Regulamin promocji
„BLACK WEEK -30% przy zakupach za min. 100 zł”
(dalej: „Regulamin”) 

1, Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), kapitał zakładowy w wysokości 48.277.800,00 zł właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „BLACK WEEK -30% przy zakupach za min. 100 zł” (dalej: „Promocja”) i obowiązuje w internetowym sklepie Marki prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl (dalej: „E-sklep”).
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6. Informacja o Promocji dostępna jest na stronie internetowej E-Sklepu oraz na profilu Marki prowadzonym pod adresem: www.facebook.com/hellohomla.
7. Promocją objęte są produkty, dostępne pod adresem https://homla.com.pl/black-week.html.
8. Promocja polega na tym, że przy zakupie dowolnych Produktów w ramach jednej transakcji za pośrednictwem E-sklepu, których łączna wartość wynosi co najmniej 100 zł (słownie: sto  00/100 groszy), cena Produktów nieprzecenionych oraz nieobjętych żadną inną promocją, zostanie obniżona o 30% od ceny regularnej tych Produktów. Rabat jest naliczany automatycznie, po dodaniu Produktów objętych promocją do koszyka.
9. Promocja nie obejmuje kosztów przesyłki.
10. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
11. Promocja trwa od 31 października 2023 r. od godziny 08:00 do 23 listopada 2023 r. do godziny 23:59.
12. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów jak również do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
13. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
14. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej E-sklepu w zakładce „Pozostałe regulaminy”.
15. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 31 października 2023 r.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
17. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
18. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
19. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o.o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
21. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
22. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].
23. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
24. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
25. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
26. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem E-sklepu.
27. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
28. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.