Regulamin promocji „2+1 – trzeci najtańszy produkt 99% mniej”

Regulamin promocji

„2+1 – trzeci najtańszy produkt 99 % mniej”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja  prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „2+1 – trzeci najtańszy produkt 99 % mniej” i obowiązuje w sklepie internetowym Homla https://homla.com.pl.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o Promocji dostępna jest na www.homla.com.pl oraz na profilach Marki prowadzonych w mediach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
 7. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w czasie trwania Promocji wyrazi chęć zakupu 3 (trzech) Produktów z kategorii https://homla.com.pl/promocja-2-1.html  poprzez umieszczenie wybranych Produktów w Koszyku, uprawniony będzie do nabycia najtańszego lub (w przypadku, w którym Produkty będą w identycznej cenie) – jednego z Produktów w identycznej cenie z 3 (trzech) Produktów w promocyjnej cenie obniżonej o 99 % w stosunku do obowiązującej ceny sprzedaży tego Produktu .  W przypadku nabycia wielokrotności trójek, tj. 6, 9, 12, etc. Produktów, obniżka ceny dotyczyć będzie najtańszych spośród wszystkich Produktów. W przypadku nabycia Produktów w ilości innej niż 3 albo wielokrotność trójek, obniżka ceny dotyczyć będzie najtańszych Produktów. – Promocja nie łączy się z promocją prowadzoną pod nazwą „Złap okazję” oraz "Festiwal mebli"
 8. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 9. Promocja trwa od 9 października 2023 roku od godziny 8:00 do 12 października 2023 roku, do godziny 23.59. lub do wyczerpania zapasów Produktów objętych promocją, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi pierwsza.
 10. Promocja łączy się z wyprzedażą. Nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami cen prowadzonymi na https://homla.com.pl , chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 11. Produkty objęte Promocją podlegają zwrotom zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ustawowym terminie, Klient otrzyma zwrot ceny faktycznie uiszczonej za ten Produkt, tzn. w przypadku zwrotu Produktu sprzedanego za cenę promocyjną, tj. obniżoną o 99 % Klient otrzyma zwrot tej ceny z uwzględnieniem zastosowanej obniżki.  W przypadku zwrotu Klient nie będzie uprawniony do ponownego skorzystania z Promocji w związku z dokonaniem zakupów w ramach Promocji.
 12. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.
 13. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie https://homla.com.pl, w zakładce „Regulaminy”.
 14. Organizator przetwarza dane osobowe Klienta na zasadach określonych w Polityce prywatności HOMLA dostępnej na stronie: https://homla.com.pl/polityka-prywatnosci.
 15. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.
 16. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Promocji, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora N2H Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: [email protected].
 17. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób, w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
 18. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu skarżący zostanie poinformowany w sposób żądany w skardze, tj. albo w formie pisemnej, na podany przez siebie adres korespondencyjny lub w formie dokumentowej na adres e – mail.
 19. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ opublikowane w kanałach, za pośrednictwem których prowadzona jest Promocja i są skuteczne z momentem ich opublikowania. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przed wejściem w życie zmian do Regulaminu.
 20. Organizator dokłada starań, aby ewentualne spory z Uczestnikami rozwiązać polubownie w ramach bezpośrednich kontaktów. Konsumenci mogą skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( https://www.uokik.gov.pl ).
 21. Regulamin obowiązuje od dnia 9 października 2023 roku.