Regulamin określający zasady wykorzystywania kodów rabatowych

I. DEFINICJE

 1. Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym homla.com.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);
 2. Sprzedawca – spółka N2H Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000624595, NIP: 6572924116, nr REGON: 364766303;
 3. Klient / Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym, w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową bądź gospodarczą, jak też Klient będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową i zawierający umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Produkt/Produkty – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 6. Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy w Sklepie i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Produktów;
 7. Sklep - serwis internetowy Sprzedawcy prowadzony przez Sprzedawcę oraz prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty działający pod adresem www.homla.com.pl, prowadzony przez Sprzedawcę;
 8. Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę w Sklepie, którego treść dostępna jest pod adresem: www.homla.com.pl/regulamin-sklepu;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Kodów rabatowych w Sklepie.

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Przekazanie przez Sprzedawcę Klientowi Kodu rabatowego nastąpić może w ramach organizowanej przez Sprzedawcę akcji promocyjnej / sprzedażowej lub na podstawie indywidualnych ustaleń Sprzedawcy z Klientem.
 2. Przekazanie Kodu rabatowego Klientowi dokonywane jest w formie elektronicznej.
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi bądź od innego momentu wskazanego przez Sprzedawcę.
 5. Kod rabatowy jest może być wykorzystany jednokrotnie w Sklepie.
 6. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi. Jeśli okres ważności Kodu rabatowego nie zostanie podany Klientowi w momencie przekazania, ważność Kodu rabatowego wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania go przez Klienta. Po upływie daty ważności Kodu rabatowego nie ma możliwości skorzystania z niego..
 7. Kod Rabatowy upoważnia posiadacza do nabycia Produktów z oferty zamieszczonej w Sklepie z rabatem zamieszczonym na kuponie przy założeniu ewentualnych progów minimalnych zaznaczonych w regulaminie akcji promocyjnej / sprzedażowej / informacji przekazanej Klientowi.
 8. Wartość rabatu wynikającego z Kodu rabatowego rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie Produkty zamieszczone w koszyku.
 9. Kod rabatowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi i wyprzedażowymi (sale) dostępnymi w Sklepie. Regulamin akcji promocyjnej / sprzedażowej, na podstawie której Klient otrzymał Kod rabatowy lub indywidualne ustalenia Sprzedawcy i Klienta mogą zakładać co innego.
 10. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.
 11. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez Sprzedawcę. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany Produkt do koszyka, a następnie wpisując Kod rabatowy w polu: „Mam kod rabatowy”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Zastosuj kod” Klientowi przyznawany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 12. Produkty nabyte przy wykorzystaniu Kodu rabatowego mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
 13. W przypadku zwrotu Produktów zakupionych przy wykorzystaniu Kodu rabatowego, Klient otrzyma zwrot wartości produktu określony na paragonie lub w treści faktury.

III. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Skargi i reklamacje związane z korzystaniem z Kodów rabatowych mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Sprzedawca informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 8. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Sprzedawcy czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Sklepu.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 11. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Sprzedawcy. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Sklepie, pod adresem: www.homla.com.pl/regulamin-sklepu
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 08.02.2022 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 4. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.