Regulamin konkursu ŁAZIENKA MARZEŃ

Regulamin Konkursu

„ŁAZIENKA MARZEŃ”

 

 • 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ŁAZIENKA MARZEŃ” (dalej: „Konkurs”).

 

 • 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest N2H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 54.000.100,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator prowadzi konta w portalach społecznościowych pod adresami: https://www.instagram.com/hellohomla/?hl=pl („Profil Instagram HOMLA”) oraz https://www.facebook.com/search/top?q=homla („Profil Facebook HOMLA”)

 

 • 3 WSPÓŁORGANIZATOR

Współorganizatorem Konkursu jest Sklepy Komfort spółka akcyjna, ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267428, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 81.900.000,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 851-29-91-593, adres do korespondencji: ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, zwana dalej: „Współorganizatorem”. Współorganizator prowadzi konta w portalach społecznościowych pod adresami: https://www.instagram.com/komfort.pl/?hl=pl („Profil Instagram KOMFORT”) oraz https://www.facebook.com/sklepykomfort („Profil Facebook Komfort)

 

 • 4 CZAS TRWANIA KONKURSU

Czas trwania konkursu obejmuje okres od 12 lipca 2021 roku, od godziny opublikowania przez Współorganizatora postów konkursowych w serwisie Instagram na Profilu Instagram KOMFORT oraz w serwisie Facebook na Profilu Facebook Komfort) do 8 września 2021 roku, do godziny 2359’59’.

 

 • 5 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU
 1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej Organizatora https://homla.com.pl/pozostale-regulaminy.
 2. Współorganizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej Organizatora https://komfort.pl/konkurs
 3. Organizator i Współorganizator informują, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com, dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com, http://www.pinterest.com http://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook jak również serwis Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora lub Współorganizatora.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 • 6 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób wymienionych w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
 3. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;
 5. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania konkursowego;
 6. posiada indywidualne konto w serwisie Facebook lub indywidualne konto w serwisie Instagram z ustawieniami profilu publicznego.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatora jak i Współorganizatora, tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz pracownik tymczasowy świadczący pracę na rzecz Organizatora lub Współorganizatora, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 8. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

 • 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator i Współorganizator Konkursu informuje, iż Współadministratorami danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków oraz Sklepy KomfortS.A. z siedzibą w Łodzi, Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź. Niezależnie od powyższego administratorem danych osób posiadających konto w serwisach Facebook i Instagram, pozostają te podmioty oraz właściciele fanpage’y.
 2. Wspóladministratorzy będę przetwarzali następujące dane osobowe:
 3. Uczestnicy :imię i nazwisko, adres email,
 4. Laureaci: imię i nazwisko, adres email, adres, na które ma zostać doręczona nagroda, ewentualnie inne dane, których podanie wynika z przepisów prawa, a jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia otrzymanej nagrody,
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, w przypadku Laureatów doręczenie im nagrody, a w przypadku osób składających reklamację udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Usprawiedliwiony interes Współadministratorów nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Uczestników. Niezależnie od powyższego Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Dane Laureatów Konkursu mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu doręczenia nagrody, jak również odpowiednim organom podatkowym.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Współadministratorzy nie będą podejmowali decyzji w sposób zautomatyzowany.
 8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane Zgłoszenia konkursowe w serwisie Facebook nie będą usuwane przez Współadministratorów, zaś w stosunku do Laureatów dane osobowe przetwarzane będą do czasu prawidłowego doręczenia nagrody i rozliczenia podatku, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych praw można wysłać korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby jednego ze Współadministratorów lub na adres email jednego ze Współadministratorów: [email protected] lub [email protected] . Współadministratorzy zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu realizacji powyższych praw.
 10. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2,00-193 Warszawa
 11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

 

 • 8 ZASADY KONKURSU
 1. Współorganizator na Profilu FB KOMFORT i Profilu Instagram KOMFORT opublikuje kolejne posty konkursowe („Posty konkursowe KOMFORT”) w terminach: 12.07, 26.07, 9.08, 23.08 2021 roku.
 2. Organizator na Profilu FB HOMLA i Profilu Instagram HOMLA opublikuje kolejne posty konkursowe („Posty konkursowe HOMLA”) w terminach: 19.07, 2.08, 16.08, 30.08 2021 roku.
 3. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 6 Regulaminu wykonuje zadanie konkursowe, które polega na opublikowaniu kreatywnego rozwiązania („Zgłoszenie”) zadania: „Napisz lub pokaż, o jakiej łazience marzysz i podaj nazwy produktów z homla.com.pl i komfort.pl, które chciałbyś/chciałabyś w niej mieć” („Zadanie konkursowe”) odpowiednio:
  1. od momentu opublikowania Postu konkursowego KOMFORT przez Współorganizatora 12.07.2021 roku do 18.07.2021 roku do godziny 2359’59’’;
  2. od momentu opublikowania Postu konkursowego HOMLA przez Organizatora 19.07.2021 roku do 25.07.2021 roku do godziny 2359’59’’;
  3. od momentu opublikowania Postu konkursowego KOMFORT przez Współorganizatora 26.07.2021 roku do 1.08.2021 roku do godziny 2359’59’’;
  4. od momentu opublikowania Postu konkursowego HOMLA przez Organizatora 2.08.2021 roku do 8.08.2021 roku do godziny 2359’59’’;
  5. od momentu opublikowania Postu konkursowego KOMFORT przez Współorganizatora 9.08.2021 roku do 15.08.2021 roku do godziny 2359’59’’;
  6. od momentu opublikowania Postu konkursowego HOMLA przez Organizatora 16.08.2021 roku do 22.08.2021 roku do godziny 2359’59’’;
  7. od momentu opublikowania Postu konkursowego KOMFORT przez Współorganizatora 23.08.2021 roku do 29.08.2021 roku do godziny 2359’59’’;
  8. od momentu opublikowania Postu konkursowego HOMLA przez Organizatora 20.08.2021 roku do 8.09.2021 roku do godziny 2359’59’’;
 4. Zgłoszenie nie może zawierać wizerunków jakichkolwiek osób trzecich.
 5. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
 6. Zgłoszenie nie może zwierać oznaczeń marek konkurencyjnych w stosunku do marek HOMLA i KOMFORT jak również treści reklamowych promujących inne marki niż HOMLA i KOMFORT.
 7. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, propagujące spożywanie alkoholi, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Facebook lub Instagram, posługują się fikcyjnymi kontami Facebook Instagram, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
 9. Usunięcie postu ze Zgłoszeniem konkursowym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 10. W konkursie można brać udział więcej niż jeden raz, przy czym można otrzymać wyłącznie jednorazowo Nagrodę dodatkową oraz Nagrodę główną. Zgłoszenie o takiej samej treści będzie brane pod uwagę wyłącznie jednorazowo.
 11. Organizator i Współorganizator wybierając Laureata Nagrody Głównej weźmie pod uwagę wszystkie Zgłoszenia konkursowe, opublikowane przez Czas trwania Konkursu, zarówno na Profilu FB HOMLA< Profilu Instagram HOMLA, Profilu FB KOMFORT, jak i Profilu Instagram KOMFORT.
 12. Laureat Nagrody głównej może, ale nie musi uprzednio zostać Laureatem Nagrody dodatkowej,

 

 • 9 PRAWA AUTORSKIE
 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi i Współorganizatorowi niewyłącznej licencji na pracę konkursową, z prawem do sublicencji, na okres pięciu (5) lat od dnia wzięcia udziału w Konkursie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem charakteru sieci Internet.
 2. Licencja udzielona zostanie Organizatorowi i Współorganizatorowi na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnienie Zgłoszenia poprzez znaną w dacie zawarcia Umowy techniką tradycyjną lub elektroniczną.
  2. rozpowszechnianie, wprowadzanie Zgłoszenia do obrotu w sieci Internet, w tym sieci komunikacji indywidualnej (m.in. serwisach internetowych typu www.youtube.com, serwisach społecznościowych typu www.facebook.com, www.instagram.com, www.pintrest.com), w tym również w formie mailingu oraz newsletteru,
  3. oddawanie Zgłoszenia osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie ze Zgłoszenia lub ich kopii z ograniczeniami wynikającymi z niniejszej licencji,
  4. wykonywania autorskich praw zależnych do Zgłoszenia (w tym opracowań) bez zgody lub zezwolenia Uczestnika - wykonawcy.
 3. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie za pośrednictwem serwisu Instagram lub serwisu Facebook jest równoznaczne z udzieleniem zgody na skorzystanie przez Organizatora lub Współorganizatora z narzędzia umożliwiającego repost Zgłoszenia na profilu Organizatora lub Współorganizatora.

 

 • 10 WIZERUNEK
 1. Uczestnicy, którzy w Zgłoszeniu konkursowym zdecydują się na zamieszczenie swojej podobizny („Wizerunek”) biorąc udział w Konkursie udzielają Organizatorowi, na okres pięciu (5) lat zgody na rozpowszechnianie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ich Wizerunku, z uwzględnieniem charakteru sieci Internet wizerunku uwiecznionego w Zgłoszeniu konkursowym.
 2. Laureat Nagrody Głównej, biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi, na okres pięciu (5) lat od daty wręczenia Laureatowi Nagrody Głównej, zgody na rozpowszechnianie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jego Wizerunku, z uwzględnieniem charakteru sieci Internet wizerunku uwiecznionego w Zgłoszeniu konkursowym
 3. Uczestnik określony w ust. 1 powyżej / Laureat Nagrody Głównej wyraża wobec Organizatora i Współorganizatora zgodę na rozpowszechnianie Wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnienie Wizerunku poprzez znaną w dacie zawarcia Umowy techniką tradycyjną lub elektroniczną.
  2. rozpowszechnianie, wprowadzanie Wizerunku do obrotu w sieci Internet, w tym sieci komunikacji indywidualnej (m.in. serwisach internetowych typu www.youtube.com, serwisach społecznościowych typu www.facebook.com, www.instagram.com, www.pinterest.com), w tym również w formie mailingu oraz newsletteru,
  3. oddawanie Wizerunku osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie z Wizerunku lub jego kopii,
  4. wykonywania autorskich praw zależnych do Zgłoszenia lub materiałów (w tym opracowań) bez zgody lub zezwolenia Uczestnika, na których uwieczniono Wizerunek Uczestnika określonego w ust. 1 powyżej lub Laureata; zmiany dokonane przez Organizatora w żadnym wypadku nie mogą wpłynąć na takie zmiany w Wizerunku, które mogą zostać odebrane przez zewnętrznego odbiorcę jako zmiany karykaturalne. Zmiany te nie mogą też w żadnym wypadku naruszyć dóbr osobistych Uczestnika.

 

 • 11 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU
 1. W Konkursie przewidziano 1 (jedną) nagrodę główną spośród wszystkich Zgłoszeń jakie wzięły udział w Konkursie oraz 8 (osiem) nagród dodatkowych.
 2. W przypadku przyznawania nagród spośród wszystkich Zgłoszeń Organizator będzie oceniał Zgłoszenia z uwzględnieniem kryteriów: kreatywności, oryginalności realizacji Zadania jak również zgodności opisów z tematem Konkursu.
 3. 1 (jeden) laureat nagrody głównej, jak również 8 (ośmiu) zwycięzców nagród dodatkowych (dalej: „Laureaci”) zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 6 Regulaminu.
 4. Laureaci zostaną wyłonieni w następujący sposób i w następujących terminach:
  1. pomiędzy 19 a 23 lipca 2021 r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody dodatkowej 1 – spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od momentu opublikowania Postu konkursowego do 18 lipca 2021 r., godziny 2359’59’’;
  2. pomiędzy 26 a 30 lipca 2021 r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody dodatkowej 2 – spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 19 lipca 2021 r., godziny 0000’01’’ do 25 lipca 2021 r., godziny 2359’59’’;
  3. pomiędzy 2 a 6 sierpnia 2021 r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody dodatkowej 3 – spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 26 lipca 2021 r., godziny 0000’01’’ do 1 sierpnia 2021 r., godziny 2359’59’’;
  4. pomiędzy 9 a 13 sierpnia 2021 r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody dodatkowej 4 – spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 2 sierpnia 2021 r., godziny 0000’01’’ do 12 sierpnia 2021 r., godziny 2359’59’’;
  5. pomiędzy 16 a 20 sierpnia 2021 r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody dodatkowej 5 – spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 9 sierpnia 2021 r., godziny 0000’01’’ do 15 sierpnia 2021 r., godziny 2359’59’’;
  6. pomiędzy 23 a 27 sierpnia 2021 r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody dodatkowej 6 – spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 16 sierpnia 2021 r., godziny 0000’01’’ do 22 sierpnia 2021 r., godziny 2359’59’’;
  7. pomiędzy 30 sierpnia a 3 września 2021 r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody dodatkowej 7 – spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 23 sierpnia 2021 r., godziny 0000’01’’ do 29 sierpnia 2021 r., godziny 2359’59’’;
  8. pomiędzy 6 a 10 września 2021 r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody dodatkowej 8 – spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 30 sierpnia 2021 r., godziny 0000’01’’ do 9 sierpnia 2021 r., godziny 2359’59’’;
  9. pomiędzy 9 a 15 września 2021 r. r. – wybrany zostanie 1 (jeden) Laureat nagrody głównej – spośród wszystkich Zgłoszeń (w tym spośród Zgłoszeń Laureatów nagród dodatkowych).

Wybór Laureatów dokonany zostanie przez czteroosobową komisję konkursową powołaną wspólnie przez Organizatora (2 członków komisji konkursowej) oraz Współorganizatora (2 członków komisji konkursowej).

 1. O wyłonieniu Laureatów Konkursu spośród zgłoszeń zamieszczonych w serwisie Instagram, Organizator poinformuje każdorazowo pod Postem konkursowym, poprzez wskazanie imienia i nazwiska lub innego pseudonimu, którym posługuje się Laureat.

 

 • 12 NAGRODY
 1. W Konkursie przewidziano:
  1. 1 (jedną) nagrodę główną w postaci 1 (jednego) bonu podarunkowego do sklepu online Organizatora marki HOMLA, prowadzonego pod adresem: www.homla.com.pl (dalej: „Sklep HOMLA”) o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) oraz 1 (jednego) bonu podarunkowego do sklepu online Współorganizatora marki KOMFORT, prowadzonego pod adresem: www.komfort.pl (dalej: „Sklep KOMFORT”) o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) – zasady realizacji bonów podarunkowych przez Laureata określone zostaną w odrębnych dokumentach;
  2. 8 (osiem) nagród dodatkowych:
   1. Nagroda dodatkowa 1 – zestaw produktów pochodzących ze Sklepu HOMLA i Sklepu KOMFORT o wartości 358,94 zł;
   2. Nagroda dodatkowa 2 – zestaw produktów pochodzących ze Sklepu HOMLA i Sklepu KOMFORT o wartości 338,94 zł;
 • Nagroda dodatkowa 3 – zestaw produktów pochodzących ze Sklepu HOMLA i Sklepu KOMFORT o wartości 383,94 zł;
 1. Nagroda dodatkowa 4 – zestaw produktów pochodzących ze Sklepu HOMLA i Sklepu KOMFORT o wartości 323,95 zł;
 2. Nagroda dodatkowa 5 – zestaw produktów pochodzących ze Sklepu HOMLA i Sklepu KOMFORT o wartości 363,94 zł;
 3. Nagroda dodatkowa 6 – zestaw produktów pochodzących ze Sklepu HOMLA i Sklepu KOMFORT o wartości 343,93 zł;
 • Nagroda dodatkowa 7– zestaw produktów pochodzących ze Sklepu HOMLA i Sklepu KOMFORT o wartości 343,94 zł;
 • Nagroda dodatkowa 8 – zestaw produktów pochodzących ze Sklepu HOMLA i Sklepu KOMFORT o wartości 353,94 zł

(łącznie: „Nagrody”, każda z osobna: „Nagroda”).

 1. Termin przekazania Nagrody zostanie ustalony z Laureatami w wiadomości prywatnej.
 2. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny jak również zamiany Nagrody na inną lub inny produkt. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.
 3. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest:
  1. skontaktowanie się Laureata z Organizatorem, poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram lub Facebook, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wraz z podaniem poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy), w przypadku konieczności podania innych danych Organizator poinformuje o tym fakcie Laureata;
  2. przesłanie na adres e-mail podany przez Organizatora, skanu podpisanego formularza (przesłanego Laureatowi przez Organizatora) zawierającego wymagane dane, wskazane w lit. b) powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od wysłania wiadomości przez Organizatora, a także doręczenie Organizatorowi formularza w oryginale na adres Organizatora.
 4. W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem zgodnie z ust. 4 lit a) powyżej i / albo nie przekazania skanu formularza oraz jego oryginału, zgodnie z ust. 4 lit. b) powyżej, Laureat traci prawo do nagrody i Komisja Konkursowa jest uprawniona przyznać nagrodę Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce na liście Laureatów.
 5. Laureat traci prawo do Nagrody nieodebranej przez Laureata z przyczyn zawinionych przez Laureata, zaś Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 6. Odbiór Nagrody Laureat zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym, czytelnym podpisem wskazując jednocześnie datę odbioru.
 7. Oprócz nagród rzeczowych Organizator przyznaje również każdemu z Laureatów nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody.
 8. Organizator informuje, że wartość Nagrody zdobytej w Konkursie stanowi przychód Laureata, od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości rynkowej Nagrody. Laureat, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, aby Nagroda pieniężna została przez Organizatora zaliczona na poczet podatku dochodowego od wygranej.
 9. W terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, Organizator przekaże do właściwego urzędu skarbowego płatnika deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

 

 • 13 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny
  1. Organizatora: N2H Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: [email protected],
  2. Współorganizatora: Sklepu KOMFORT S.A. ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, lub w drodze mailowej na adres [email protected]
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi lub Współorganizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

 • 14 ZMIANY

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/helohomla, stronie internetowej Organizatora https://homla.com.pl/.