Regulamin promocji:
„Dodatkowe 10% na wybrane krzesła i fotele przy zakupie min. 2 szt. w Sklepie internetowym Homla”
(dalej: „Promocja”)

1. Organizatorem Promocji jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
2.      Promocja prowadzona jest pod nazwą „Dodatkowe 10% wybrane krzesła i fotele przy zakupie min. 2 szt. w Sklepie internetowym Homla”.
3.      Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w Sklepie internetowym Homla (dalej: „E-Sklep”).
4.      Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5.      Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6.      Promocja obejmuje produkty przeznaczone do sprzedaży w E-Sklepie, z wyłączeniami, o których mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: „Produkty”).
7.      Promocja nie obejmuje Produktów objętych innymi promocjami i akcjami, w tym promocją prowadzoną pod nazwą „20% rabatu na produkty nieprzecenione przy zakupach o wartości co najmniej 50 zł”.
8.      Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie www.homla.com.pl, w zakładce „Regulaminy”.
9.      Promocja obowiązuje od dnia 03.10.2023 r. do końca dnia 12.10.2023 r. (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator w każdym czasie jest uprawniony do odwołania, skrócenia lub wydłużenia Promocji, o czym informuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie E-Sklepu.
10.   Promocja polega na tym, że osoba (dalej: „Uczestnik Promocji”), która dokona w E-Sklepie w Czasie trwania Promocji zakupu min. 2 produktów z kategorii promocyjnej Krzesła i Fotele otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10 (słownie: dziesięć) % na te produkty, naliczany w koszyku.
11. Liczba Produktów podlegających promocji znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna ale nie mniejsza niż 2 sztuki.
12.   W stosunku do Produktów kupowanych obowiązują zasady zwrotu i reklamacji przyjęte w E-Sklepie z tym zastrzeżeniem, że w razie skorzystania z prawa zwrotu lub praw z rękojmi, skutkujących koniecznością zwrotu całości lub części ceny za Produkt, za cenę Produktu przyjmuje się cenę z uwzględnieniem Rabatu udzielonego na ten Produkt.
13.   Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika Promocji z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu na ich podstawie przez Uczestnika Promocji roszczeń.
14.   Zasady odpowiedzialności Organizatora wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Promocji wskutek problemów technicznych dotyczących urządzeń końcowych bądź problemów, awarii lub usterek dotyczących połączenia internetowego.
15.   Regulamin obowiązuje od 20.09.2023 r.
16.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnymi numerami oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom Promocji zapoznanie się z nimi.
17.   Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego Regulaminu.
18.   Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected].
19.   Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
20.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:
a)      Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji lub w związku z koniecznością weryfikacji prawdziwości bonu (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
b)      Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, a także – w razie podjęcia czynności dotyczących weryfikacji bonu, wyłącznie w celu podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
c)      Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].
d)      W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
e)      Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji, a także – gdy dotyczy weryfikacji prawdziwości bonu – niezbędne do podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji i poinformowaniu go o wyniku weryfikacji bonu.
f)       Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
g)      Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.
h)      Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w zakresie dotyczącym weryfikacji bonu – do czasu powiadomienia Uczestnika Promocji o wyniku weryfikacji bonu, a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
21.   Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.