Regulamin Kart Podarunkowych HOMLA

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH MARKI HOMLA

DEFINICJE:
Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Wydawca – spółka N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.
Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.
Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej lub Kolejnej Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie HOMLA.
Sklep stacjonarny HOMLA - placówka handlowa należąca do sieci sprzedaży marki HOMLA, położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: www.homla.com.pl. Zmiana wykazu placówek handlowych może być dokonywana przez Wydawcę poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek na Stronie internetowej.
Sklep internetowy - Sklep internetowy homla.com.
Sklep HOMLA – Sklep stacjonarny HOMLA oraz Sklep internetowy.
Produkty – produkty handlowe, które można nabyć w Sklepie HOMLA. Karta Podarunkowa nie uprawnia do nabywania Produktów sprzedawanych pod innymi markami Wydawcy, nawet jeżeli są one oferowane w Sklepie stacjonarnym HOMLA.
Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy na okaziciela wydawany przez Wydawcę, upoważniający do dokonania zakupu Produktów w Sklepach HOMLA do wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą kredytową, debetową ani płatniczą.
Regulamin - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej www.homla.com.pl oraz Sklepach Homla.
Regulamin serwisu – Regulamin Sklepu internetowego, dostępny na stronie www.homla.com.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin określa ogólne warunki wydawania, aktywacji, realizacji i użytkowania Karty Podarunkowej.
2. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonania transakcji, której przedmiotem są Produkty dostępne w Sklepie HOMLA (tj. do uzyskania od Wydawcy w Sklepach Homla świadczenia w postaci Produktów), do wartości nie przekraczającej aktualnej wartości Karty Podarunkowej.
3. Nabywca uprawniony jest do realizacji Karty Podarunkowej do wartości ustalonego limitu w Sklepach HOMLA w okresie ważności Karty Podarunkowej.
4. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części. Środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej i nie wykorzystane w terminie jej ważności nie podlegają zwrotowi.
5. Karta Podarunkowa może być wykorzystana zarówno w Sklepach stacjonarnych HOMLA jak i w Sklepie internetowym. Warunkiem wykorzystania Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym jest uzupełnienie formularza zgodnie z wytycznymi Wydawcy zamieszczonymi w tym formularzu, przed naciśnięciem „Zamawiam i płacę”.

 

§2 NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ:
1. Nabycie Karty Podarunkowej w postaci fizycznego nośnika jest możliwe wyłącznie w Sklepach HOMLA. W sklepie internetowym można nabyć kartę wyłącznie w wersji elektronicznej. W przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem sklepu internetowego, na podany przez Nabywcę adres e – mail o dokonaniu płatności zgodnie z instrukcją Wydawcy zostanie wysłana karta elektroniczna, z której Nabywca może skorzystać w Sklepach HOMLA.
2. Zapłata z tytułu nabycia Karty Podarunkowej może być dokonana w Sklepie stacjonarnym HOMLA poprzez płatność gotówkową, przy użyciu karty płatniczej, debetowej, kredytowej, a w Sklepie internetowym za pośrednictwem dostępnych tam metod płatności, określonych w Regulaminie serwisu.
3. Nabycie Karty Podarunkowej lub uzupełnienie jej nominalnej wartości początkowej może nastąpić również w związku ze zwrotem Produktu / Produktów zakupionego / zakupionych w Sklepie stacjonarnym HOMLA – zgodnie z zasadami Regulaminu zwrotu. Karta Podarunkowa nabyta w związku ze zwrotem Produktu / Produktów zakupionych w Sklepie stacjonarnym HOMLA lub której nominalna wartość początkowa została zwiększona, w związku ze zwrotem Produktu / Produktów zakupionego / zakupionych w Sklepie stacjonarnym HOMLA, podlega postanowieniom Regulaminu. Uwaga: powyższe nie dotyczy zwrotów realizowanych w wykonaniu ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W takich przypadkach zwrot środków nie może odbyć się na Kartę Podarunkową.
4. Nabycie Karty Podarunkowej oraz jej wartość początkowa zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie stanowiącym faktury VAT. W przypadku dokonania zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym, Nabywca otrzyma pokwitowanie w wersji elektronicznej na podany podczas zakupów adres elektroniczny. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Produktów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
5. Nabywca, z tytułu nabycia Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej początkowej wartości nominalnej nabywanej przez siebie Karty Podarunkowej najpóźniej w chwili otrzymania Karty Podarunkowej od Wydawcy (obowiązek płatności nie dotyczy Karty Podarunkowej nabytej w związku ze zwrotem Produktu / Produktów – zgodnie z ust. 3 powyżej).
6. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej jest określana przy nabyciu Karty Podarunkowej i odpowiada kwocie zapłaconej przez Nabywcę z tytułu nabycia Karty Podarunkowej lub kwocie odpowiadającej wartości zwróconego / zwróconych przez Użytkownika Produktu / Produktów nabytego/nabytych w Sklepie stacjonarnym HOMLA zgodnie z Regulaminem zwrotu.
7. Najniższa początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej, którą można nabyć w Sklepie stacjonarnym HOMLA wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia i 00/100) złotych (wartość minimalna nie dotyczy Kart Podarunkowych, które są wydawane w związku z dokonaniem zwrotu Produktu / Produktów – zgodnie z Regulaminem zwrotu). Karty podarunkowe do nabycia w Sklepie internetowym są dostępne w nominałach 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł oraz 400 zł.
8. Nabywca może nabyć w Sklepie stacjonarnym HOMLA Kartę Podarunkową o wartości wyższej niż wskazana w ust. 7, z zastrzeżeniem, że wartość takiej Karty Podarunkowej będzie stanowić wielokrotność kwoty 10,00 (słownie: dziesięć i 00/100) złotych (tj. wartość Karty Podarunkowej może wynosić np.: 30,00 złotych, 40,00 złotych, itd.).
9. Wszystkie Karty Podarunkowe ważne są przez kolejne 12 miesięcy od dnia aktywacji Karty Podarunkowej.
10. Dniem aktywacji Karty Podarunkowej, jest dzień wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, co oznacza że od tego dnia Nabywca i każdy następny posiadacz Karty (Użytkownik) może realizować prawo, o którym mowa w §1 ust. 2 powyżej Wydanie Karty Podarunkowej następuje: w przypadku Kart Podarunkowych nabywanych w Sklepie stacjonarnym HOMLA – w momencie jej zakupu, a w przypadku Kart Podarunkowych, nabywanych w Sklepie internetowym – w momencie umieszczenia na serwerze poczty elektronicznej Nabywcy Kary Podarunkowej w postaci elektronicznej.
11. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej nabytej w Salonie stacjonarnym HOMLA może zostać zwiększona po dniu aktywacji Karty Podarunkowej, zwiększenie wartości nominalnej Karty Podarunkowej przedłuża czas ważności Karty Podarunkowej o 12 miesięcy od dnia dokonania zwiększenia wartości nominalnej Karty Podarunkowej. Karty Podarunkowe nabywane w Sklepie internetowym nie podlegają doładowaniu, o którym mowa w poprzednim zdaniu.
12. Użytkownik, z tytułu uzupełnienia Karty Podarunkowej, o którym mowa w § 2 ust. 11 Regulaminu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej kwocie uzupełnienia Karty Podarunkowej najpóźniej w chwili zwrotu przez Wydawcę uzupełnionej Karty Podarunkowej (obowiązek płatności nie dotyczy Karty Podarunkowej uzupełnionej w związku ze zwrotem Produktu / Produktów – zgodnie z ust. 3 powyżej).
13. Wydawca – z chwilą zapłaty – zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach HOMLA na zasadach określonych w Regulaminie.
14. Wydawca przyjmie do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności, a w przypadku dokonywania zakupów z użyciem Karty Podarunkowej w Sklepie stacjonarnym HOMLA, dodatkowo wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
15. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie – do momentu wykorzystania początkowej nominalnej wartości Karty Podarunkowej lub do momentu utraty przez nią ważności.
16. Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Sklepach HOMLA. Niewykorzystana kwota, która pozostanie na Karcie Podarunkowej nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy.
17. Termin ważności oraz saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym Sklepie HOMLA. W przypadku Karty Podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym termin ważności znajduje w mailu z potwierdzeniem zakupu, zaś saldo można sprawdzić podczas zakupów w Sklepie internetowym (po wybraniu Karty podarunkowej jako metody płatności za zamówienie wyświetli się okno z informacją o saldzie).
18. Saldo Karty Podarunkowej ustalane jest jako początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Produktów zakupionych przy jej wykorzystaniu oraz powiększona o ewentualne dodatkowe doładowania Karty Podarunkowej zgodnie z treścią Regulaminu.

 

§3 KORZYSTANIE Z KARTY PODARUNKOWEJ:
1. Wyłącznie Karta Podarunkowa aktywna, ważna, a przy zakupach w Sklepie stacjonarnym HOMLA dodatkowo nieuszkodzona oraz posiadająca zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem zostanie przyjęta do realizacji.
2. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową przez przedstawienie jej personelowi Sklepu stacjonarnego HOMLA oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem zakupu Produktu bądź – w przypadku zakupów w Sklepie internetowym – poprzez wprowadzenie danych Karty Podarunkowej we wskazanym przez Wydawcę miejscu w formularzu zakupu przed złożeniem Zamówienia z użyciem przycisku: „Zamawiam i płacę”.
3. Karty Podarunkowe mogą być użyte wyłącznie do zakupów Produktów Homla – a zatem nie jest możliwe opłacenie przy ich pomocy jakichkolwiek Produktów sprzedawanych w Sklepie internetowym przez podmioty inne niż Wydawca. Wykorzystanie Karty Podarunkowej nie jest możliwe przy wybraniu płatności za pobraniem.
4. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów będzie niższa od bieżącej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, Wydawca zaliczy Kartę Podarunkową na poczet ceny Produktów i pomniejszy aktualną wartość nominalną Karty Podarunkowej o wartość zakupionych Produktów. W powyższej sytuacji, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania w formie gotówkowej różnicy środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej i środków wydatkowanych. W przypadku dokonywania zakupu Produktów z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie ma możliwości zapłaty za Produkt częściowo ze środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, a częściowo w inny sposób wyłącznie poza przypadkiem, gdy wartość nominalna Karty Podarunkowej jest niższa niż wartość Produktów.
5. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Produktów będzie wyższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik wykorzysta środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej w całości i uiści różnicę w formie wybranej: gotówkowej, przy wykorzystaniu karty płatniczej lub karty kredytowej.
6. W przypadku transakcji dokonywanej przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej w Sklepie stacjonarnym HOMLA – po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej członek personelu Sklepu stacjonarnego HOMLA zwraca Użytkownikowi Kartę Podarunkową i wydaje zakupiony towar. Jeżeli aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej po przeprowadzeniu transakcji wynosi 0,00 (słownie: zero i 00/100) złotych – członek personelu Sklepu stacjonarnego HOMLA zwraca Użytkownikowi Kartę Podarunkową, a Użytkownik winien w taki sposób postąpić z Kartą Podarunkową, aby uniemożliwić jej odczytanie i ponowne użycie.
7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
1) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
2) braku środków na Karcie Podarunkowej,
3) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności gdy wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej – w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji,
4) w przypadku Karty Podarunkowej wykorzystywanej w Sklepie internetowym – w przypadku podania błędnego lub niepełnego numeru PIN do Karty,
5) W przypadku Karty Podarunkowej wykorzystywanej w Sklepie stacjonarnym HOMLA – w przypadku uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych oraz w razie stwierdzenia posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY I UŻYTKOWNIKA:
1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej. Z zastrzeżeniem odmiennych zapisów Regulaminu, Wydawca nie wydaje duplikatów Kart Podarunkowych, ani nie zwraca środków w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.
3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy uszkodzenia nie wynikających z winy Wydawcy. W przypadku utraty (lub uszkodzenia) Kart Podarunkowych po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie zawinionych przez Wydawcę, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 2, do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę Podarunkową. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.

 

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika:
1) w dowolnym Sklepie stacjonarnym HOMLA,
2) przesłania jej na następujący adres Wydawcy: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, z dopiskiem: „Reklamacja – karta podarunkowa”
3) przesłania jej w formie wiadomości elektronicznej pod adres: [email protected]
2. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W sytuacji, gdy mimo uszkodzenia Karty, będzie możliwe na podstawie numeru Karty Podarunkowej ustalenie przez Wydawcę informacji o aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania, w zamian za zwrot Karty uszkodzonej, Kolejnej Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej uszkodzonej Karty Podarunkowej. Okres ważności Kolejnej Karty Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie wynosił 12 miesięcy od dnia wydania jej Użytkownikowi.
3. Zgłoszenie reklamacji może zostać złożone w dowolnej formie, lecz powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego zgłoszenie, wskazanie preferowanego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, adres do korespondencji/adres poczty elektronicznej/numer telefonu na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (w zależności od wybranej formy), datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika.
4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wydawca - N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu reklamacji). Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Wydawcy usługi związane z zarządzeniem salonem sprzedaży. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownik uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane osobowe Użytkownika nie będą przesyłane do państwa trzeciego jak również na podstawie tych danych, administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych niezbędnych dla powiadomienia Użytkownika o decyzji w sprawie reklamacji, jest niezbędne dla jej rozpatrzenia. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas niezbędny dla ostatecznego zamknięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Ponadto dane osobowe Użytkownika, Wydawca może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń, na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadnionego interesu administratora danych).

 

§6 ZASADY ZWROTÓW PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PRZY WYKORZYSTANIU KARTY PODARUNKOWEJ:
1. Zakupiona w Sklepie stacjonarnym HOMLA Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi. Nabywca Karty Podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych w § 9Regulaminu serwisu, tj. zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, Nabywca, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, zawierające szczegółowe informacje, jest zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Produkty nabyte w Sklepie stacjonarnym HOMLA z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami zwrotów Produktów obowiązującymi w Sklepach stacjonarnych HOMLA, które są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy. Produkty nabyte w Sklepie internetowym podlegają zwrotom na zasadach określonych w Regulaminie serwisu.
4. Produkty objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi nabyte w Sklepie stacjonarnym HOMLA z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie danej promocji lub oferty.
5. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie mają na celu uniemożliwienia skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. W przypadku, w którym Nabywca Karty Podarunkowej przekazuje ją innemu Użytkownikowi, Nabywca Karty Podarunkowej powinien poinformować Użytkownika o treści Regulaminu.
3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.homla.com.pl oraz w Sklepach stacjonarnych HOMLA. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wydawca udostępni zmieniony Regulamin zarówno Sklepach HOMLA oraz na stronie internetowej: www.homla.com.pl. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu wskazanym w jego treści, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania na stronie internetowej: www.homla.com.pl
5. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą może odbywać się w następujący sposób:
1) w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-340 Kraków
2) w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2024 r., przy czym do Kart Podarunkowych aktywowanych przez datą wejścia w życie Regulaminu, zastosowanie ma poprzedni Regulamin Kart Podarunkowych.