Regulamin promocji

„-25% na wszystkie tekstylia”

(dalej: „Promocja”)

 

1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2. Promocja  prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „-25% na wszystkie tekstylia” i obowiązuje w salonach stacjonarnych Homla, z wyłączeniem salonu marki Homla położonego w Centrum Factory  Outlet w Modlniczce koło Krakowa, (dalej: „Salony stacjonarne Homla”) oraz w sklepie internetowym HOMLA dostępnym pod adresem https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).

4. Lista Salonów stacjonarnych Homla dostępna jest pod adresem: https://homla.com.pl/salony-stacjonarne.    

5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227 ze zm.).

6. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Informacja o Promocji dostępna jest w aplikacji Mój T-Mobile.

8.  Promocja polega na tym, że w Czasie trwania Promocji, cena produktów z kategorii tekstylia (pościele, ręczniki, koce, pledy i inne) zostanie obniżona o 25% w stosunku do ceny regularnej (podanej na metce lub innego rodzaju oznaczeniu cenowym).

9. Promocja skierowana jest do Uczestników Programu Magenta Moments. Wyłącznie Uczestnik Programu Magenta Moments posiadający aplikację Mój T-Mobile może skorzystać z Promocji.

10. Aby skorzystać z Promocji w Salonie stacjonarnym HOMLA Uczestnik musi odblokować ofertę w aplikacji Mój T-Mobile (kod odblokowanej oferty znajduje się w zakładce „Moje oferty”), udać się do wybranego Salonu stacjonarnego Homla, przy kasie pokazać pracownikowi Salonu stacjonarnego ofertę i odblokowany kod oraz sfinalizować zakup na warunkach wskazanych w pkt 8 powyżej.

11. Aby skorzystać z Promocji w E-Sklepie Uczestnik musi odblokować ofertę w aplikacji Mój T-Mobile (kod odblokowanej oferty znajduje się w zakładce „Moje oferty”), kliknąć „Chcę zrealizować teraz” (Uczestnik zostanie automatycznie przeniesiony do E-Sklepu), kolejno należy dodać produkty z kategorii tekstylia do koszyka, kliknąć „Mam kod rabatowy”, a następnie wkleić lub wpisać kod i nacisnąć „Zastosuj kod”.

12. Uczestnik uprawniony jest do jednokrotnego wykorzystania odblokowanego kodu w Czasie trwania Promocji.

13. Promocja trwa od 2 lipca 2024 roku do 31 lipca 2024 roku („Czas trwania Promocji”). Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, a także do jej odwołania w każdym czasie, o czym poinformuje w aplikacji Mój T-Mobile.

14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami obowiązującymi w Salonach stacjonarnych Homla i E-Sklepie (w tym nie łączy się z akcją CENA WOW i SUPER HIT).

15. Promocja nie łączy się z sezonową obniżką cen (tzw. „wyprzedaż”, „sale”). 

16. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu na ich podstawie przez Uczestnika roszczeń.

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.

18. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania
w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

19. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od  1 lipca 2024 r.

20. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].     

21. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

22. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

23. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji lub w związku z koniecznością weryfikacji prawdziwości bonu (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

b) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, a także – w razie podjęcia czynności dotyczących weryfikacji bonu, wyłącznie w celu podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

c) Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].

d) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

e) Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji, a także – gdy dotyczy weryfikacji prawdziwości bonu – niezbędne do podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji i poinformowaniu go o wyniku weryfikacji bonu.

f)  Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

g) Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Sklepu internetowego Homla.

h) Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w zakresie dotyczącym weryfikacji bonu – do czasu powiadomienia Uczestnika Promocji o wyniku weryfikacji bonu, a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.