Regulamin promocji
„HOMLA – Kubek Tino za 1 zł przy zakupach za min. 200 zł”
(dalej: „Promocja”) 

1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2. Promocja  prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Kubek Tino za 1 zł przy zakupach za min. 200 zł” i obowiązuje w aplikacji Homla,  (dalej: „Sklep internetowy Homla”).

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227 ze zm.).

5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Informacja o Promocji dostępna jest na stronie Sklepu internetowego Homla.

7. Promocja polega na tym, że każdy Klient (dalej: „Uczestnik”) który w czasie trwania Promocji dokona przy jednej transakcji w Sklepie internetowym Homla zakupów składających się z artykułów dostępnych w Sklepie internetowym Homla (włączając produkty w cenach regularnych oraz cenach promocyjnych, w tym w ramach akcji „Złap Okazję:, „SALE” oraz inne), za kwotę nie mniejszą niż 200,00 (słownie: dwieście i 00/100) złotych (dalej: „Minimalna wartość zakupów”), uprawniony będzie do nabycia 1 Kubka Tino paski poziome z różowym 0,5 l o numerze SKU 218898 , w cenie promocyjnej 1 (jeden) złoty (dalej: „Produkt promocyjny”). Produkt promocyjny trzeba dodać do koszyka oraz spełnić warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8. Wielokrotność Minimalnej wartości zakupów w ramach jednej transakcji nie upoważnia Uczestnika do nabycia kolejnych Produktów promocyjnych, tzn. w przypadku dokonania jednej transakcji na kwotę stanowiącą krotność 200,00 złotych Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do nabycia wyłącznie 1 (jednego) Produktu promocyjnego w ramach jednej transakcji na zasadach określonych w pkt 7 powyżej.

9. Promocja trwa od 08.12.2023 r., nie dłużej niż do końca dnia 10.12.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, a także do jej odwołania w każdym czasie, o czym poinformuje na stronie Sklepu internetowego Homla.

10. Produkt promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

11. Organizator oświadcza, iż każdy Uczestnik Promocji będący konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) uprawniony jest do skorzystania w stosunku do Zakupionych artykułów i Produktów promocyjnych z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz treścią Regulaminu Sklepu internetowego Homla, dostępnego na stronie www.homla.com.pl, w zakładce „Regulaminy”.  Jednocześnie Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy na skutek skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy wartość zakupionych w ramach Promocji produktów, uprawniająca do nabycia Produktu promocyjnego spadnie poniżej wartości 200,00 zł, Organizator w związku z odstąpieniem od Umowy może żądać zwrotu Produktu promocyjnego.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy.

13. Promocje łączą się. Jeżeli w dniu promocji w Sklepie internetowym Homla będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne – Klient może je połączyć, chyba że inaczej wynika z Regulaminu danej promocji.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.

15. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania
w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

16. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od 08.12.2023 r.

17. Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące Promocji należy w formie elektronicznej na adres: [email protected]. W tytule wiadomości należy podać: „Promocja HOMLA – Kubek Tino za 1 zł przy zakupach za min. 200 zł”.

18. Skargi/reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, informację o sposobie przekazania informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

19. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji lub w związku z koniecznością weryfikacji prawdziwości bonu (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

b) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, a także – w razie podjęcia czynności dotyczących weryfikacji bonu, wyłącznie w celu podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

c) Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected].

d) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

e) Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji, a także – gdy dotyczy weryfikacji prawdziwości bonu – niezbędne do podjęcia kontaktu z Uczestnikiem Promocji i poinformowaniu go o wyniku weryfikacji bonu.

f) Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

g) Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Sklepu internetowego Homla.

h) Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w zakresie dotyczącym weryfikacji bonu – do czasu powiadomienia Uczestnika Promocji o wyniku weryfikacji bonu, a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.