Regulamin akcji promocyjnej

 „W ZESTAWIE TANIEJ”

(dalej: „Promocja”)

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „W zestawie taniej”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja trwa od 1 grudnia 2021 roku do odwołania do wyczerpania zapasów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na minimum jeden (1) dzień przed jej zakończeniem poprzez informację na stronie E-sklep.
 5. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Promocja polega na tym, że Organizator może w Czasie trwania Promocji czasowo wprowadzić do E-sklep opcję nabycia wskazanych przez Organizatora produktów dostępnych w asortymencie E-sklep zgrupowanych w zestaw, którego cena będzie oznaczona i będzie niższa niż cena produktów nabywanych pojedynczo („Zestaw”).
 8. O możliwości skorzystania z Promocji Klient będzie informowany w karcie konkretnego produktu. Informacja będzie przekazana w ten sposób, że w karcie produktu będzie zawarta opcja oznaczona jako: „KUP ZESTAW”, poprzez którą Klient będzie mógł złożyć Organizatorowi ofertę nabycia Zestawu w proponowanej przez Organizatora cenie.
 9. Podczas okresu trwania Promocji, rodzaj asortymentu wchodzący w skład Zestawów będzie ulegał zmianie. W Czasie trwania Promocji Organizator może wprowadzać do E-sklepu w dowolnym momencie wiele Zestawów, jeden Zestaw lub może zaprzestać wprowadzania opcji nabycia Zestawów.
 10. Liczba Zestawów, które Klient może nabyć w ramach Promocji może być limitowana przez Organizatora. W przypadku, w którym Klient wyrazi chęć nabycia produktów wchodzących w skład Zestawów ponad wskazany przez Organizatora limit, Klient będzie do tego uprawniony jednakże w standardowej cenie produktów obowiązującej w E-sklepie. W przypadku wprowadzenia limitu ilości Zestawów informacja ta będzie podana w karcie produktu.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami, rabatami obowiązującymi w E-sklepie.
 12. W związku z faktem, iż Promocja dotyczy nabycia wspólnie kilku produktów i wyłącznie z tej przyczyny Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu na zakup produktów, w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Zestawu (tzw. prawa zwrotu), częściowe lub całkowite odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży może powodować utratę rabatów przyznanych Klientowi tytułem skorzystania z Promocji. Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na jedynie częściowe odstąpienie od umowy sprzedaży.
 13. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku.
 14. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 16. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 17. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
 18. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
 21. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 22. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 23. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 24. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 25. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.