Regulamin Konkursu

Świętuj z nami 7. urodziny HOMLA

(„Regulamin”)

 

§ 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Świętuj z nami 7. Urodziny HOMLA” (dalej: „Konkurs”).

 

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU. FUNDATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest N2H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 45.643.050,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu przepisów art. 919 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Fundator”).

 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU. MIEJSCE PROWADZENIA KONKURSU

1. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 16 października 2023 roku, od momentu opublikowania przez Organizatora postu konkursowego w serwisie wskazanym w § 3 ust. 3 Regulaminu, do 23 października 2023 roku, do godziny 23:59 („Czas trwania Konkursu”). Czas trwania Konkursu jest jednocześnie czasem, w jakim dokonuje się zgłoszenia udziału w Konkursie.

2. Organizator jest uprawniony do wydłużenia Czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje na Facebooku.

3. Konkurs jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem kanału social media: Facebook @hellohomla.

 

§ 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU

1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej Organizatora https://homla.com.pl/pozostale-regulaminy

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisem społecznościowym www.facebook.com, dostępnym w sieci Internet pod adresami URL: http://www.facebook.com, co oznacza, że serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 5 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. PRZEBIEG KONKURSU. ZADANIE KONKURSOWE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

2. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które:

  1) mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) są zarejestrowanymi użytkownikami posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook z ustawieniami profilu publicznego;

  3) na warunkach wynikających z Regulaminu wykonają zadanie konkursowe opisane w Regulaminie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania, czy Uczestnik jest osobą pełnoletnią, poprzez żądanie złożenia przez Uczestnika oświadczenia według wzoru Organizatora. Odmowa przedłożenia oświadczenia lub złożenie oświadczenia, które nie potwierdza osiągnięcia przez Uczestnika pełnoletności będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

4. Organizator wykluczy z Konkursu Uczestników, którzy nie spełniają warunków określonych w § 5 ust. 2 Regulaminu, a także w przypadku, gdy treści zamieszczone w wykonaniu zadania konkursowego stanowią:

  1) naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw osobistych;

  2) naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu;

  3) zawierają treści wulgarne, nieobyczajne, powszechnie uznane za obelżywe, propagujące spożywanie alkoholi a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne lub stanowią czyn karalny w rozumieniu przepisów prawa karnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  4) treści reklamowe promujące marki inne niż HOMLA lub zawierają oznaczenie marek konkurencyjnych w stosunku do marek HOMLA.

5. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Facebook, posługują się fikcyjnymi kontami Facebook bądź prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.

6. W razie wykluczenia Uczestnika Organizator niezwłocznie usunie treści zamieszczone przez tego Uczestnika.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy podmiotu wskazanego w § 2 Regulaminu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj.: zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu na każdym jego etapie, w przypadku, gdy:

  a) żaden komentarz pod postem konkursowym nie spełni warunków Regulaminu;

  b) wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca rozstrzygnięcie Konkursu.

9. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową. Do zadań komisji konkursowej należy organizacja Konkursu, wybór zwycięzcy oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Organizator samodzielnie ustali szczegółowe zadania komisji konkursowej oraz jej skład, przy czym w skład komisji wchodzą 3 osoby. Organizator nie ujawnia danych osobowych komisji konkursowej.

10. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie komentarza w serwisie Facebook pod postem konkursowym, stanowiącego odpowiedź na pytanie: „Jeśli moglibyśmy spełnić jedno Twoje życzenie z okazji naszych urodzin, co by to było?” (zadanie konkursowe).

11. Uczestnik może w ramach Konkursu wykonać więcej niż jeden raz zadanie konkursowe, tj. opublikować więcej niż jeden komentarz. W każdym przypadku jednak jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

12. Usunięcie komentarza pod postem konkursowym przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

13. Komisja konkursowa niezwłocznie po zakończeniu Czasu trwania Konkursu dokona wyboru zwycięzców, którymi będzie: 3 (słownie: trzech) Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe za pośrednictwem Facebooka.

14. Przy wyborze zwycięzców Komisja Konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

  1) Zgodność z tematem dodanego przez Uczestnika komentarza;

  2) Oryginalność dodanego przez Uczestnika komentarza;

  3) Kreatywność Uczestnika będącego autorem komentarza.

15. Uczestnik poprzez dodanie komentarza wyraża nieodwołalną i bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora opublikowanej przez Uczestnika treści komentarza w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W razie wątpliwości poczytuje się, że treść taka może zostać wykorzystana
z uwzględnieniem zasad określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie.

16. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują żadne świadczenia ani odpłatności poza wyraźnie wskazanymi w treści Regulaminu.

17. O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi Uczestników w dniu 27 października 2023 roku.  Zawiadomienie nastąpi poprzez opublikowanie informacji w poście konkursowym na portalu Facebook.

 

§ 6 NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 3 (słownie: trzy) nagrody:

  a) Karta podarunkowa do sklepu HOMLA o wartości 700 zł dla zwycięzcy, który zajmie miejsce I;

  b) Karta podarunkowa do sklepu HOMLA o wartości 500 zł dla zwycięzcy, który zajmie miejsce II;

  c) Karta podarunkowa do sklepu HOMLA o wartości 300 zł dla zwycięzcy, który zajmie miejsce III.

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania za pośrednictwem portalu Facebook w trybie prywatnym, tj. bez publikowania wobec nieograniczonej liczby osób, danych niezbędnych do przekazania nagrody w ciągu 5 dni od momentu zawiadomienia o wygranej w trybie wskazanym w § 5 ust. 17 Regulaminu. W przypadku braku przekazania informacji określonych w zdaniu pierwszym, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.  Organizator w takiej sytuacji może przyznać nagrodę kolejnej osobie, która w ocenie komisji konkursowej wykonała kolejne najlepsze zadanie konkursowe, o czym informuje wyłącznie tę osobę.

4. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w formie elektronicznej na adres e – mail podany przez Uczestnika.

5. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powstanie obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznanych Nagród w Konkursie, Organizator przyzna Zwycięzcom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Będzie on liczony od „ubruttowionej” o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych, tj. 11,11% wartości przekazywanej Zwycięzcy Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę.

6. W terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, Organizator przekaże do właściwego urzędu skarbowego płatnika deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest: N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.

Niezależnie od powyższego administratorem danych osób posiadających konto w serwisie Facebook, pozostaje ten podmiot.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja oraz przeprowadzenie Konkursu, w przypadku zwycięzców doręczenie im nagrody, a w przypadku osób składających reklamację udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Usprawiedliwiony interes administratora nie koliduje z prawami i wolnościami Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niezależnie od powyższego administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Dane zwycięzców Konkursu mogą zostać udostępnione odpowiednim organom podatkowym.

4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w Czasie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane zgłoszenia konkursowe w serwisie Facebook nie będą usuwane przez Administratora, zaś w stosunku do zwycięzców dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego doręczenia nagrody
i rozliczenia podatku, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych. Prawa można zrealizować poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: [email protected] lub na adres pocztowy, wskazany w punkcie 1 powyżej.

7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

 

§ 8 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: N2H Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: [email protected]. Na kopercie (przesyłka pocztowa) lub w tytule wiadomości e – mail należy wskazać dopisek nazwą „Świętuj z nami 7. urodziny HOMLA”.

2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób, w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).

3. Skargę składa się w terminie 14 dni roboczych od daty opublikowania rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym w przypadku skierowania skargi na adres korespondencyjny, wystarczy nadanie skargi przed upływem terminu wskazanego powyżej w placówce operatora pocztowego.

4. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. Skargi rozpatruje komisja konkursowa. O rozstrzygnięciu skarżący zostanie poinformowany w sposób żądany
w skardze, tj. albo w formie pisemnej, na podany przez siebie adres korespondencyjny lub w formie dokumentowej na adres e – mail.

5. Skargi złożone po upływie terminu lub nie zawierające wszystkich danych i informacji wskazanych ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator ponosi względem Uczestnika odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, tj. w szczególności za terminowość
i prawidłowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą zgłoszenia Uczestników.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, lub zmiany zasad Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

4. Organizator Konkursu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook, d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z serwisem Facebook, e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie, f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W każdym przypadku odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wartości rynkowej nagrody aktualnej na dzień upływu Czasu trwania Konkursu.

 

§ 10 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ opublikowane w kanałach, za pośrednictwem których prowadzony jest Konkurs i są skuteczne z momentem ich opublikowania.

2. Spory wynikłe z udziału w Konkursie w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w formie polubownych rozmów i negocjacji.