Regulamin promocji

„Nagroda Kod Rabatowy”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Nagroda Kod Rabatowy”i obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który od 12 lipca 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 08 września 2021 roku do godz. 12:00 lub do odwołania, zakupi co najmniej 1 (jeden) produkt z asortymentu dostępnego w E-Sklepie (https://homla.com.pl) (dalej: „Produkt”), który nie jest objęty akcją "Złap Okazję", wyprzedażą lub innymi Promocjami realizowanymi przez Organizatora w E-sklepie, otrzyma rabat. Obniżka ceny udzielona będzie w ten sposób, że regularna cena produktu lub produktów, których dotyczy zamówienie, zostanie pomniejszona o wartość 25% liczoną od pełnej, regularnej ceny produktów. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy zakupionych produktów. Rabat aktywuje się z chwilą wpisania kodu w koszyku. Jeden klient może użyć kodu tylko jeden raz.
 7. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 8. Promocja trwa od 12 lipca 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 08 września 2021 roku do godziny 12:00 lub do odwołania. Termin zakończenia Promocji zostanie wskazany przez Organizatora w drodze informacji umieszczonej na łamach E-sklepu przynajmniej 1 (jeden) dzień przed zakończeniem czasu trwania Promocji.
 9. Klient może wykonać uprawnienia do zwrotu Produktu w terminach i na warunkach opisanych w REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO dostępnego pod adresem: homla.com.pl /(https://homla.com.pl/regulamin-sklepu-internetowego-homla). Dla czynności związanych ze zwrotem Produktu zakupionego w Promocji przyjmuje się cenę, którą Klient realnie uiścił za Produkt co oznacza, że w przypadku zwrotu Produktu zakupionego w Promocji (przecenionego), Klientowi zostanie zwrócona kwota, którą realnie uiścił za zwracany Produkt, a nie wartość Produktu bez uwzględnienia Promocji.
 10. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów jak również do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 11. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
 12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami cen w E-Sklepie, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej
 13. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej E-Sklepu.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 09.07.2021r.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 16. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 17. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
 18. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 21. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 22. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 23. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 24. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 25. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 26. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.