Regulamin Konkursu „Metamorfozy z Homla” 

§ 1 NAZWA KONKURSU 
Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Metamorfozy Homla” (dalej: „Konkurs”). Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w okresie od dnia 15 lutego 2023 r., od godziny 8.00 do dnia 31 marca 2023 roku, do godziny 2359, wykonają zadanie konkursowe określone w § 7 Regulaminu (dalej: „Zadanie konkursowe”). 
  
§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest N2H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 71.000.300,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”. 
  
§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSUCzas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 15 lutego 2023 roku od godziny 8:00 do dnia 31 marca 2023 roku do godziny 2359. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 r. Metamorfoza zostanie przeprowadzona w terminie uzgodnionym z Laureatem Konkursu. 
 
§ 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU 
Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej www.homla.com.pl. 
Informacje na temat Konkursu znajdują się na plakatach oraz ulotkach dostępnych w Salonach stacjonarnych marki HOMLA, a ponadto możliwość wzięcia udziału w Konkursie jest ogłoszona na profilach prowadzonych w ramach internetowych serwisów społecznościowych, w tym Instagram oraz Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi  www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com (dalej: „Serwisy”), dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com, http://www.pinterest.com http://www.instagram.com. Informacje i dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami udostępnianymi Organizatorowi zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu, a nie Serwisom. 
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to w szczególności, że jakiekolwiek działania Spółki w wykonaniu zobowiązania polegającego na dostarczeniu Nagrody w konkursie mogą być przeprowadzone wyłącznie na ternie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Konkurs nie jest grą hazardową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.). 
 
§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca polską rezydencję podatkową, z wyjątkiem osób wymienionych w § 5 ust. 4 Regulaminu. 
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich lub z wykorzystaniem danych osobowych osób trzecich. 
Ponadto, Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki: 
zapoznała się i zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu; 
dokonała zakupów w Salonie stacjonarnym marki HOMLA lub w sklepie internetowym marki HOMLA dostępnym na stronie: www.homla.com.pl na kwotę co najmniej 150,00 PLN brutto (słownie: sto złotych 00/100); 
zarejestrowała dowód zakupu na stronie: www.homla.com.pl/konkurs;  
spełniła pozostałe warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do wykonania Zadania konkursowego; 
wyraziła zgodę marketingową o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość zamieszkania (kod pocztowy) przez N2H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce („Spółka”), w celu wysyłania informacji handlowej oraz marketingowej, a także  
w celach marketingowych realizowanych przez Spółkę, w tym w celu tworzenia strategii marketingowych  
i sprzedażowych”. 
Wyraziła zgodę na wysyłanie informacji handlowej oraz marketingowej drogą elektroniczną, o treści: 
„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail przez N2H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce”. 
wysłała wraz ze Zgłoszeniem oświadczenie: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez N2H sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, a także informacji na temat dokonanych przeze mnie zakupów  
w Salonach HOMLA ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie, w celu realizacji Konkursu, w tym – w przypadku wyłonienia mnie jako Laureata - opublikowanie mojego imienia i nazwiska w materiałach dotyczących Konkursu. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych osobowych przez Organizatora.”  
Wysłała wraz ze Zgłoszeniem oświadczenie: 
„Niniejszym oświadczam, iż jestem wyłącznym autorem hasła i fotografii (pracy konkursowej) przesłanych przeze mnie w związku z konkursem organizowanym przez N2H Sp. z o.o. pod nazwą „Metamorfozy z HOMLA” i przesłane przeze mnie treści nie naruszają praw osób trzecich”. 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
  
§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków.   
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w Konkursie, a także jego przeprowadzenia, w tym wyłonienia Laureatów, a w przypadku przyznania Państwu Nagrody w Konkursie, również w celu jej wręczenia, publikacji informacji o Laureacie oraz w celach podatkowo-rozliczeniowych. 
W przypadku, gdy złożą Państwo reklamację w sprawie związanej z Konkursem, Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na złożone w niej zastrzeżenia. 
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości typu newsletter, Administrator będzie przesyłał do Państwa wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail, zawierające informacje handlowe oraz marketingowe Organizatora. Wówczas Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Oznacza to, że na podstawie Państwa danych osobowych oraz towarów, które Państwo nabyli, Administrator może przeprowadzać analizę dotyczącą Państwa preferencji i zainteresowań, które mogą posłużyć dostosowaniu do Państwa oczekiwań przekazu marketingowego od Administratora.  
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
Dobrowolnie udzielona zgoda w zgłoszeniu do udziału w Konkursie na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane o dokonanych zakupach), tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
W przypadku danych Laureata niezbędnych do doręczenia Nagrody (adres korespondencyjny, adres e- mail, numer telefonu), dobrowolnie udzielona zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych), tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
W przypadku złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Konkursu, działanie w uzasadnionym interesie Administratora, którym jest w przypadku reklamacji – rozpatrzenie złożonej reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 
Natomiast w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie od Administratora wiadomości handlowych oraz marketingowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- poprzez udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji (adres e – mail); 
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- poprzez działanie w uzasadnionym interesie Administratora, którym są działania marketingowe.  
Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione w niezbędnym zakresie podmiotom oraz osobom wspierającym działalność Administratora, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, podmiotom wspierającym w zakresie obsługi operacyjnej, podatkowej, doradcom oraz innym podmiotom czy osobom zaangażowanym w organizację Konkursu, a także podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Administrator może zachować niezbędne dane osobowe dotyczące Uczestnika w przypadku, gdy okaże się to niezbędne do celów wykazania zgodności z przepisami prawa, do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń. W przypadku przesyłania Państwu treści handlowych i marketingowych, Administrator przetwarza Państwa dane do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody marketingowej następuje poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości lub wysłanie informacji na adres e-mail organizatora, podany w sekcji Regulaminu dot. ochrony danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem. 
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych. 
Uczestnik ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli wycofanie zgody nastąpi w trakcie trwania Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie. 
W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także w sprawie realizacji Państwa uprawnień prosimy kontaktować się z Administratorem danych drogą pocztową: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].  
Państwa udział w Konkursie jest dobrowolny i podanie danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie również ma charakter dobrowolny. Podanie tych danych jest jednak niezbędne, aby Administrator mógł przeprowadzić Konkurs z Państwa udziałem. 
 
§ 7 ZASADY KONKURSU 
Uczestnik, który spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie, określone w szczególności w § 5 Regulaminu wykonuje Zadanie konkursowe, które polega na wysłaniu zgłoszenia (dalej: „Zgłoszenie”) zgodnie z formularzem dostępnym na stronie: www.homla.com.pl/konkurs zawierającego 1 (słownie: jedną) fotografię pomieszczenia będącego salonem lub sypialnią (dalej: „Fotografia”) jak również odpowiedź na pytanie konkursowe – „Dlaczego właśnie Ty zasługujesz na wygraną?”, (dalej: „Odpowiedź”). Fotografie powinny zostać przesłane w formie pliku jpg.  
Każdy z Uczestników może wysłać wyłącznie jedno (1) Zgłoszenie, które weźmie udział w Konkursie. 
Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne. Zgłoszenie nie może zawierać wizerunków Uczestnika ani jakichkolwiek osób trzecich.  
Organizator zastrzega, że w przypadku w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami e-mail, posługują się fikcyjnymi kontami e-mail, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który przesłał zdjęcie uszkodzone lub takie, którego nie można otworzyć. 
 
§ 8 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU 
Organizator wyłoni spośród Uczestników 3 (słownie: trzech) Laureatów Konkursu (dalej: „Laureat”), którzy zrealizowali Zadanie konkursowe oraz spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.  
Laureaci zostaną wyłonieni przez trzyosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 
Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności, oryginalności w zakresie sposobu zaprezentowania wnętrza oraz udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.  
O wyłonieniu spośród Uczestników Konkursu, Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora poprzez wiadomość prywatną niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. Organizator zastrzega, że w związku  
z ogłoszeniem wyników Konkursu skontaktuje się tylko z Laureatem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w każdym czasie, o czym poinformuje w sposób, w jaki przekazywana była informacja o Konkursie.  
 
 
§ 9 NAGRODA 
W Konkursie przewidziano trzy nagrody, po jednej dla każdego z trzech Laureatów. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania którejkolwiek z trzech nagród, dwóch nagród lub wszystkich nagród. 
Nagroda polega na przeprowadzeniu metamorfozy wnętrza Laureata, które to wnętrze zostało uwiecznione na Fotografii. Metamorfoza polegać będzie na zmianie wystroju wnętrza według projektu dekoratorów Organizatora lub podmiotów współpracujących z marką HOMLA  i z wykorzystaniem wybranych przez Organizatora produktów dostępnych w salonach HOMLA. Metamorfoza nie będzie obejmować jakichkolwiek prac wykończeniowych lub remontowych takich w szczególności jak wymiana podłóg, malowanie ścian, sufitów.  
Organizator ustala następujące wartości nagród: 
Nagroda główna – metamorfoza o wartości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) PLN brutto; 
I Nagroda dodatkowa – metamorfoza o wartości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) PLN brutto; 
II Nagroda dodatkowa – metamorfoza o wartości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) PLN brutto. 
Wartości podane powyżej wyrażone są w kwotach brutto co oznacza, że zawierają koszt pracy dekoratorów oraz wartość produktów marki HOMLA lub marek współpracujących z marką HOMLA według cen tych produktów obowiązujących w internetowym sklepie HOMLA, z ostatniego dnia trwania Konkursu (dalej: „Nagroda”) oraz kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości danej Nagrody (dalej: „Kwota pieniężna”).    
Organizator informuje, że wartość Nagrody w Konkursie stanowi przychód dla Laureata, od którego zostanie pobrany podatek według obowiązujących przepisów. Laureat wyraża zgodę, aby Kwota pieniężna została przez Organizatora pobrana na poczet podatku dochodowego od Nagrody i odprowadzona do właściwego organu podatkowego.  
Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. 
Warunkiem otrzymania Nagrody, jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na przeprowadzenie metamorfozy wnętrza uwiecznionego na Fotografii. W tym celu Laureat zobowiązany jest współpracować z Organizatorem w przedmiocie ustalenia dnia i czasu potrzebnego na przeprowadzenia metamorfozy. Laureat zobowiązany jest wyrazić zgodę na obecność w mieszkaniu/domu pracowników Organizatora, ekipy filmowej, dekoratorów, makijażysty, fryzjera. Dodatkowo Laureat zobowiąże się wziąć czynny udział  
w powstaniu materiału filmowego jak również udzieli nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku, imienia i nazwiska na potrzeby kampanii „Metamorfozy z Homla” prowadzonej przez Organizatora. Szczegóły otrzymania Nagrody regulować będzie odrębna Umowa zawarta pomiędzy Laureatem i Organizatorem. Wszelkie ustalenia związane z treścią umowy regulującej współpracę w zakresie otrzymania Nagrody, poczynione zostaną w drodze korespondencji mailowej.  
Warunkiem otrzymania Nagrody, jest zwarcie między Laureatem i Organizatorem umowy dotyczącej przeprowadzenia metamorfozy wnętrza Laureata, o której mowa w § 9 ust. 6. 
Laureat powinien w terminie 2 (dwóch) dni od daty poinformowania go przez Organizatora o wygranej, skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres [email protected], w której Laureat powinien wskazać jedną z zaproponowanych mu przez Organizatora trzech dat, w której udostępni Organizatorowi swoje wnętrze w celu przeprowadzenia jego metamorfozy jak również będzie pozostawał do dyspozycji Organizatora na potrzeby nakręcenia materiału filmowego dotyczącego kampanii „Metamorfozy z Homla”. 
Organizator w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Organizatora danych i oświadczeń, o których mowa w § 9 Regulaminu, prześle Laureatowi umowę dotyczącą udziału Laureata w kampanii „Metamorfozy z Homla”, zawierającą oświadczenia Laureata w przedmiocie wyrażenia zgody na rozpowszechniania jego wizerunku, imienia i nazwiska w związku z realizacją Konkursu „Metamorfozy Homla”. Strony w drodze korespondencji mailowej ustalą termin podpisania umowy przez Laureata.  
W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem w ww. terminie jak również w przypadku niewskazania przez Laureata daty, w której możliwe byłoby przeprowadzenie metamorfozy, jak również niewyrażenia przez Laureata zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku, imienia i nazwiska, zostanie wyłoniony i ogłoszony kolejny Laureat spośród przesłanych w toku Konkursu Zgłoszeń.  
 
§ 10 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone  pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: N2H Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: [email protected]
Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa). 
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań reklamacyjnych została wskazana w sekcji Regulaminu dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 
Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie. Decyzje Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia skargi są ostateczne.