Regulamin promocji

„Bon 100zł”

(dalej: „Promocja”)

 

1.      Organizatorem Promocji jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2.      Promocja prowadzona jest pod nazwą „Bon 100zł”

3.      Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w Sklepie internetowym Homla, prowadzonym pod adresem: www.homla.com.pl oraz w Aplikacji Homla (dalej razem: Sklep internetowy) .

4.      Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5.      Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6.      Promocja obejmuje produkty przeznaczone do sprzedaży w Salonach Homla, z wyłączeniami,
o których mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: „Produkty” lub „Towary”).

7.      Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych i innych bonów oraz voucherów, oferowanych przez Organizatora w Sklepie internetowym.

8.      Liczba Produktów podlegających promocji znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna.

9.      Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie Sklepu internetowego, w zakładce Regulaminy.

10.   Promocja trwa od 04.03.2024 r., od godziny 09:40:01 do 17.03.2024 r., do godziny 23:59 (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator w każdym czasie jest uprawniony do odwołania, skrócenia lub wydłużenia Promocji, o czym informuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu internetowego.

11.   Promocja polega na tym, że osoba (dalej: „Uczestnik Promocji”), która dokona w Czasie trwania Promocji jednorazowego zakupu za kwotę powyżej 100 zł brutto (decyduje wartość Koszyka, który może obejmować również Produkty objęte innymi promocjami i akcjami, w szczególności SALE, Złap Okazję lub równoważne oraz Produkty przecenione, do wartości uprawniającej do skorzystania z Promocji nie wlicza się kosztów przesyłki), otrzyma 1 (słownie: jeden) bon
o wartości 100 zł brutto do wykorzystania przy kolejnych zakupach (dalej: „bon”), pod warunkiem spełnienia przy tych kolejnych zakupach (dalej: „Kolejny Zakup” lub „transakcja”) łącznie następujących warunków:

A.     jednorazowa wartość transakcji jest nie niższa niż 200 zł brutto;

B.      transakcja nie dotyczy Produktów objętych innymi promocjami i akcjami, w szczególności akcjami SALE, Złap Okazję, SUPERHIT lub równoważnymi, a także nie obejmuje produktów przecenionych;

C.     transakcja lub transakcje, przy których Uczestnik chce skorzystać z bonu, została dokonana
w okresie: od 11.03.2024 r. od godziny 09:40:01, do 01.04.2024 r., do godziny 23:59:59 (okres ważności bonu);

D.     transakcja dotyczy zakupu w Sklepie internetowym.

12.   Przy zakupach, w trakcie których Uczestnik korzysta z wcześniej wydanego bonu, może zostać wydany kolejny bon, o ile zostaną spełnione warunki, o których mowa w punkcie 11 lit. A-D, przy czym do wartości transakcji, o której mowa w lit. A nie wlicza się wartości bonu. PRZYKŁAD: Uczestnik w Czasie trwania Promocji dokonuje jednorazowej transakcji na kwotę 230 zł, przy czym korzysta z bonu uzyskanego poprzednio, przez co wartość transakcji zostaje obniżona do 130 zł – Uczestnik nie otrzyma nowego bonu, ponieważ wartość transakcji jest niższa niż 200 zł.

13.   Uczestnik Promocji nie ma prawa do otrzymania więcej niż 1 (jednego) bonu o wartości 100 zł brutto nawet w sytuacji, gdy wartość zakupu, o którym mowa w punkcie 11 stanowi wielokrotność kwoty 100 zł brutto.

14.   Każdy bon generowany i wydawany w czasie trwania Promocji posiada indywidualny kod, nadany mu przez Organizatora. Bon będzie generowany automatycznie i przesyłany do Uczestnika Promocji, który spełnia warunki udziału w Promocji na adres mailowy podany podczas zakupów, w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zakup uprawniający do otrzymania bonów, niezależnie od wybranego sposobu zapłaty. Za moment doręczenia bonu, a tym samym spełnienia świadczenia Organizatora uznaje się moment dostarczenia wiadomości e – mail zawierającej bon na serwer poczty Uczestnika Promocji, niezależnie od tego, czy i kiedy wiadomość została faktycznie odczytana przez Uczestnika Promocji. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępu Uczestnika do Internetu, problemów technicznych, bądź omyłek, w tym oczywistych, w treści adresu e – mail Uczestnika.

15.   Skorzystanie z bonów przy kolejnych zakupach odbywa się w ten sposób, że Uczestnik Promocji wpisuje kod promocyjny, znajdujący się na bonie, we wskazanym przez Organizatora miejscu
w formularzu Zamówienia. UWAGA! Przy jednej transakcji można wpisać wyłącznie jeden kod.

16.   Bon, z którego korzysta Uczestnik Promocji obniża proporcjonalnie wartość każdego z Produktów znajdujących się w Koszyku, nabywanych z wykorzystaniem bonu. Oznacza to, że cena sprzedaży, za jaką Produkt jest nabywany w Sklepie internetowym, to cena uwzględniająca obniżkę wynikającą z zastosowania bonu.

17.   Bon może zostać wykorzystany tylko raz. Wpisanie unikalnego kodu bonu we wskazanym miejscu w formularzu Zamówienia i potwierdzenie poprzez kliknięcie „Skorzystaj z kodu” lub równoważy, powoduje wykorzystanie bonu w całości.  Bon o wartości 100 zł nie jest podzielny, nie wydaje się z niego reszty, a także nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny. Po upływie okresu ważności bonu, bon nie podlega realizacji. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu upływu okresu ważności bonu.

18.   Skorzystanie z bonu jest prawem, a nie obowiązkiem Uczestnika Promocji i odbywa się wyłącznie na wyraźne żądanie Uczestnika Promocji, zgłoszone z chwilą przystąpienia do zapłaty za Produkty.

19.   Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tytułu utraty, zniszczenia, udostępnienia bonu osobie trzeciej lub utraty ważności bonu, w szczególności na skutek upływu terminu Czasu trwania Promocji. Bon jest jedynym dokumentem uprawniającym do skorzystania z Promocji. Do skorzystania z Promocji nie uprawnia w szczególności dowód zakupu dokumentujący transakcję spełniającą warunki do wydania bonu, jeżeli Uczestnik Promocji nie przedstawi Organizatorowi bonu.

20.   Produkty zakupione w Sklepie internetowym, w związku z którymi wydany został bon, podlegają zwrotom i reklamacjom zgodnie z Regulaminem serwisu oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zwrotu tych towarów na skutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

- w razie, gdy Uczestnik nie skorzystał z bonu, traci prawo do tego bonu w całości
z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, jeżeli na skutek odstąpienia od umowy wartość zakupu nie spełnia warunku do otrzymania takiego bonu,
o którym mowa w punkcie 11 Regulaminu – w takim przypadku Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z bonu, a Organizator dokonuje natychmiastowej, automatycznej dezaktywacji bonu;

- w razie, gdy Uczestnik skorzystał z bonu przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy – w takim  przypadku Uczestnik może odstąpić od Umowy wyłącznie w zakresie Towarów, których wartość nie spowodowała przyznania Uczestnikowi rabatu. W pozostałych przypadkach oświadczenie o odstąpieniu odniesie skutek wobec wszystkich Towarów w związku z tym, że Organizator nie przyznałby Uczestnikowi rabatu, gdyby Uczestnik nie dokonał wcześniej zakupu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

21.   Produkty zakupione w Sklepie internetowym, z wykorzystaniem bonu podlegają zwrotom
i reklamacjom zgodnie z Regulaminem serwisu oraz przepisami prawa. W razie uwzględnienia reklamacji/skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Uczestnikowi zostanie zwrócona faktyczna cena sprzedaży Towaru (tj. cena pomniejszona o udzielony rabat). Organizator nie wydaje ponownie bonu nawet, jeżeli do zwrotu/uwzględnienia reklamacji dojdzie w Czasie trwania Promocji.

22.   Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego
i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika Promocji z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu na ich podstawie przez Uczestnika Promocji roszczeń.

23.   Promocja nie obejmuje opakowań Produktów, w tym opakowań prezentowych, jeżeli byłyby dostępne w ofercie Sklepu internetowego.

24.    Regulamin obowiązuje od 04.03.2024  g. 09:40:01

25.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnymi numerami oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom Promocji zapoznanie się z nimi.

26.   Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego Regulaminu.

27.   Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].

28.   Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

29.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

a)      Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji lub w związku z koniecznością weryfikacji prawdziwości bonu (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

b)      Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, a także – w razie podjęcia czynności dotyczących weryfikacji bonu, wyłącznie w celu podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

c)      Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].

d)      W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

e)      Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji, a także – gdy dotyczy weryfikacji prawdziwości bonu – niezbędne do podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji i poinformowaniu go o wyniku weryfikacji bonu.

f)       Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

g)      Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.

h)      Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w zakresie dotyczącym weryfikacji bonu – do czasu powiadomienia Uczestnika Promocji o wyniku weryfikacji bonu, a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

30.   Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi.
O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

 

WZÓR BONU USTALONY PRZEZ ORGANIZATORA