REGULAMIN

BONÓW PODARUNKOWYCH

MARKI HOMLA

 

DEFINICJE – terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 

Organizator  – spółka N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, BDO 000147283.

Partner – podmiot prowadzący system dystrybucji Bonów Podarunkowych, współpracujący z Organizatorem w zakresie dystrybucji Bonów podarunkowych, wśród beneficjentów prowadzonego przez Organizatora programu/systemu.

Nabywca – osoba, która otrzymuje od Organizatora lub Partnera Bon Podarunkowy.

Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego, przedstawiający go do realizacji w Sklepie HOMLA.

Sklep HOMLA – placówka handlowa należąca do sieci sprzedaży marki HOMLA, położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: www.homla.com.pl. Zmiana wykazu placówek handlowych może być dokonywana przez Organizatora poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek na Stronie internetowej.

Produkty – produkty handlowe znajdujące się w bieżącej ofercie Organizatora w Sklepie HOMLA.

Bon Podarunkowy – elektroniczny bon towarowy na okaziciela wydawany przez Organizatora lub , w postaci niematerialnej tj. pliku cyfrowego zawierającego indywidualny ciąg znaków alfanumerycznych, upoważniający do dokonania zakupu (zapłatę ceny za Produkty) Produktów w Sklepach HOMLA do wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Bon Podarunkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą kredytową, debetową ani płatniczą.

Aktywacja – moment od którego Bon Podarunkowy może być wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Regulamin - regulamin Bonów Podarunkowych dostępny na stronie internetowej www.homla.com.pl oraz Sklepach Homla.

Regulamin zwrotu – Regulamin zwrotu towarów nabytych w salonach stacjonarnych marki HOMLA, określający zasady i warunki składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów HOMLA przez kupującego.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa ogólne warunki nabycia, Aktywacji, realizacji i użytkowania Bonów Podarunkowych.
 2. Bon Podarunkowy uprawnia Użytkownika do dokonania transakcji, której przedmiotem są Produkty dostępne w Sklepie HOMLA (tj. do uzyskania od Organizatora w Sklepach Homla świadczenia w postaci Produktów), do wartości nie przekraczającej wartości Bonu Podarunkowego.
 3. Nabywca uprawniony jest do realizacji Bonu Podarunkowego do wartości ustalonego limitu w Sklepach HOMLA w okresie ważności Bonu Podarunkowego.
 4. Bon Podarunkowy nie może być wymieniony na gotówkę w całości lub w części.
 5. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie w Sklepach HOMLA. Bon Podarunkowy nie może zostać wykorzystany w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem: www.homla.com.pl.

§2 NABYCIE BONU PODARUNKOWEGO

 1. Nabycie Bonu Podarunkowego jest możliwe za pośrednictwem Partnera dystrybuującego Bony Podarunkowe. Organizator może również rozpocząć dystrybucję Bonów Podarunkowych samodzielnie.
 2. Nabycie Bonu Podarunkowego za pośrednictwem Partnera następuje na zasadach określonych przez Partnera w ramach programów przez niego prowadzonych.
 3. W przypadku rozpoczęcia samodzielnej dystrybucji Bonów Podarunkowych przez Organizatora – Organizator określi zasady nabywania Bonów Podarunkowych.
 4. Wartość nominalna Bonu Podarunkowego jest określana przy nabyciu Bonu Podarunkowego.
 5. Dostępne wartości nominalne Bonu Podarunkowego u Partnera określana jest każdorazowo przez Partnera.
 6. Momentem Aktywacji Bonu Podarunkowego, jest moment wydania Bonu Podarunkowego Nabywcy zgodnie z zasadami określonymi przez Partnera. Od momentu Aktywacji Użytkownik może realizować prawo, o którym mowa w §1 ust. 2 powyżej.
 7. Wartość nominalna Bonu Podarunkowego nie może zostać zwiększona po dniu Aktywacji.
 8. Bon Podarunkowy ważny jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia Aktywacji. Po upływie okresu ważności, Organizator przedłuża ważność obowiązywania Bonu Podarunkowego na wniosek Nabywcy przesłany na adres: [email protected]
 9. Od momentu Aktywacji, Organizator zobowiązany jest do przyjmowania Bonu Podarunkowego do realizacji w Sklepach HOMLA na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Bon Podarunkowe może być realizowany wielokrotnie – do momentu wykorzystania nominalnej wartości Bonu Podarunkowego lub do momentu utraty ważności.
 11. Po przekroczeniu terminu ważności Bonu Podarunkowego staje się on nieważny i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Sklepach HOMLA. Niewykorzystana kwota, która pozostanie na Bonie Podarunkowym nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 12. Termin ważności oraz saldo Bonu Podarunkowego można sprawdzić w każdym Sklepie HOMLA.
 13. Saldo Bonu Podarunkowego ustalane jest jako początkowa wartość nominalna Bonu Podarunkowego w momencie Aktywacji pomniejszona o wartość Produktów zakupionych przy jej wykorzystaniu.

§3 KORZYSTANIE Z BONU PODARUNKOWEGO

 1. Organizator przyjmie do realizacji wyłącznie Bony Podarunkowe oryginalne oraz z nieprzekroczonym terminem ważności.
 2. Użytkownik realizuje Bon Podarunkowy poprzez przedstawienie go personelowi Sklepu HOMLA (w formie wydruku zgodnie z wytycznymi Partnera lub Organizatora, jeśli Bon Podarunkowy zostanie nabyty bezpośrednio od Organizatora) oraz zadeklarowanie chęci jego użycia w celu uiszczenia należności z tytułu nabycia Produktów w Sklepie HOMLA, przed dokonaniem zakupu Produktu.
 3. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów będzie niższa od bieżącej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego, Organizator zaliczy Bon Podarunkowy na poczet ceny Produktów i pomniejszy aktualną wartość nominalną Bonu Podarunkowego o wartość zakupionych Produktów. W powyższej sytuacji, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania w formie gotówkowej różnicy wartości nominalnej pozostałej na Bonie Podarunkowym i środków wydatkowanych.
 4. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów będzie wyższa od bieżącej wartości środków na Bonie Podarunkowym, Użytkownik wykorzysta wartość nominalną Bonu Podarunkowego w całości i uiści różnicę w formie wybranej: gotówkowej, przy wykorzystaniu karty płatniczej lub karty kredytowej lub innego Bonu Podarunkowego lub karty podarunkowej wydanej przez Organizatora zgodnie z regulaminem kart podarunkowych marki Homla.
 5. W przypadku transakcji dokonywanej przy wykorzystaniu Bonu Podarunkowego – po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej członek personelu Sklepu HOMLA zwraca Użytkownikowi Bon Podarunkowy i wydaje zakupione Produkty.
 6. Organizator ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w wypadku:

  a. upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego,

  b. braku środków na Bonie Podarunkowym,

  c. braku technicznej możliwości realizacji Bonu Podarunkowego, w szczególności braku części kodu alfanumerycznego, w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych, lub gdy wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Bonie Podarunkowym lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego – w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych Bonu Podarunkowego lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji;

  d. posługiwania się sfałszowanym Bonem Podarunkowym.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UŻYTKOWNIKA

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu Podarunkowego przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Bonu Podarunkowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Bonu Podarunkowego niezgodnie z Regulaminem lub przeznaczeniem.
 3. W przypadku utraty (lub uszkodzenia) Bonu Podarunkowego po jego wydaniu Nabywcy z przyczyn nie zawinionych przez Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 2, do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Bonu Podarunkowego). Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Organizator wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Bonem Podarunkowym będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika:

  a. w dowolnym Sklepie HOMLA,

  b. przesłania jej na następujący adres Organizatora: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-340 Kraków, z dopiskiem: „Reklamacja – bon podarunkowy”

  c. przesłania jej w formie wiadomości elektronicznej pod adres: [email protected].

 2. Zgłoszenie reklamacji może zostać złożone w dowolnej formie, lecz powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego zgłoszenie, wskazanie preferowanego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, adres do korespondencji/adres poczty elektronicznej/numer telefonu na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (w zależności od wybranej formy), datę nabycia Bonu Podarunkowego, podmiot od którego nabyto Bon Podarunkowy, numer Bonu Podarunkowego, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Organizator – N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu reklamacji). Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane z zarządzeniem salonem sprzedaży. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownik uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane osobowe Użytkownika nie będą przesyłane do państwa trzeciego jak również na podstawie tych danych, administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych niezbędnych dla powiadomienia Użytkownika o decyzji w sprawie reklamacji, jest niezbędne dla jej rozpatrzenia. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas niezbędny dla ostatecznego zamknięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Ponadto dane osobowe Użytkownika, Organizator może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń, na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadnionego interesu administratora danych).

§6 ZASADY ZWROTÓW PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PRZY WYKORZYSTANIU BONU PODARUNKOWEGO

 1. Produkty nabyte w Sklepie HOMLA z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami zwrotów Produktów obowiązującymi w Sklepach HOMLA, które są przedmiotem odrębnych regulacji Organizatora zawartych w Regulaminie zwrotu.
 2. Produkty objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi nabyte w Sklepie HOMLA z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają zwrotowi na zasadach określonych w Regulaminie zwrotu w zw. z  regulaminem danej promocji lub oferty.
 3. Regulamin zwrotu jest dostępny pod adresem: www.HOMLA.com.pl oraz w Sklepach HOMLA.
 4. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie mają na celu uniemożliwienia skorzystania z uprawnień  wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku, w którym Nabywca przekazuje Bon Podarunkowy innemu Użytkownikowi, Nabywca powinien poinformować Użytkownika o treści Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.HOMLA.com.pl oraz w Sklepach HOMLA. Na żądanie Użytkownika Organizator przekaże Użytkownikowi treść Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Organizator udostępni zmieniony Regulamin zarówno Sklepach HOMLA oraz na stronie internetowej: www.HOMLA.com.pl. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Bonów Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu wskazanym w jego treści, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania na stronie internetowej: www.homla.com.pl
 5. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Organizatorem może odbywać się w następujący sposób:

  a. w formie pisemnej na adres pocztowy Organizatora: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-340 Kraków,

  b. w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Regulamin obowiązuje od dnia publikacji tj. od dnia 15.04.2022 roku i obowiązuje w odniesieniu do Bonów Podarunkowych Aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu - nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin z dnia 15.04.2022 roku pozostanie w mocy w odniesieniu do Bonów Podarunkowych Aktywowanych zgodnie z jego treścią przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.