Regulamin konkursu: Kuchnia pełna inspiracji

Regulamin Konkursu „Kuchnia pełna inspiracji”

 

§ 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kuchnia pełna inspiracji” (dalej: „Konkurs”).

 

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Homla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 70.000.000,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Czas trwania konkursu obejmuje okres od 2.10.2020 roku, od godziny opublikowania przez Organizatora postu konkursowego w serwisie Instagram, do 22.10. 2020 roku, do godziny 2359’59’.

 

§ 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej Organizatora www.homla.com.pl/ w zakładce Regulaminy.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com, dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: https://www.facebook.com, https://www.pinterest.com https://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook jak również serwis Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób wymienionych w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
  1. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;
  2. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania konkursowego;
  3. posiada indywidualne konto w serwisie Facebook lub indywidualne konto w serwisie Instagram z ustawieniami profilu publicznego.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora jak również podmiotu wspierającego Organizatora – Lary Gessler (prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą LARA GESSLER Creative) oraz najbliżsi członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatora jak i podmiotu wspierającego, tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Niezależnie od powyższego administratorem danych osób posiadających konto w serwisach Facebook i Instagram, pozostają te podmioty oraz właściciele fanpage’y.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, w przypadku Laureatów doręczenie im nagrody, a w przypadku osób składających reklamację udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Usprawiedliwiony interes administratora nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niezależnie od powyższego administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione VRG S.A. będącej podmiotem wspierającym Organizatora. Dane Laureatów konkursu mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu doręczenia nagrody, jak również odpowiednim organom podatkowym.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane Zgłoszenia konkursowe w serwisie Facebook nie będą usuwane przez Administratora, zaś w stosunku do Laureatów dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego doręczenia nagrody i rozliczenia podatku, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych.
 7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

 

§ 7 ZASADY KONKURSU

 1. Organizator w terminach: 2, 9 i 16 października 2020 r. na profilu Organizatora w serwisie Instagram opublikuje kolejne posty konkursowe (posty konkursowe łącznie zwane będą: „Postami konkursowymi”, każdy z osobna „Postem konkursowym 1” – post konkursowy z dnia 2.10.2020 r., „Postem konkursowym 2” – post konkursowy z dnia 9.10.2020 r., „Postem konkursowym 3” – post konkursowy z dnia 16.10.2020 r.).
 2. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 5 ust. 1, 2 Regulaminu wykonuje zadanie konkursowe, które polega na opublikowaniu kreatywnej odpowiedzi („Zgłoszenie”) na pytanie: „Co robisz, aby na co dzień zdrowo się odżywiać?’” („Zadanie konkursowe”) odpowiednio:
  1. od momentu opublikowania Postu konkursowego 1 do momentu opublikowania Postu konkursowego 2 – pod Postem konkursowym 1;
  2. od momentu opublikowania Postu konkursowego 2 do momentu opublikowania Postu konkursowego 3 – pod Postem konkursowym 2;
  3. od momentu opublikowania Postu konkursowego 3 do 22.10.2020 do godziny 2359’59’’ – pod Postem konkursowym 3.
 3. W przypadku, w którym Uczestnik, realizując Zadanie konkursowe, umieści w odpowiedzi fotografię / grafikę – nie będzie ona brana pod uwagę przy wyborze laureatów Konkursu. Fotografia / grafika nie może naruszać praw osób trzecich.  
 4. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
 5. Zgłoszenie nie może zwierać oznaczeń marek konkurencyjnych w stosunku do marek Homla, jak również treści reklamowych promujących inne marki niż Homla i Pracownia Lary Gessler.
 6. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, propagujące spożywanie alkoholi, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Facebook lub Instagram, posługują się fikcyjnymi kontami Facebook Instagram, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
 8. Usunięcie postu ze Zgłoszeniem konkursowym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 9. W konkursie można brać udział więcej niż jeden raz, przy czym można otrzymać maksymalnie jedną nagrodę dodatkową oraz jedną nagrodę główną.

 

§ 8 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU

 1. W Konkursie przewidziano 1 (jedną) nagrodę główną spośród wszystkich Zgłoszeń jakie wzięły udział w Konkursie oraz 100 (sto) nagród dodatkowych.
 2. W przypadku przyznawania nagród spośród wszystkich Zgłoszeń Organizator będzie oceniał Zgłoszenia z uwzględnieniem kryteriów: kreatywności, oryginalności odpowiedzi, jak również zgodności opisów z tematem Konkursu.
 3. 1 (jeden) laureat nagrody głównej, jak również 100 (stu) zwycięzców nagród dodatkowych (dalej: „Laureaci”) zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 5 ust.1, 2 Regulaminu.
 4. Laureaci zostaną wyłonieni w następujący sposób i w następujących terminach:
  1. najpóźniej w dniu 15.10. 2020 r. – wybranych zostanie 33 (trzydziestu trzech) Laureatów nagrody dodatkowej – zostaną wybrani spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 2.10.2020 r. od godziny opublikowania Postu konkursowego do momentu opublikowania 2 postu konkursowego.
  2. Najpóźniej w dniu 22.10. 2020 r. – wybranych zostanie 33 (trzydziestu trzech) Laureatów nagrody dodatkowej – zostaną wybrani spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 9.10.2020 r. od godziny opublikowania Postu konkursowego do momentu opublikowania 3 postu konkursowego.
  3. Najpóźniej w dniu 29.10. 2020 r. – wybranych zostanie 34 (trzydziestu czterech) Laureatów nagrody dodatkowej – zostaną wybrani spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 16.10.2020 godziny opublikowania Postu konkursowego do 22.10.2020 do godz. 23:59;
  4. w dniu 2.11. 2020 r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody głównej – spośród wszystkich Zgłoszeń (w tym spośród Zgłoszeń Laureatów nagród dodatkowych).

Wybór Laureatów dokonany zostanie przez trzyosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora,

 1. O wyłonieniu Laureatów Konkursu spośród zgłoszeń zamieszczonych w serwisie Instagram, Organizator poinformuje każdorazowo w wiadomości prywatnej przesłanej do Laureata Konkursu.

 

§ 9 NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano:

a)       1 (jedną) nagrodę główną w postaci 1 (jednego) zaproszenia uprawniającego do uczestniczenia w warsztatach, prowadzonych w Pracowni Kulinarnej Lary Gessler w Warszawie, które odbędą się w I kwartale 2021 r. (termin zostanie doprecyzowany do dnia 30.01.2021 r.), o wartości  1200 zł (słownie jeden tysiąc, dwieście złotych) brutto.

b)       100 (sto) nagród dodatkowych w postaci zestawu produktów Homla z serii NUUMO – deska do serów z akcesoriami  (kod ean zestawu: 5902869932292), o wartości 49,99 (czterdzieści dziewięć i 99/100) złotych brutto (łącznie: „Nagrody”, każda z osobna: „Nagroda”).

 1. Termin przekazania Nagrody zostanie ustalony z Laureatami w wiadomości prywatnej.
 2. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny jak również zamiany Nagrody na inną lub inny produkt.
 3. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest:

a)       skontaktowanie się Laureata z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wraz z podaniem poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy), w przypadku konieczności podania innych danych Organizator poinformuje o tym fakcie Laureata;

b)      przesłanie na adres e-mail podany przez Organizatora, skanu podpisanego formularza (przesłanego Laureatowi przez Organizatora) zawierającego wymagane dane, wskazane w lit. b) powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od wysłania wiadomości przez Organizatora, a także doręczenie Organizatorowi formularza w oryginale na adres Organizatora.

 1. W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem zgodnie z ust. 4 lit a) powyżej i / albo nie przekazania skanu formularza oraz jego oryginału, zgodnie z ust. 4 lit. b) powyżej, Laureat traci prawo do nagrody i Komisja Konkursowa może przyznać nagrodę Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce na liście Laureatów.
 2. Laureat traci prawo do Nagrody nieodebranej przez Laureata z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, zaś Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 3. Odbiór Nagrody Laureat zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym, czytelnym podpisem wskazując jednocześnie datę odbioru.
 4. Oprócz nagród rzeczowych i zaproszenia Organizator przyznaje również każdemu z Laureatów nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody.
 5. Organizator informuje, że wartość Nagrody zdobytej w Konkursie stanowi przychód Laureata, od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości rynkowej Nagrody. Laureat, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, aby Nagroda pieniężna została przez Organizatora zaliczona na poczet podatku dochodowego od wygranej.
 6. W terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, Organizator przekaże do właściwego urzędu skarbowego płatnika deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

 

§ 10 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Homla Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: [email protected].
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

§ 11 ZMIANY

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/helohomla, stronie internetowej Organizatora https://homla.com.pl/.