Regulamin Kart Podarunkowych HOMLA

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

MARKI HOMLA

 

 

DEFINICJE:

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 

Wydawca – spółka N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.

 

Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

 

Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej lub Kolejnej Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie HOMLA.

 

Sklep HOMLA – placówka handlowa należąca do sieci sprzedaży marki HOMLA, położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: www.homla.com.pl. Zmiana wykazu placówek handlowych może być dokonywana przez Wydawcę poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek na Stronie internetowej.

 

Produkty – produkty handlowe znajdujące się w bieżącej ofercie Wydawcy w Sklepie HOMLA.

 

Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy na okaziciela wydawany przez Wydawcę, upoważniający do dokonania zakupu Produktów w Sklepach HOMLA do wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą kredytową, debetową ani płatniczą.

 

Regulamin - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej www.homla.com.pl oraz Sklepach Homla.

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa ogólne warunki wydawania, aktywacji, realizacji i użytkowania Karty Podarunkowej.
 2. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonania transakcji, której przedmiotem są Produkty dostępne w Sklepie HOMLA (tj. do uzyskania od Wydawcy w Sklepach Homla świadczenia w postaci Produktów), do wartości nie przekraczającej aktualnej wartości Karty Podarunkowej.
 3. Nabywca uprawniony jest do realizacji Karty Podarunkowej do wartości ustalonego limitu w Sklepach HOMLA w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 4. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 5. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepach HOMLA. Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę pod adresem: www.homla.com.pl.

 

§2 NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Sklepach HOMLA. Nabycie Karty Podarunkowej nie jest możliwe w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę pod adresem: www.homla.com.pl.
 2. Zapłata z tytułu nabycia Karty Podarunkowej może być dokonana poprzez płatność gotówkową, przy użyciu karty płatniczej, debetowej, kredytowej.
 3. Nabycie Kart Podarunkowej lub uzupełnienie jej nominalnej wartości początkowej może nastąpić również w związku ze zwrotem Produktu / Produktów zakupionego / zakupionych w Sklepie HOMLA – zgodnie z zasadami Regulaminu zwrotu. Karta Podarunkowa nabyta w związku ze zwrotem Produktu / Produktów zakupionych w Sklepie HOMLA lub której nominalna wartość początkowa została zwiększona, w związku ze zwrotem Produktu / Produktów zakupionego / zakupionych w Sklepie HOMLA, podlega postanowieniom Regulaminu.
 4. Nabycie Karty Podarunkowej oraz jej wartość początkowa zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie stanowiącym faktury VAT. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Produktów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 5. Nabywca, z tytułu nabycia Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej początkowej wartości nominalnej nabywanej przez siebie Karty Podarunkowej najpóźniej w chwili otrzymania Karty Podarunkowej od Wydawcy (obowiązek płatności nie dotyczy Karty Podarunkowej nabytej w związku ze zwrotem Produktu / Produktów – zgodnie z ust. 3 powyżej).
 6. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej jest określana przy nabyciu Karty Podarunkowej i odpowiada kwocie zapłaconej przez Nabywcę z tytułu nabycia Karty Podarunkowej lub kwocie odpowiadającej wartości zwróconego / zwróconych przez Użytkownika Produktu / Produktów zgodnie z Regulaminem zwrotu.
 7. Najniższa początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia i 00/100) złotych (wartość minimalna nie dotyczy Kart Podarunkowych, które są wydawane w związku z dokonaniem zwrotu Produktu / Produktów – zgodnie z Regulaminem zwrotu).
 8. Nabywca może nabyć Kartę Podarunkową o wartości wyższej niż wskazana w ust. 7, z zastrzeżeniem, że wartość Karty Podarunkowej będzie stanowić wielokrotność kwoty 10,00 (słownie: dziesięć i 00/100) złotych (tj. wartość Karty Podarunkowej może wynosić np.: 30,00 złotych, 40,00 złotych, itd.).
 9. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia aktywacji Karty Podarunkowej.
 10. Dniem aktywacji Karty Podarunkowej, jest dzień wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, co oznacza że od tego dnia Nabywca i każdy następny posiadacz Karty (Użytkownik) może realizować prawo, o którym mowa w §1 ust. 2 powyżej.
 11. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej może zostać zwiększona po dniu aktywacji Karty Podarunkowej, zwiększenie wartości nominalne Karty Podarunkowej przedłuża czasu ważności Karty Podarunkowej o 12 miesięcy od dnia dokonania zwiększenia wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
 12. Użytkownik, z tytułu uzupełnienia Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej kwocie uzupełnienia Karty Podarunkowej najpóźniej w chwili zwrotu przez Wydawcę uzupełnionej Karty Podarunkowej (obowiązek płatności nie dotyczy Karty Podarunkowej uzupełnionej w związku ze zwrotem Produktu / Produktów – zgodnie z ust. 3 powyżej).
 13. Wydawca – z chwilą zapłaty – zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach HOMLA na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Wydawca przyjmie do realizacji wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 15. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie – do momentu wykorzystania początkowej nominalnej wartości Karty Podarunkowej lub do momentu utraty przez nią ważności.
 16. Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Sklepach HOMLA. Niewykorzystana kwota, która pozostanie na Karcie Podarunkowej nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy.
 17. Termin ważności oraz saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym Sklepie HOMLA.
 18. Saldo Karty Podarunkowej ustalane jest jako początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Produktów zakupionych przy jej wykorzystaniu oraz powiększona o ewentualne dodatkowe doładowania Karty Podarunkowej zgodnie z treścią Regulaminu.

 

§3 KORZYSTANIE Z KARTY PODARUNKOWEJ:

 1. Wyłącznie Karta Podarunkowa aktywna, ważna, nieuszkodzona oraz posiadająca zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem zostanie przyjęta do realizacji.
 2. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową przez przedstawienie jej personelowi Sklepu HOMLA oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem zakupu Produktu.
 3. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów będzie niższa od bieżącej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, Wydawca zaliczy Kartę Podarunkową na poczet ceny Produktów i pomniejszy aktualną wartość nominalną Karty Podarunkowej o wartość zakupionych Produktów. W powyższej sytuacji, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania w formie gotówkowej różnicy środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej i środków wydatkowanych.
 4. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów będzie wyższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik wykorzysta środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej w całości i uiści różnicę w formie wybranej: gotówkowej, przy wykorzystaniu karty płatniczej lub karty kredytowej lub innej Karty Podarunkowej.
 5. W przypadku transakcji dokonywanej przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej – po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej członek personelu Sklepu HOMLA zwraca Użytkownikowi Kartę Podarunkową i wydaje zakupiony Towar, jeżeli aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej po przeprowadzeniu transakcji wynosi 0,00 (słownie: zero i 00/100) złotych – członek personelu Sklepu HOMLA zwraca Użytkownikowi Kartę Podarunkową, a Użytkownik winien w taki sposób postąpić z Kartą Podarunkową, aby uniemożliwić jej odczytanie i ponowne użycie.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku środków na Karcie Podarunkowej,
  3. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej  w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych, lub gdy wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej – w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji;
  4. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY I UŻYTKOWNIKA:

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.
 3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy uszkodzenia nie wynikających z winy Wydawcy. W przypadku utraty (lub uszkodzenia) Kart Podarunkowych po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie zawinionych przez Wydawcę, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 2, do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę Podarunkową. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.

 

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika:
  1.  w dowolnym Sklepie HOMLA,
  2. przesłania jej na następujący adres Wydawcy: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-340 Kraków, z dopiskiem: „Reklamacja – karta podarunkowa”
  3. przesłania jej w formie wiadomości elektronicznej pod adres: [email protected]
 2. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W sytuacji, gdy mimo uszkodzenia Karty, będzie możliwe na podstawie numeru Karty Podarunkowej  ustalenie przez Wydawcę informacji o aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania, w zamian za zwrot Karty uszkodzonej, Kolejnej Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej uszkodzonej Karty Podarunkowej. Okres ważności Kolejnej Karty Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie wynosił 12 miesięcy od dnia wydania jej Użytkownikowi.
 3. Zgłoszenie reklamacji może zostać złożone w dowolnej formie, lecz powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego zgłoszenie, wskazanie preferowanego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, adres do korespondencji/adres poczty elektronicznej/numer telefonu na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (w zależności od wybranej formy), datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wydawca - N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu reklamacji). Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Wydawcy usługi związane z zarządzeniem salonem sprzedaży. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownik uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected] W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane osobowe Użytkownika nie będą przesyłane do państwa trzeciego jak również na podstawie tych danych, administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych niezbędnych dla powiadomienia Użytkownika o decyzji w sprawie reklamacji, jest niezbędne dla jej rozpatrzenia. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas niezbędny dla ostatecznego zamknięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Ponadto dane osobowe Użytkownika, Wydawca może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń, na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadnionego interesu administratora danych). 

 

§6 ZASADY ZWROTÓW PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PRZY WYKORZYSTANIU KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Zakupiona w Sklepie HOMLA Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi.
 2. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Produkty nabyte w Sklepie HOMLA z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami zwrotów Produktów obowiązującymi w Sklepach HOMLA, które są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy.
 4. Produkty objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi nabyte w Sklepie HOMLA z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie danej promocji lub oferty.
 5. Szczegółowe zasady zwrotu lub wymiany Produktów określa Regulamin zwrotu i wymiany Produktów w sklepach stacjonarnych HOMLA dostępny pod adresem: www.HOMLA.com.pl oraz w Sklepach HOMLA.
 6. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie mają na celu uniemożliwienia skorzystania z uprawnień  wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku, w którym Nabywca Karty Podarunkowej przekazuje ją innemu Użytkownikowi, Nabywca Karty Podarunkowej powinien poinformować Użytkownika o treści Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.HOMLA.com.pl oraz w Sklepach HOMLA. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wydawca udostępni zmieniony Regulamin zarówno Sklepach HOMLA oraz na stronie internetowej: www.HOMLA.com.pl. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu wskazanym w jego treści, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania na stronie internetowej: www.homla.com.pl
 5. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą może odbywać się w następujący sposób:
  1. w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-340 Kraków 
  2. w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
  3. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji tj. od dnia 2 listopada 2017 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu - nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin z dnia 2 listopada 2017 roku pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji tj. od dnia 4 maja 2021 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu - nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin z dnia 4 maja 2021 roku pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.