REGULAMIN PROMOCJI
"KUPON RABATOWY ZA ZAKUPY"
(dalej: „Regulamin”)


I. ORGANIZATOR
Organizatorem promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.
II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja prowadzona jest pod nazwą KUPON RABATOWY ZA ZAKUPY” (dalej: „Promocja”) i trwa od 19 lutego do 5 marca 2022 roku w godzinach pracy sklepów, w których prowadzona jest Promocja (dalej: „Czas trwania Promocji”). Czas trwania Promocji podzielony jest na dwa etapy:
a. Wydawanie Kuponów – trwa od dnia 19.02.2022 do dnia 24.02.2022 (dalej: „Etap 1”)
b. Realizacja Kuponów – trwa od dnia 25.02.2022 do dnia 05.03.2022 (dalej: „Etap 2”).
2. Etap 1 Promocji obowiązuje w salonach:
Kraków M1 Al.Pokoju 67, 31-580 Kraków
Kraków Serenada Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 41, 31-876 Kraków
Kraków Bonarka Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków
Kraków Kazimierz Podgórska 34, 31-536 Kraków
Kraków Factory Outlet Rożańskiego 32, 32-085 Modlniczka
Kraków Bronowice Stawowa 61, 31-346 Kraków
Tarnów Gemini Nowodąbrowska 127, 33-100 Tarnów
Zakopane Krupówki, Krupówki 40, 34-500 Zakopane (dalej: „Salony Homla/Salon Homla”).
3. Etap 2 Promocji obowiązuje w Showroomie Meblowym Homla Kraków Bronowice Stawowa 61, 31-346 Kraków (dalej: „Showroom Homla”).
4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych we wszystkich Salonach Homla. 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 6. Promocja nie stanowi oferty lecz stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Etapu 1 Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
2. Każdy Klient, który w okresie od dnia 19 lutego do 24 lutego 2022 roku dokona zakupu towarów oferowanych w Salonie Homla otrzyma „kupon rabatowy” uprawniający do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych, do zrealizowania w Etapie 2 Promocji przy zakupach na kwotę minimum 500 (słownie: pięćdziesiąt) złotych wyłącznie w Showroomie Homla w Galerii Bronowice ul. Stawowa Kraków.
3. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w Czasie trwania Promocji, tzn. że Uczestnik może otrzymać i wykorzystać więcej niż jeden Kupon, z zastrzeżeniem że Kupony nie sumują się, tzn. przy jednorazowym zakupie Uczestnik może otrzymać i kolejno zrealizować tylko jeden Kupon oraz z zastrzeżeniem, że Uczestnik każdorazowo spełni wszystkie warunki Regulaminu.
4. Kupon nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Showroomie Homla, w którym Kupon jest wykorzystywany, natomiast może być połączony z obniżką cen wynikającą z wyprzedaży produktów.
5. Kupon może zostać zrealizowany przez Uczestnika w Showroomie Homla, przy kasie w Showroomie Homla, przed wygenerowaniem dokumentu fiskalnego, w ten sposób, że Uczestnik w celu zrealizowania Kuponu przekaże Kupon Sprzedawcy w Showroomie Homla. Sprzedawca w celu zrealizowania Kuponu przez Uczestnika zatrzyma Kupon jako dowód uczestnictwa w Promocji.
6. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
7. Udział w Promocji jest dobrowolny.
8. Kupon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
9. Produkty nabyte przez Uczestnika w ramach Zakupu promocyjnego w Showroomie Homla nie podlegają obowiązującym w Showroomie Homla warunkom zwrotów.
10. Postanowienia Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PROMOCJI
1. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
8. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.
10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
11. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna w Salonach Homla oraz w Showroomie Homla.
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 19 lutego 2022 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
4. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.