Regulamin Promocji
200 za 200 („Regulamin”)

 

§ 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem Konkursu jest N2H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 45.643.050,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”).

 

§ 2 ZAKRES I ZASADY PROMOCJI

1.      Promocja jest kierowana do uczestników Homla Smart Club (dalej: Uczestnicy) i zakłada przyznawanie 200 (słownie: dwustu) złotowych upustów w postaci 2 bonów o wartości 100 złotych każdy z przeznaczeniem na kolejne zakupy (dalej: Bony) w zamian za zakup dowolnych produktów w sklepie internetowym HOMLA https://homla.com.pl/ lub aplikacji HOMLA, o wartości minimum 200 (słownie: dwieście) złotych. Przy przyznaniu Bonu decydujące znaczenie ma wartość pojedynczego paragonu lub faktury VAT, zatem aby skorzystać z promocji konieczne jest dokonanie zakupu o wartości minimum 200 złotych w ramach jednej transakcji. Wartość zakupów zrealizowanych w okresie trwania promocji nie sumuje się.

2.      Promocja skierowana jest do nowych i dotychczasowych uczestników Homla Smart Club. Warunkiem uzyskania Bonów jest rejestracja w programie Homla Smart Club (za pośrednictwem aplikacji mobilnej).

3.      W przypadku dokonania zakupów o wartości co najmniej 200 złotych Uczestnikowi zostaną przyznane 2 Bony o wartości 100 złotych każdy do wykorzystania w aplikacji Homla lub na stronie https://homla.com.pl/ na kolejne zakupy produktów nieprzecenionych i przecenionych.

4.      Przy transakcji realizowanej z wykorzystaniem Bonów może zostać wykorzystany tylko jeden Bon. Aby wykorzystać kolejny Bon trzeba dokonać kolejnego zakupu (nowa transakcja).

5.      Minimalna wartość produktów, od której Uczestnik może wykorzystać Bon to 200 zł. W takiej sytuacji wartość produktów w koszyku zostanie obniżona o 100 zł, a do zapłaty pozostanie 100 zł.

6.      Działaniem Bonów nie są objęte koszty dostawy. Uczestnik musi pokryć ten koszt z własnych środków.

7.      Aby uzyskać Bony na zakupy o wskazanej wyżej wartości, należy dokonać zakupów w dniu 7 września 2023 roku pomiędzy godziną 00:01 a 23:59.

8.      Przyznanie Bonów nastąpi w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od wystawienia końcowego dokumentu księgowego dotyczącego danej transakcji (co oznacza, że proforma lub inne dokumenty księgowe dotyczące wpłaty zaliczki nie uprawniają do przyznania Bonów) .

9.   Każdy Uczestnik jest uprawniony do uzyskania tylko jednego upustu (w postaci 2 Bonów o wartości 100 złotych każdy). W przypadku kolejnych zakupów o wartości co najmniej 200 złotych Uczestnik, który otrzymał już Bony nie otrzyma kolejnych Bonów. W sytuacji przyznania więcej niż jednego upustu (w postaci 2 Bonów o wartości 100 zł każdy) danemu Uczestnikowi wskutek założenia przez Uczestnika więcej niż jednego konta Homla Smart Club, Bony będą mogły być anulowane przez Organizatora, zaś w przypadku ich realizacji Organizator będzie uprawniony do żądania zwrotu sum stanowiących równowartość rabatów uzyskanych wskutek zakupów z wykorzystaniem Bonów, które mogły zostać anulowane.

10.   Zasady przystąpienia i uczestnictwa w klubie Homla Smart Club określa regulamin sprzedaży internetowej HOMLA dostępny na stronie https://homla.com.pl/regulamin-sklepu.

11.   Zakupy o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 200 złotych uprawniają do otrzymania tylko jednego upustu (w postaci 2 Bonów o wartości 100 złotych każdy), np. przy zakupach na kwotę 800 złotych Uczestnik otrzyma jeden upust.

12.   Uczestnicy będą mogli wykorzystać Bony jako formę zapłaty za zakupy w aplikacji mobilnej HOMLA oraz  sklepie internetowym HOMLA.

13.   Bony można wykorzystać w okresie od 25 września 2023 roku od godziny 00:01 do dnia 8 października 2023 roku do godziny 23:59. Po tym terminie Bony zostaną anulowane. Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z anulowaniem Bonu na zasadach opisanych powyżej.

14.   Bon można wykorzystać tylko raz. Uczestnik nie może wykorzystać części Bonu. Oznacza to, że należy zrobić zakupy za minimum 200 zł, by wykorzystać jeden Bon.

15.   W przypadku odstąpienia od umowy, która została zawarta z wykorzystaniem Bonu, zwracana Uczestnikowi cena nie uwzględnia wartości wykorzystanego przy transakcji Bonu, a Bon przepada.

16.   W przypadku, gdy Uczestnik wskutek stosownych oświadczeń odstąpi od umowy będącej podstawą przyznania Bonów, Organizator jest uprawniony do anulowania przyznanych Bonów. Jeżeli Bony podlegające anulowaniu, stosownie do zdania poprzedniego, zostały przez Uczestnika wykorzystane do uzyskania rabatu przy innej transakcji realizowanej w sklepie Organizatora, wówczas w razie odstąpienia przez niego od umowy będącej podstawą przyznania Bonów, a następnie wykorzystanych do innej transakcji, wartość zwracanej wskutek odstąpienia ceny zostanie pomniejszona o sumę rabatów wykorzystanych dzięki Bonom, które ulegają anulowaniu z uwagi na odstąpienie od umowy. Jeżeli kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim nie pokryje wartości udzielonych wskutek wykorzystania Bonów rabatów, wówczas Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi brakującą sumę.

17.   Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora oraz w sklepie internetowym https://homla.com.pl

18.   Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu obowiązywania promocji.

 

§ 3 CHARAKTERYSTYKA BONÓW

1.    Bony są wystawiane w wersji elektronicznej i wysyłane na wskazany przez Uczestnika, podczas składania zamówienia, adres e-mail. Podanie błędnego adresu e-mail będzie skutkować nieotrzymaniem Bonów. Organizator zastrzega, że nie będzie dokonywał ponownej wysyłki Bonów w przypadku podania błędnego adresu e-mail.

2.    Bon przysługuje wyłącznie posiadaczowi danego konta Homla Smart Club.

3.    Uczestnikowi, który złożył zamówienie w sklepie internetowym homla.com.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje oraz wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej HOMLA pod adresem https://homla.com.pl/regulamin-sklepu.

4.    Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

5.    Produkty zakupione z wykorzystaniem Bonów oraz produkty, których zakup stanowił podstawę przyznania Bonów nie podlegają wymianie ani zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w przypadku, gdy produkt ma wady).

6.    Bonu nie można łączyć z innymi kodami rabatowymi Organizatora.

 

§ 4 DANE OSOBOWE

Organizator przetwarza dane osobowe Klienta na zasadach określonych w Polityce prywatności HOMLA dostępnej na stronie: https://homla.com.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.

2.    Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Promocji, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora N2H Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: [email protected].

3.    Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób, w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).

4.    Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu skarżący zostanie poinformowany w sposób żądany
w skardze, tj. albo w formie pisemnej, na podany przez siebie adres korespondencyjny lub w formie dokumentowej na adres e – mail.

5.    Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ opublikowane w kanałach, za pośrednictwem których prowadzona jest Promocja i są skuteczne z momentem ich opublikowania. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przed wejściem w życie zmian do Regulaminu.

6.    Organizator dokłada starań, aby ewentualne spory z Uczestnikami rozwiązać polubownie w ramach bezpośrednich kontaktów. Konsumenci mogą skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

7.    Regulamin obowiązuje od dnia 7 września 2023 roku.