Regulamin promocji
„-50% na drugi, tańszy produkt”
(dalej: „Promocja”)

1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.
2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „-50% na drugi, tańszy produkt” i obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który od 03 lipca od godziny 08:00 do 15 lipca 2024 r. do godziny 23:59, zakupi co najmniej 2 (dwa) produkty (lub wielokrotność par) z wybranego asortymentu – dostępnego pod adresem https://homla.com.pl/promocja.html (dalej: „Produkty”), otrzyma rabat na tańszy z dwóch Produktów lub na jeden z dwóch Produktów w takiej samej cenie w wysokości 50%, naliczany od ceny regularnej. W przypadku nabycia większej liczby Produktów, rabat naliczony zostanie od cen najtańszego lub najtańszych z Produktów lub najtańszych Produktów w takiej samej cenie (w zależności od ilości nabytych Produktów).
7. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
8. Promocja trwa od 03 lipca od godz. 08:00 do 15 lipca do godziny 23:59, 2024 r.
9. Termin zakończenia Promocji zostanie wskazany przez Organizatora w drodze informacji umieszczonej na łamach E-sklepu przynajmniej 1 (jeden) dzień przed zakończeniem czasu trwania Promocji.
10. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów jak również do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
11. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cen (w tym wyprzedażą sezonową) w E-sklepie, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej – Promocja nie łączy się z wyprzedażą, promocją prowadzoną pod nazwą „Cena WOW”oraz produktami w specjalnej cenie z promocji „SUPER HIT”.
13. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej E-sklepu.
14. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 03.07.2024 r.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
16. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
17. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
18. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o.o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
21. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].
22. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
23. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
24. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
25. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem E-sklepu.
26. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
27. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.