrodę, od którego zostanie pobrany podatek według obowiązujących przepisów. W związku z tym każda osoba przystępująca do Konkursu w charakterze Uczestnika wyraża zgodę na to, że w razie przyznania jej tej nagrody kwota pieniężna stanowiąca wartość nagrody została pomniejszona o wartość kwoty podatku dochodowego od nagrody (o ile będzie on należny), która zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego organu podatkowego.

6. Zasady wykorzystania Kart Podarunkowych, o których mowa w § 5 ust. 3 tiret pierwsze zostały określone w Regulaminie Kart Podarunkowych Marki Homla, dostępnym na stronie: www.homla.com.pl/regulamin-kartpodarunkowych-homla. Zasady wykorzystania bonów, o których mowa w § 5 ust. 3 tiret drugie zostały określone w Regulaminie korzystania z Kart, dostępnym na stronie: www.northfish.pl.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody głównej lub nagród dodatkowych w całości lub w części.

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub wymiany poszczególnych składników nagrody, wymienionych w punkcie 1 powyżej na inne.

9. Po dokonaniu wyboru zwycięzcy oraz Uczestników, którym zostały przyznane nagrody dodatkowe, Organizator w terminie do 5 dni roboczych skontaktuje się za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu e – mail lub numeru telefonu z tymi osobami, w celu potwierdzenia warunków realizacji nagrody, przekazania nagrody oraz podania przez Uczestnika danych koniecznych do wydania nagrody. W przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w terminie do 23 grudnia 2022 r., Uczestnik traci prawo do nagrody, a Organizator może w takiej sytuacji przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi lub odstąpić od przyznania tej nagrody.

10. Poza przypadkami określonymi w Regulaminie, Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku, gdy odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania i rozliczenia nagrody.

11. Organizator dokona wydania nagrody głównej po uprzednim uzgodnieniu z Uczestnikiem, w wybranym przez Uczestnika salonie stacjonarnym Homla. Wydanie nagród dodatkowych nastąpi poprzez nadanie ich przesyłką kurierską lub wysyłkę na adres mailowy w zależności od decyzji Uczestnika oraz pod warunkiem, że dana Karta Podarunkowa ma postać elektroniczną. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby dokonującej odbioru nagrody głównej, w szczególności poprzez żądanie przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Organizator może żądać pisemnego pokwitowania odbioru nagrody głównej.

§ 6 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU
1. Niniejszy Regulamin stanowi ogół zobowiązań pomiędzy podmiotami wskazanymi w §2 Regulaminu a Uczestnikami Konkursu.

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi www.facebook.com oraz www.instagram.com, dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com oraz http://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook jak również serwis Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) są:


a) N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków – w zakresie zgłoszeń zawierających potwierdzenie dokonania zakupu w salonie stacjonarnym Homla lub na www.homla.com.pl oraz

b) North Food Polska S.A. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce – w zakresie zgłoszeń zawierających potwierdzenie dokonania zakupu w restauracji NorthFish.

2. Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu, adres zamieszkania (lub adres korespondencyjny) oraz informacje na temat dokonanych zakupów będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu, jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, a w przypadku zwycięzców doręczenie im nagrody. Dane osobowe, takie jak adres zamieszkania Uczestnika (lub adres korespondencyjny) będą przetwarzane dodatkowo w celu realizacji uprawnień reklamacyjnych Uczestników i tylko w sytuacji, gdy Uczestnik zażyczy sobie odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, na wskazany adres zamieszkania/korespondencyjny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych w tym przypadku oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu, jakim jest rozpatrzenie reklamacji Uczestnika. Dane osobowe, takie jak kod pocztowy miejsca zamieszkania Uczestnika będą przetwarzane w celu ustalenia przez Organizatora grupy docelowej odbiorców swoich towarów i usług, a w konsekwencji posłuży do prowadzenia kampanii reklamowych oraz podejmowania decyzji o otwieraniu sklepów/restauracji w nowych lokalizacjach. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit.

c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu, jakim jest sprecyzowany wyżej cel marketingowy. Usprawiedliwiony interes Organizatora we wszystkich wskazanych wyżej przypadkach nie koliduje z prawami i wolnościami Uczestników. Niezależnie od powyższego Organizator może przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

d) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celach związanych z rozliczeniem nagrody przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Ponadto Organizator informuje, że na potrzeby rozliczenia podatku konieczne może być podanie przez Uczestnika będącego laureatem nagrody numeru PESEL, który będzie przetwarzany wyłącznie w celu
rozliczenia należnego podatku oraz złożenia deklaracji podatkowej. Dodatkowo, w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody na wykorzystanie Państwa danych w celach marketingowych, Administrator będzie przesyłał do Państwa wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail, zawierające informacje handlowe oraz marketingowe
Organizatora oraz partnerów biznesowych Organizatora. Wówczas Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu komunikacji marketingowej. W związku z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

• Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- poprzez udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

3. Dane zwycięzców konkursu mogą zostać udostępnione odpowiednim organom podatkowym, a także podmiotom wykonującym na rzecz Organizatora czynności z zakresu obsługi księgowej, finansowej oraz doradztwa prawnego i podatkowego.

4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Organizator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w Czasie trwania Konkursu, zaś w stosunku do zwycięzców dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego doręczenia nagrody i rozliczenia podatku, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Państwa.

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu również prawo do wycofania Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Prawa można zrealizować:

a. W przypadku osób dokonujących zgłoszenia z dowodem zakupu w Homla: poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: [email protected] lub na adres pocztowy, wskazany w punkcie 1 lit. a) powyżej;

b. W przypadku osób dokonujących zgłoszenia z dowodem zakupu w NorthFish: poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: [email protected] lub na adres pocztowy, wskazany w punkcie 1 lit. b) powyżej.

7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie/ otrzymania nagrody.

§ 8 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: [email protected]. Na kopercie (przesyłka pocztowa) lub w tytule wiadomości e – mail należy wskazać dopisek: „Homla & NorthFish: Na co masz smaka w te Święta?”.

2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób, w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).

3. Skargę składa się w terminie 14 dni roboczych od daty opublikowania rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym w przypadku skierowania skargi na adres korespondencyjny, wystarczy nadanie skargi przed upływem terminu wskazanego powyżej w placówce operatora pocztowego.

4. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. Skargi rozpatruje komisja konkursowa. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w sposób żądany w skardze, tj. albo w formie pisemnej, na podany przez siebie adres korespondencyjny lub w formie dokumentowej na adres e – mail. Decyzje komisji konkursowej w przedmiocie rozpatrzenia skargi są ostateczne.

5. Skargi złożone po upływie terminu lub nie zawierające wszystkich danych i informacji wskazanych ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator ponosi względem Uczestnika odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, tj. w szczególności za terminowość i prawidłowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą zgłoszenia Uczestników.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad Konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych prac konkursowych. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

4. Organizator Konkursu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną, c) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W każdym przypadku odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do kwoty 500 PLN.

§ 10 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ opublikowane w kanałach, za pośrednictwem których prowadzony jest Konkurs i są skuteczne z momentem ich opublikowania.

2. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.swietazesmakiem.com.pl.

3. Jakiekolwiek spory wynikłe z udziału w Konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo w Krakowie.