Regulamin kod za zapis do Newslettera: 30 zł na zakupy powyżej 200 zł

REGULAMIN AKCJI

„Kody rabatowe - Newsletter”

(dalej: „Regulamin”)

 

 I. ORGANIZATOR

 Organizatorem akcji jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, (25-323) przy al. Solidarności 36, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA. 

 

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki jak również zakres i procedurę reklamacyjną, uprawnienia Uczestnika, obowiązki Organizatora a także zasady korzystania
z Akcji „Kody rabatowe – Newsletter” (dalej: „Akcja”).

2.      Akcja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej – sklepu internetowego Organizatora pod adresem https://homla.com.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”).

3.      Akcja rozpoczyna się w dniu 17.05.2023 r. i trwa do odwołania (dalej: „Czas trwania Akcji”). Akcja obowiązuje wyłącznie w Sklepie internetowym.

4.      Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

5.      Akcja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

 III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

 W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Akcji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).

Akcja polega na tym, że każdy zapisany od dnia 17.05.2023 r. nowy subskrybent Newslettera, otrzyma w terminie do 3 (trzech) dni, na podany przez siebie adres mailowy unikalny kod rabatowy uprawniający do otrzymania jednorazowej zniżki na zakupy w Sklepie internetowym w wysokości 30 (trzydziestu) zł brutto pod warunkiem dokonania jednorazowego zakupu na kwotę nie niższą niż 200 (dwieście) zł brutto . Zniżka nie łączy się z wyprzedażą sezonową lub innymi akcjami promocyjnymi, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej będzie stanowić inaczej. Kod rabatowy ważny będzie przez 1 (jeden) miesiąc od dnia jego otrzymania. Kod rabatowy nie może być wykorzystany na zakup kart podarunkowych, jeśli te znajdują się
w ofercie Sklep internetowego. Przy jednej transakcji możliwe jest użycie wyłącznie jednego kodu rabatowego. Udział w Akcji jest dobrowolny, oznacza to, że Uczestnik ma prawo do skorzystania z Kodu rabatowego, nie jest to jednak obowiązek Uczestnika.
Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien wyrazić chęć korzystania z usługi Newsletter (zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.homla.com.pl, w zakładce Regulaminy.
Aby skorzystać z Kodu rabatowego (a w konsekwencji uzyskać obniżkę ceny) Uczestnik powinien w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania Kodu rabatowego złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, kolejno wprowadzić w sekcji Koszyk, w polu „MAM KOD RABATOWY” otrzymany Kod rabatowy oraz nacisnąć przycisk „ZASTOSUJ KOD”.
Obniżka ceny udzielona będzie w ten sposób, że od sumy cen Produktów objętych Akcją, która spełnia warunki Akcji zostanie odjęta kwota stanowiąca równowartość 30 zł brutto. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w Akcji. Każdy Uczestnik może skorzystać z Akcji tylko jeden raz. Rezygnacja z usługi Newsletter
i ponowna subskrypcja usługi Newsletter nie będzie wiązać się z otrzymaniem kolejnego Kodu rabatowego. Przyznany przez Organizatora w ramach Akcji rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Produkty nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Kodu rabatowego podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy zawartej na odległość.
W przypadku realizacji uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową bądź z tytułu prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, kwota podlegająca zwrotowi będzie pomniejszona o udzielony Uczestnikowi rabat w związku z udziałem w Akcji. Postanowienia Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


 IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI

1.      Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji przez Organizatora, mogą zostać wysłane na adres ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków lub przesłane w formie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

2.      Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

3.      Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

 V. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych
w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
doręczenia Uczestnikowi Kodu rabatowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
rozpatrywania reklamacji związanych z przeprowadzą Akcją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Homla w oparciu o umowę współpracy w zakresie obsługi technicznej i informatycznej związanej ze świadczeniem usługi mailingu Newslettera.
Dane osobowe Uczestników Akcji mogą zostać udostępnione poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dotyczy dostawcy usługi mailingu Newslettera). Organizator zapewnia, że w takim przypadku podejmuje wszelkie starania w celu należytej ochrony tych danych, w szczególności w porozumieniach z tymi podmiotami stosuje standardowe klauzule umowne zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.
Podanie danych osobowych przy złożeniu skargi/reklamacji w zakresie imienia, nazwiska
i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji. Kwestię przetwarzania danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej podanej przy zapisaniu się na usługę Newsletter, reguluje regulamin  oraz Polityka prywatności dostępne pod adresem www.homla.com.pl w zakładce Regulaminy.
Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się
z nimi.

2.      Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.

3.      Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.homla.com.pl, w zakładce Pozostałe regulaminy.

4.      Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2023 r.