REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH 
MARKI HOMLA, KTÓRE MOŻNA NABYĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM HOMLA

DEFINICJE: 
 Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: 
 
Wydawca – spółka N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, będąca wydawcą Karty Podarunkowej. 
Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej. 
Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej lub Kolejnej Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie internetowym HOMLA. 
Sklep internetowy HOMLA – Sklep internetowy pod adresem www.homla.com.pl, za pośrednictwem którego Wydawca umożliwia nabycie Produktów. 
Sklep stacjonarny HOMLA – placówka handlowa zlokalizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w której dostępne są do nabycia Produkty. Pełna lista Sklepów stacjonarnych jest dostępna na stronie www.homla.com.pl.  
Produkty – produkty handlowe, które można być w Sklepie internetowym HOMLA.  
Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy na okaziciela wydawany przez Wydawcę  wyłącznie w postaci cyfrowej, upoważniający do dokonania zakupu Produktów w Sklepie internetowym HOMLA oraz w Sklepie stacjonarnym HOMLA do wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą kredytową, debetową ani płatniczą.  
Regulamin – regulamin Kart Podarunkowych Marki HOMLA, które można nabyć w Sklepie internetowym HOMLA, dostępny na stronie internetowej www.homla.com.pl  
Regulamin serwisu – Regulamin Sklepu internetowego dostępny na stronie: www.homla.com.pl,  w zakładce Regulamin Sklepu internetowego. 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Regulamin określa ogólne warunki wydawania, aktywacji, realizacji i użytkowania Karty Podarunkowej. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają zapisy Regulaminu serwisu. 
2. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do Kart Podarunkowych nabywanych w Salonie stacjonarnym HOMLA, do których stosuje się odrębny regulamin. 
3. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonania transakcji, której przedmiotem są Produkty dostępne w Sklepie internetowym HOMLA (tj. do uzyskania od Wydawcy  
w Sklepie internetowym HOMLA świadczenia w postaci Produktów) oraz w Sklepie stacjonarnym HOMLA, do wartości nieprzekraczającej aktualnej wartości Karty Podarunkowej. 
4. Nabywca uprawniony jest do realizacji Karty Podarunkowej do wartości ustalonego limitu w Sklepie internetowym HOMLA oraz w Sklepie stacjonarnym HOMLA w okresie ważności Karty Podarunkowej. 
5. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.  
 
 §2 NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ 
1. Nabycie Karty Podarunkowej, o której mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe wyłącznie w Sklepie internetowym HOMLA. Karta Podarunkowa nie może być dodana do Koszyka razem z innymi Produktami. Nabywca zainteresowany zakupem Karty Podarunkowej i innych Produktów, powinien osobno dokonać w Sklepie internetowym HOMLA tych dwóch zakupów. W ramach jednej transakcji można zakupić tylko jedną Kartę Podarunkową.  
2. Zapłata z tytułu nabycia Karty Podarunkowej może być dokonana poprzez metody płatności dostępne w Sklepie internetowym HOMLA. Nie jest możliwe nabycie Karty Podarunkowej  
w ramach płatności za pobraniem lub za pośrednictwem PayPo. Karta Podarunkowa nie może być nabyta z wykorzystaniem środków pochodzących z innej Karty Podarunkowej. 
3. Nabycie Karty Podarunkowej oraz jej wartość początkowa zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie stanowiącym faktury VAT, które zostanie wysłane do Nabywcy w formie elektronicznej na podany adres e-mail po dokonaniu płatności za Kartę Podarunkową. Wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Nabywca otrzyma Kartę Podarunkową w formie elektronicznej (pdf). Za moment wydania Karty Podarunkowej uznaje się moment, w którym elektroniczna Karta Podarunkowa została zamieszczona na serwerze skrzynki odbiorczej Nabywcy.  Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Produktów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.  
4. Nabywca, z tytułu zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej początkowej wartości nominalnej nabywanej przez siebie Karty Podarunkowej. Nabywca jest zobowiązany wykonać płatność w terminach i na zasadach określonych Regulaminie serwisu jak dla płatności za pozostałe Produkty w Sklepie internetowym HOMLA. 
5. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej jest określana przy nabyciu Karty Podarunkowej i odpowiada kwocie zapłaconej przez Nabywcę z tytułu nabycia Karty Podarunkowej. 
6. Karta Podarunkowa jest dostępna do nabycia w Sklepie internetowym HOMLA  w następujących nominałach: 50 (pięćdziesiąt) złotych, 100 (sto) złotych, 150 (sto pięćdziesiąt) złotych, 200 (dwieście) złotych, 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych, 300 (trzysta) złotych. Karta nie podlega ponownemu doładowaniu. 
7. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia aktywacji Karty Podarunkowej. 
8. Dniem aktywacji Karty Podarunkowej, jest dzień wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu. Oznacza to, że od tego dnia Nabywca i każdy następny posiadacz Karty (Użytkownik) może realizować prawo, o którym mowa w §1 ust. 2 powyżej. 
9. Wydawca – z chwilą zapłaty – zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie internetowym HOMLA na zasadach określonych w Regulaminie. 
10. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie – do momentu wykorzystania początkowej nominalnej wartości Karty Podarunkowej lub do momentu utraty przez nią ważności. 
11. Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Sklepie internetowym HOMLA. Niewykorzystana kwota, która pozostanie na Karcie Podarunkowej nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy. 
12. Termin ważności oraz saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić przy dokonywaniu zakupu Produktów bądź każdorazowo poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (e-mail: [email protected], tel.: 12 311 07 10, w godzinach 8:00-16:00). 
13. Saldo Karty Podarunkowej ustalane jest jako początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Produktów zakupionych przy jej wykorzystaniu. 
 
 §3 KORZYSTANIE Z KARTY PODARUNKOWEJ: 
1. Wyłącznie Karta Podarunkowa aktywna oraz ważna zostanie przyjęta do realizacji. 
2. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową w następujący sposób: 
- PRZY ZAKUPACH W SKLEPIE INTERNETOWYM HOMLA: przez wprowadzenie w formularzu zakupu Produktu na stronie Sklepu internetowego HOMLA unikalnego numeru Karty Podarunkowej oraz numeru PIN zgodnie z wytycznymi Wydawcy wskazanymi w tym formularzu. Nie jest możliwe wykorzystanie w ramach jednego Koszyka więcej niż jednej Karty Podarunkowej. 
- PRZY ZAKUPACH W SKLEPIE STACJONARNYM HOMLA: przez przedstawienie wydruku Karty Podarunkowej bądź jej cyfrowej wersji na urządzeniu mobilnym Klienta oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem zakupu Produktu. 
3. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów będzie niższa od bieżącej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, Wydawca zaliczy Kartę Podarunkową na poczet ceny Produktów i pomniejszy aktualną wartość nominalną Karty Podarunkowej o wartość zakupionych Produktów. W powyższej sytuacji, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania w formie gotówkowej różnicy środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej i środków wydatkowanych. 
4. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów będzie wyższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik wykorzysta środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej w całości i uiści różnicę w wybranej formie płatności, dostępnej w Sklepie internetowym HOMLA. Częściowa płatność Kartą Podarunkową i inną formą płatności w innych przypadkach, niż wskazany w zdaniu poprzednim (tj. w szczególności nie jest możliwe opłacenie Zamówienia częściowo Kartą Podarunkową a częściowo inną formą płatności, gdy wartość Zamówienia jest mniejsza niż wartość Karty Podarunkowej).  
5. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany uiścić pozostałą część ceny za Zamówienie maksymalnie w innej dopuszczalnej formie płatności niż Karta Podarunkowa do jednej godziny od momentu złożenia Zamówienia. Na ten czas środki przeznaczone na zakup Produktów objętych danym Zamówieniem są blokowane. W przypadku braku zrealizowania płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim, transakcja zostanie anulowana, a środki na Karcie Podarunkowej odblokowane. 
6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku: 
     1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, 
     2. braku środków na Karcie Podarunkowej, 
     3. gdy wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej – w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia 5. transakcji; 
     4. podejrzenia, że posłużenie się Kartą Podarunkową stanowi czyn zabroniony w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.  
 
 §4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY I UŻYTKOWNIKA: 
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odczytania danych Karty  z przyczyn od niego niezależnych, jak również z powodu przerw w dostawie usług informatycznych. 
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej. 
3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na Kartę Podarunkową w postaci fizycznego nośnika. Karta Podarunkowa nie może zostać zamieniona na Kartę Podarunkową  
w rozumieniu Regulaminu Kart Podarunkowych Marki HOMLA, którą można nabyć i wykorzystać wyłącznie w Sklepie stacjonarnym HOMLA. 
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 2, do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła  
w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę Podarunkową. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej. 
 
 §5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 
1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika: 
                1. przesłania jej na następujący adres Wydawcy: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-340 Kraków, z dopiskiem: „Reklamacja – Karta Podarunkowa – Sklep internetowy” 
                2. przesłania jej w formie wiadomości elektronicznej pod adres: [email protected] 
2. Zgłoszenie reklamacji może zostać złożone w dowolnej formie, lecz powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego zgłoszenie, wskazanie preferowanego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, adres do korespondencji/adres poczty elektronicznej/numer telefonu na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację  
(w zależności od wybranej formy), datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika. 
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wydawca - N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu reklamacji). Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Wydawcy usługi związane z zarządzeniem salonem sprzedaży. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownik uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane osobowe Użytkownika nie będą przesyłane do państwa trzeciego jak również na podstawie tych danych, administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych niezbędnych dla powiadomienia Użytkownika o decyzji  
w sprawie reklamacji, jest niezbędne dla jej rozpatrzenia. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas niezbędny dla ostatecznego zamknięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Ponadto dane osobowe Użytkownika, Wydawca może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń, na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadnionego interesu administratora danych).  
 
 §6 ZASADY ZWROTÓW PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PRZY WYKORZYSTANIU KARTY PODARUNKOWEJ 
1. Nabywca Karty Podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych w § 9 Regulaminu serwisu, tj. zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami: Nabywca, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, zawierające szczegółowe informacje, jest zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy elektronicznej Karty Podarunkowej nie zwraca się i podlega ona dezaktywacji  
w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
2. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżenie ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
3. Produkty nabyte w Sklepie internetowym HOMLA z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami zwrotów Produktów obowiązującymi w Sklepie internetowym HOMLA, które są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy  
i obowiązujących przepisów prawa. W przypadku uwzględnienia reklamacji i uznania roszczenia dotyczącego odstąpienia od umowy/obniżenia ceny środki nie są zwracane na Kartę Podarunkową. Do zwrotów takich środków zastosowanie mają zapisy Regulaminu serwisu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
4. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie mają na celu uniemożliwienia skorzystania  
z uprawnień  wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 
 
 §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
2. W przypadku, w którym Nabywca Karty Podarunkowej przekazuje ją innemu Użytkownikowi, Nabywca Karty Podarunkowej powinien poinformować Użytkownika o treści Regulaminu. 
3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.HOMLA.com.pl.  
4. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wydawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie internetowej: www.HOMLA.com.pl. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu wskazanym w jego treści, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania na stronie internetowej: www.homla.com.pl  
       1. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą może odbywać się w następujący sposób: w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-340 Kraków 
       2. w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: [email protected]  
5. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji tj. od dnia 01.08.2023 roku.