Regulamin promocji

 „Trzeci produkt -90%, Tylko kolekcja EASY COOK&BAKE” (dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Trzeci produkt -90%, tylko kolekcja EASY COOK&BAKE”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://homla.com.pl/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Promocja obejmuje produkty z kategorii EASY COOK&BAKE, dostępne pod linkiem: https://homla.com.pl/kuchnia/seria-easy-cook-easy-bake.html (dalej: „Produkty”).
 7. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
 8. Promocja trwa od 17 maja, od godz.: 7:30:01” do 17 maja do godz.: 23:59:59” 2022 roku lub do wyczerpania zapasów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze (dalej. „Czas trwania Promocji”).
 9. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w Czasie trwania Promocji zakupi co najmniej 3 (trzy) Produkty otrzyma rabat na najtańszy z 3 (trzech) Produktów lub na jeden z Produktów w takiej samej cenie, w wysokości 90%, naliczany od ceny najtańszego produktu (lub jednego z produktów takiej samej cenie). W przypadku nabycia innej liczby Produktów, rabat naliczony zostanie od ceny najtańszego z Produktów lub jednego z Produktów w takiej samej cenie. W przypadku nabycia wielokrotności trójek Produktów, Produkty najdroższe zostaną sparowane z Produktami najtańszymi w konsekwencji czego, rabat naliczony zostanie od Produktów najtańszych.
 10. Liczba Produktów podlegających Promocji znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna, przy czym nie może być mniejsza niż 3 (trzy).
 11. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na tej podstawie, z zastrzeżeniem że – z uwagi na fakt, że Promocja ma charakter sprzedaży wiązanej – odstąpienie od zakupu jednego z 3 (trzech) Produktów powoduje utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji, w związku z czym pozostałe Produkty będą mogły być zakupione w cenie regularnej lub cenie obowiązującej przy jednostkowej sprzedaży Produktów obowiązującej w momencie zakupu Produktów (o ile nie będzie wyższa niż cena regularna).
 12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami obowiązującymi w E-sklepie.
 13. Regulamin obowiązuje od 17 maja 2022 roku.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 15. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 16. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: [email protected]
 17. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 19. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
 20. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: [email protected]
 21. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 22. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 23. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 24. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.