Regulamin promocji

„BEZ VAT

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „BEZ VAT” i obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja dotyczy asortymentu E-sklepu dostępnego pod adresem: https://homla.com.pl/promocja.html („Produkty” lub jednostkowo „Produkt”).
 7. Promocja trwa od 27 stycznia 2022 r. od godziny 9.00 do 30 stycznia 2022 r. do godziny 23:59:59’’ lub do wyczerpania zapasów („Czas trwania Promocji”).
 8. W przypadku, w którym przed 30 stycznia 2022 r. godz. 23:59:59’’ wszystkie lub pojedyncze Produkty ulegną wyczerpaniu nie będzie można ich nabyć w ramach Promocji.
 9. Promocja polega na udzieleniu Klientowi – który w Czasie trwania Promocji nabędzie Produkt lub Produkty – rabatu w wysokości wartości kwoty podatku VAT, obliczonego zgodnie z ust. 10 poniżej („Rabat”).
 10. Organizator wskazuje, że procentowy udział podatku VAT w cenie brutto (detalicznej) Produktów wynosi 18,7 % ceny brutto (detalicznej) Produktów (dla towarów objętych stawką 23% podatku VAT) – zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dn. 14.04.2021, Dz.U.2021.685) o podatku od towarów i usług (art. 106 e ust. 7 – 9) – podatek VAT naliczany jest od kwoty netto – tj. przykładowo w przypadku ceny netto Produktu wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23% co daje cenę 123 PLN brutto; powyższe oznacza, że wysokość Rabatu, o którym mowa w ust. 7 powyżej wynosi 18,7% ceny brutto (detalicznej) Produktu; aby ustalić kwotę Rabatu należy podzielić kwotę ceny wyjściowej (brutto) Produktu przez 1,23 – przykładowo cena wyjściowa (detaliczna) Produktu wynosi 123 PLN (brutto), zatem cena przy zastosowaniu Rabatu wyniesie 100 PLN (123 / 1,23 = 100).
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w E-sklepie (w tym nie łączy się z promocją „Złap okazję”), nie łączy się z wyprzedażą (inaczej: „obniżka ceny wyjściowej”, „sale”), w tej sytuacji ceną brutto, która jest podstawą wyliczenia wysokości rabatu jest obniżona cena brutto Produktów, nie wchodzą w nią również produkty dostępne w zakładce Strefa Marek w E-sklepie ani oznaczone jako Hit Dnia w E-sklepie.
 12. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 13. Klientowi nie przysługuje uprawnienie do wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 14. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów jak również do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 15. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
 16. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej E-sklepu.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 27 stycznia 2022 r.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 19. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 20. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected]
 21. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 22. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 23. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 24. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 25. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 26. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 27. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 28. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 29. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

 

ZMIANA REGULAMINU PROMOCJI „BEZ VAT” z dn. 30 stycznia 2022 r.:

 

ZMIANA REGULAMINU PROMOCJI „BEZ VAT” z dn. 30 stycznia 2022 r.:

 

 1. Organizator niniejszym zmienia regulamin Promocji „Bez VAT” w ten sposób, że wydłuża czas jej trwania do dnia 31 stycznia 2022 roku do godz. 23:59:59’’.
 2. Mając na uwadze treść pkt 1 powyżej Organizator zmienia pkt 7 i 8 Regulaminu, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowych postanowień wprowadza postanowienia:

 

 1. Promocja trwa od 27 stycznia 2022 r. od godziny: [x] do 31 stycznia 2022 r. do godziny: 23:59:59” lub do wyczerpania zapasów („Czas trwania Promocji”).
 2. W przypadku, w którym przed 31 stycznia 2022 r. 23:59:59’’ wszystkie lub pojedyncze Produkty ulegną wyczerpaniu nie będzie można ich nabyć w ramach Promocji.

 

 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 2. Zmiana regulaminu wchodzi w życie 30 stycznia 2022 roku.